kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

1.

Kontrola podatkowa nie stanowi jedynie zbioru obowiązków podatników względem organu podatkowego...

...jest również zbiorem obowiązków organu podatkowego względem kontrolowanych!

2.

Kontrolowany nie może bać się korzystać z przysługujących mu praw…

…to właśnie dzięki nim może egzekwować obowiązki, które dla jego ochrony nałożył na organy podatkowe ustawodawca.

3.

W trakcie kontroli podatkowych dochodzi do wielu sytuacji, kiedy organ podatkowy wykorzystuje brak świadomości podatnika…

…podejmuje wtedy tylko te czynności, które uwzględniają korzyści fiskusa.

4.

Nie pozwól aby fiskus nadużywał swoich uprawnień Twoim kosztem!

5.

5. Jak to zrobić?

Odpowiedź znajdziesz czytając tego bloga!

O blogu

Blog kontrolapodatkowa.pl – twój przyjaciel w sporze z fiskusem

Kontrola podatkowa jest narzędziem organów podatkowych przy pomocy którego weryfikowana jest prawidłowość rozliczeń podatkowych. W praktyce oznacza to sprawdzenie, czy do Skarbu Państwa wpłynęło nie mniej środków, niż wymagają tego normy prawa podatkowego. Istotą samego procesu kontroli jest porównanie stanu faktycznego ze stanem wyznaczonym przez przepisy. Oznacza to, że najistotniejsze dla ustalenia prawidłowej kwoty podatku jest zrozumienie treści przepisów, co przy wysokim stopniu ich skomplikowania, jak również braku przejrzystości  i jasności nie jest rzeczą łatwą, zwłaszcza dla podatnika-przedsiębiorcy. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że jakość legislacji wraz z kwalifikacjami administracji podatkowej stanowić może jedno z dzisiejszych ryzyk prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

W trakcie kontroli podatkowej dochodzi do konfrontacji dwóch rozbieżnych interesów oraz spojrzeń na prawo podatkowe, wówczas podatnik stojący sam wobec aparatu państwowego najczęściej przegrywa tą nierówną „walkę”.

Ideą niniejszego bloga jest pokazać i uświadomić przedsiębiorcom, że kontrola podatkowa nie stanowi jedynie zbioru ich obowiązków względem organu podatkowego, ale jest ona – co nawet ważniejsze – zbiorem praw kontrolowanych przedsiębiorców i obowiązków organu podatkowego.

Ważne jest, aby kontrolowani nie bali się korzystać z przysługujących im praw, jak również egzekwować obowiązki nałożone na organ. Brak świadomości podatnika w zakresie jego praw oraz obowiązków ciążących na organie, zbyt często powoduje podejmowanie czynności uwzględniających tylko i wyłącznie interes fiskusa. Takie działania z pewnością nie budują zaufania do organów podatkowych i sprawiają, że coraz więcej przedsiębiorców korzysta z pomocy fachowych pełnomocników, którzy wspierają ich w tej często nierównej walce.

Celem niniejszego bloga jest również stworzenie źródła informacji przydatnych wszystkim kontrolowanym przedsiębiorcom.

Chcemy pomóc podatnikowi w walce z fiskusem poprzez wskazanie przysługujących mu praw, pomoc w zrozumieniu zawiłości legislacyjnych związanych z tą tematyką oraz poprzez piętnowanie tych zachowań organów podatkowych, które niechlubnie charakteryzują się nieposzanowaniem praw podatnika.

 

prof. dr hab. Adam Mariański