kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

8.06.2015

Tagi:

Na poszczególne czynności egzekucyjne służy skarga.

Zgodnie z art. 54 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

Skargę na czynności egzekucyjne (np. nieprawidłowe dokonanie zajęcia rachunku bankowego) organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz na przewlekłość postępowania egzekucyjnego wnosi się za pośrednictwem organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia dokonania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej.

Postanowienie w sprawie skargi wydaje organ nadzoru. Na postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie.

 

Wniesienie skargi na czynności egzekucyjne nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ nadzoru może jednak, w drodze postanowienia, wstrzymać w uzasadnionych przypadkach prowadzenie postępowania egzekucyjnego w związku z wniesioną skargą na czynności egzekucyjne.

 

Skargę na czynności egzekucyjne odróżnić należy od zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Zarzuty przysługują jedynie w fazie wszczęcia postępowania egzekucyjnego i dotyczą tytułu wykonawczego, a więc postępowania egzekucyjnego jako całości.

Na zgłoszenie zarzutów do tytułu wykonawczego jest tylko 7 dni od dnia otrzymania tytułu wykonawczego. Przegapienie terminu nie pozbawia jednak całkowicie możliwości zaskarżenia prowadzonego postępowania egzekucyjnego.

 

W toku postępowania można jednak skarżyć tylko poszczególne czynności egzekucyjne lub złożyć wniosek o umorzenie postępowania egzekucyjnego w przypadku wystąpienia jednej z przyczyn przewidzianych w art. 59 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

W wyborze właściwego środka zaskarżenia nic nie zastąpi pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

 

 • podatnik34

  Wszystko dobrze wygląda w kodeksach… Wniosę skargę do urzędu na czynność TEGO urzędu. jaką mam gwarancję, że urząd przekaże skargę do właściwego organu? I ile ma na to czasu?? Rachunek przecież zajęty, więc organowi się nie spieszy……

  • Na podstawie art. 18 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji w postępowaniu egzekucyjnym odpowiednie zastosowanie mają przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej „kpa”). Wobec braku uregulowań w tym zakresie w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji odpowiednie zastosowanie znajdzie art. 133 kpa zgodnie z którym organ administracji publicznej, który wydał decyzję, obowiązany jest przesłać odwołanie wraz z aktami sprawy organowi odwoławczemu w terminie 7 dni od dnia, w którym otrzymał odwołanie, jeżeli w tym terminie nie wydał nowego rozstrzygnięcia. W przypadku braku rozstrzygnięcia w terminie na podstawie art. 37 kpa na niezałatwienie sprawy w terminie służy zażalenie do organu wyższego stopnia, a jeżeli nie ma takiego organu – wezwanie do usunięcia naruszenia prawa w trybie ustawy prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Łatwo się w tym pogubić dlatego dlatego niezastąpiona w takich sprawach jest pomoc profesjonalnego pełnomocnika

   • podatnik34

    Dziękuję bardzo za BŁYSKAWICZNĄ odpowiedź!! 🙂