kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

25.07.2019

Tagi:

VAT – biała lista podatników. Nowe obowiązki i korzyści.

MF planuje nowelizację, która przewiduje wspólny i jawny rejestr podatników VAT, nazywany białą listą. Zmiany mają wejść w życie z dniem 1 września 2019 r. w zakresie podatku VAT. Będą też konsekwencje w podatku dochodowym. Wprowadzenie jawnego rejestru podatników VAT nakłada szereg nowych obowiązków na przedsiębiorców, ale i daje więcej możliwości w walce z nieuczciwymi kontrahentami. Pozwoli też skutecznie obronić się przed zarzutem uczestnictwa w przestępstwach podatkowych.

 

Zamiany w ustawie o VAT

Nowy rejestr będzie prowadzony w formie elektronicznej przez Szefa KAS. Wykaz zawierać będzie informacje o czynnych podatnikach VAT oraz o tych niezarejestrowanych, wykreślonych, przywróconych i zwolnionych. Dodane zostaną także numery rachunków rozliczeniowych otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Rejestr będzie aktualizowany raz na dobę w każdy dzień roboczy. Korzystający z niego dostaną informacje o dacie i godzinie, w której dokonali weryfikacji danego podmiotu. Możliwe będzie również uzyskanie informacji z rejestru na wybrany dzień. Do 5 lat poprzedzających rok, w którym podmiot jest sprawdzany.

Zmiany w ustawach o podatkach dochodowych

Zmienione przepisy wprowadzają sankcje dla podatników, którzy dokonają transakcji o wartości przekraczającej 15 000 zł bez pośrednictwa rachunku bankowego lub przelewem na rachunek inny niż wskazany w wykazie na dzień zlecenia przelewu, w przypadku dostawy towarów lub świadczenia usług, potwierdzonych fakturą. Podatnik ten nie zaliczy takiego kosztu do kosztów uzyskania przychodów.

Zmiany w ustawie Ordynacja Podatkowa

Nowelizacja wprowadzi także solidarną odpowiedzialność podatnika VAT, na którego rzecz dokonana została dostawa towarów lub świadczona była usługa, w przypadku gdy nie zapłaci on należności na rachunek wskazany w rejestrze na dzień zlecenia przelewu. Podatnik ten odpowiadać będzie solidarnie całym swoim majątkiem wraz z podmiotem dokonującym dostawy lub świadczącym usługę, za zaległości podatkowe tego podmiotu (w proporcji odpowiadającej tej dostawie towarów lub temu świadczeniu usług). Podatnik może jednak zwolnić się z tej odpowiedzialności, gdy w terminie 3 dni od dnia zlecenia przelewu złoży do naczelnika US właściwego dla wystawcy faktury zawiadomienie o dokonaniu zapłaty na inny rachunek bankowy. Przepisów przewidujących solidarną odpowiedzialność nie stosuje się także w sytuacji, gdy podatnik dokonał zapłaty z zastosowaniem mechanizmu Split Payment.

Konsekwencje

Dużym plusem zmiany jest stworzenie kompleksowego wykazu, który umożliwi podatnikom sprawną weryfikację oraz odpowiedni dobór kontrahentów. Dzięki przeprowadzonej weryfikacji dużo bardziej efektywnie niż obecnie będzie można udowodnić nieumyślne uczestniczenie w mechanizmach o charakterze przestępczym. W chwili obecnej rozwiązaniem umożliwiającym takie działanie jest przeprowadzenie audytu podatkowego albo wprowadzenie procedur w zakresie samokontroli i compliance.

Podatnicy będą musieli pamiętać o dodatkowym obowiązku narzuconym przepisami nowelizacji. Już dziś warto zadbać o optymalizację tego procesu poprzez zapewnienie możliwości automatycznej weryfikacji kontrahentów w procesie płatności.

Ponadto nie ulega wątpliwości, że referowane przepisy stanowią swoisty ukłon w stronę mechanizmu podzielonej płatności, którego stosowanie wraz z wejściem w życie nowelizacji, implikować będzie kolejne gratyfikacje w postaci możliwości uniknięcia odpowiedzialności solidarnej, będącej efektem wykonania przelewu na błędny numer rachunku bankowego.

Elektroniczny wykaz zawierać będzie:

  • nazwę firmy lub imię i nazwisko,
  • NIP (o ile został przyznany), REGON (o ile został nadany), PESEL (o ile podmiot posiada, tylko w zakresie podatników wyrejestrowanych lub którym naczelnik urzędu skarbowego odmówił rejestracji), numer w KRS (o ile został nadany),
  • adres siedziby – dotyczy podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
  • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej,
  • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu, prokurentów i wspólników oraz ich NIP-y lub numery PESEL (w zakresie podatników wyrejestrowanych lub którym naczelnik odmówił rejestracji),
  • datę rejestracji, odmowy rejestracji lub wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
  • podstawę prawną odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT,
  • numery rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym i potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR; z tym że wykaz nie będzie zawierał numerów rachunków rozliczeniowych lub imiennych rachunków w SKOK w przypadku podmiotów, w odniesieniu do których naczelnik urzędu skarbowego nie dokonał rejestracji albo które wykreślił z rejestru jako podatników VAT, w tym wykreślonych z uwagi na zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej.