kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

20.10.2023

Tagi: , ,

Jesteś podmiotem powiązanym? Spiesz się – koniec terminu na przygotowanie dokumentacji cen transferowych coraz bliżej.

W poprzednich latach termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych był wydłużany do końca miesiąca grudnia roku następującego po roku podatkowym, który dokumentacja taka obejmowała. Podstawą działań prolongujących omawiany termin był obowiązujący stan epidemii lub zagrożenia epidemicznego. Zaistniałe stany miały miejsce w związku z pojawieniem się wirusa COVID- 19. W tym roku sytuacja wraca do normy. Co oznacza, że termin na przygotowanie dokumentacji cen transferowych będzie znacznie krótszy.

 

 

Kto jest obowiązany do złożenia dokumentacji?

Obowiązek składania dokumentacji cen transferowych zasadniczo dotyczy przedsiębiorców, którzy przeprowadzili transakcję z podmiotem powiązanym.

Dokumentacja cen transferowych ma wykazać, że warunki transakcji zawieranych w danym roku podatkowym pomiędzy podmiotami powiązanymi odpowiadają warunkom rynkowym – czyli takim, jakie występują w przypadkach analogicznych transakcji pomiędzy dwoma niezależnymi od siebie podmiotami, działającymi na rynku. Wartości te (progi za 2022 rok) muszą, więc wynosić co najmniej:

 • 10 mln zł – w przypadku transakcji towarowych i finansowych,
 • 2 mln zł – w przypadku transakcji usługowych i innych.

Należy pamiętać, że obowiązkiem dokumentacyjnym objęte są również transakcje z podmiotami niepowiązanymi gdy ich miejsce zamieszkania, siedziba lub zarząd, a także rzeczywisty właściciel znajduje się na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową.

 

 

Rodzaje dokumentacji

Lokalna dokumentacja cen transferowych (Local file) powinna zawierać:

 • opis samej transakcji, jej stron, danych finansowych,
 • rozkład ryzyk, aktywów i funkcji,
 • analizę cen transferowych, w ramach której ma miejsce odniesienie ceny stosowanej
  w ramach transakcji do cen rynkowych;
 • w wyjątkowych przypadkach – uzasadnienie gospodarcze transakcji, w szczególności opis spodziewanych korzyści ekonomicznych, w tym podatkowych.

Dodatkowo, w przypadku przynależności do grup kapitałowych, konieczne może być
także sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych (Master file). Dokumentacja grupowa zawiera w szczególności:

 • opis grupy,
 • jej istotnych wartości niematerialnych i prawnych,
 • czy też sytuacji finansowej, że szczególnym nastawieniem na politykę ustalania cen transferowych w ramach transakcji wewnątrzgrupowych.

 

 

Informacja o cenach transferowych (TPR-C)

Podmioty powiązane obowiązane do sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych muszą dodatkowo złożyć do właściwego urzędu skarbowego informację o cenach transferowych, czyli wypełnić formularz TPR – C. W formularzu należy ujawnić m.in.:

 • informacje dotyczące podmiotów powiązanych;
 • informacje o zawartych transakcjach kontrolowanych, w tym informacje o stosowanej metodzie cen transferowych oraz wyniki przeprowadzonej analizy cen transferowych.

 


Ile pozostało czasu?

Termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych upływa z końcem 10 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego, w którym realizowane były transakcje z podmiotami powiązanymi.

Lokalną dokumentację cen transferowych za 2022 rok należy, więc sporządzić do 31 października 2023 r.

Natomiast, jeśli dany podmiot ma rok podatkowy zgodny z rokiem kalendarzowym, na złożenie informacji TPR-C ma czas tylko do 30 listopada 2023 r.