kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

18.11.2014

Tagi:

Czemu warto składać zastrzeżenia do protokołu kontroli podatkowej?

Protokół kontroli jako dokument sporządzany w toku kontroli podatkowej powinien zawierać szereg elementów przewidzianych przez prawo. Poza tymi, które służą identyfikacji sprawy, takimi jak wskazanie kontrolowanego, kontrolującego, przedmiotu i zakresu kontroli, miejsca i czasu w jakim była ona prowadzona oraz pouczeniami zawiera on również istotne elementy merytoryczne – opis dokonanych ustaleń faktycznych, dokumentację dotyczącą przeprowadzonych dowodów oraz ocenę prawną sprawy będącej przedmiotem kontroli.

 

Z protokołu kontroli wynika, jakich nieprawidłowości w rozliczeniach dopatrzyli się kontrolujący, jakie ich zdaniem błędy popełnił podatnik, w oparciu o jakie dowody stwierdzono ich wystąpienie. Ustalenia z protokołu kontroli będą rzutowały na całe postępowanie podatkowe i będą stanowiły jeden z fundamentów wydanej później decyzji podatkowej.

 

Jeśli zdaniem podatnika ustalenia kontrolujących są nieprawidłowe, czegoś w nich brakuje, wyciągnięte wnioski są wadliwe, może (a często wręcz powinien) on reagować. Może to zrobić poprzez przedstawienie zastrzeżeń do protokołu, w których wyjaśni swoje stanowisko, może też wskazać stosowne wnioski dowodowe.

 

Prawo złożenia zastrzeżeń jest jednym z istotniejszych jakie ma podatnik – jest to w zasadzie pierwsza okazja do odniesienia się do wszystkich kwestii, które wzbudziły zainteresowanie kontrolujących. W zastrzeżeniach podatnik ma szansę przedstawić swoją wersję wydarzeń, może prostować wszelkie nieścisłości w rozumowaniu organu, może też wskazać na dowody, które przydadzą się do wyjaśnienia sprawy. Do tych zastrzeżeń kontrolujący będą musieli się odnieść.

 

Przygotowanie prawidłowych zastrzeżeń może niejako ustawić całe dalsze postępowanie podatkowe. Złożone wnioski dowodowe powinny być rozpoznane w jego toku, argumentacja podatnika powinna być poddana weryfikacji pod kątem przepisów prawa i zgromadzonego materiału dowodowego. Zignorowanie – przez organ – zastrzeżeń do protokołu kontroli może być traktowane jako naruszenie przepisów prawa.

 

Dlatego warto skorzystać z przysługującego prawa i wspólnie z profesjonalnym pełnomocnikiem przygotować dobre zastrzeżenia. Niestety, z uwagi na krótki termin do wniesienia zastrzeżeń, decyzję należy podejmować szybko, pamiętając, że tylko aktywna i przemyślana obrona może doprowadzić do podważenia negatywnych ustaleń kontroli.