kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

12.12.2018

Tagi:

Co wrzucimy do Innovation Box?

Początek 2019 r. przyniesie nową stawkę podatku w wysokości – 5% dla wybranych dochodów podatników. Które dochody i na jakich zasadach będzie można objąć tak niską stawką podatku?
Preferencyjna stawka podatku dotyczy dochodów osiąganych przez podatników z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. Według ustawodawcy kwalifikowanymi prawami własności intelektualnej są:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
 8. autorskie prawo do programu komputerowego
 9. podlegające ochronie prawnej na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych umów
 10. międzynarodowych, których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz innych umów międzynarodowych, których stroną jest Unia Europejska, których przedmiot ochrony został wytworzony, rozwinięty lub ulepszony przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej.

To właśnie dochody z ww. praw podatnicy będą mogli objąć szczególnymi zasadami opodatkowania.
W nowych przepisach znalazł się również katalog tych dochodów.

 

 

Katalog dochodów

 

Dochodem (stratą) z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ma być osiągnięty przez podatnika w roku podatkowym dochód (strata):

 1. z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 2. ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej;
 3. z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi;
 4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym sądowym albo arbitrażu.

Obniżoną stawkę podatku będzie można stosować także do dochodów z licencji do korzystania z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej przysługującej podatnikowi na podstawie umowy, w której zastrzeżono wyłączność korzystania przez podatnika z tego prawa – pod warunkiem uprzedniego prowadzenia przez podatnika prac badawczo-rozwojowych, których efektem jest kwalifikowane prawo własności intelektualnej, na które udzielono tej licencji.

 

 

Podstawa opodatkowania

 

Podstawę naliczenia podatku stanowić ma suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnych osiągniętych w danym roku podatkowym.
Wysokość kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej ustalana będzie, jako iloczyn dochodu z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej osiągniętego w roku podatkowym i wskaźnika obliczonego według specjalnego wzoru:

 a+b * 1,3 
a+b+c+d

 

gdzie poszczególne litery oznaczają faktycznie poniesione przez podatnika koszty na
a – prowadzoną bezpośrednio przez podatnika działalność badawczo–rozwojową związaną z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej
b – nabycie wyników prac badawczo–rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 3,
c – nabycie wyników prac badawczo–rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego w rozumieniu art. art. 11a ust. 1 pkt 4,
d – nabycie przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Do powyższych kosztów nie zaliczymy jednak kosztów, które nie są bezpośrednio związane z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, w szczególności: odsetek, opłat finansowych i kosztów związanych z nieruchomościami.

 

 

Rozliczanie straty

 

Nowe przepisy wprowadzają także szczególny sposób rozliczania straty z kwalifikowanych praw własności intelektualnej. O wysokość straty będzie można obniżyć dochód związany z tym samym kwalifikowanym prawem własności intelektualnej lub tego samego rodzaju produktu lub usługi lub tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej – w kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych.
Podatnicy korzystający z preferencyjnego opodatkowania, będą obowiązani do wykazania dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej – odrębnie, w zeznaniu za rok podatkowy, w którym osiągnięto ten dochód (poniesiono stratę).

 

 

Obowiązki ewidencyjne

 

W celu skorzystania z ulgi podatnik będzie zobowiązany prowadzić szczegółową ewidencję rachunkową w sposób umożliwiający m.in. ustalenie przychodów, kosztów uzyskania przychodów i dochodu (straty), przypadających na każde kwalifikowane prawo własności intelektualnej.
W przypadku, gdy na podstawie ewidencji rachunkowej nie będzie możliwe ustalenie dochodu (straty) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, podatnik obowiązany będzie do zapłaty podatku według podstawowej stawki.

Nowe przepisy od 1 stycznia 2019 r. odnajdziemy w art. 24d i 24e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Analogiczna regulacja znajdzie się także w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 30h i art. 30i.
Źródło: ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2193).

Podsumowując

Nowa zachęta podatkowa zwiększyła atrakcyjność prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej w Polsce. To pewne.  W tej sytuacji dobrze być poinformowanym, jakie warunki należy spełnić by skorzystać z preferencyjnej stawki. Zapraszamy do kontaktu w celu uzyskania informacji na temat przedstawionych zmian oraz ich zastosowaniu w konkretnej działalności.