kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

27.09.2017

Tagi:

Minister rozszerza listę towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego przewozu towarów

22 września 2017 r. weszło z życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego. Minister właściwy do spraw finansów publicznych korzystając z przyznanej mu w art. 3 ust. 11 ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów, kompetencji określił dodatkowe towary inne niż wymienione w ust. 2 pkt 1-3 ustawy, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego.

 

Nowe towary w systemie monitorowania drogowego

Systemem monitorowania drogowego przewozu towarów objęty jest przewóz zaklasyfikowanych towarów:

1) podkategoriami Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług tj.:

 

10.41.21 – olej sojowy surowy

10.41.22 – olej z orzeszków ziemnych surowy

10.41.23 – oliwa z oliwek surowa

10.41.24 – olej słonecznikowy surowy

10.41.25 – olej z nasion bawełny surowy

10.41.26 – olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy, surowy

10.41.27 – olej palmowy surowy

10.41.28 – olej kokosowy surowy

10.41.29 – pozostałe surowe oleje roślinne

 

a także:

 

10.41.51 – olej sojowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.52 – olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.53 – oliwa z oliwek i jej frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.54 – olej słonecznikowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.55 – olej z nasion bawełny i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.56 – olej z rzepaku, rzepiku i gorczycy oraz ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.57 – olej palmowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.58 – olej kokosowy i jego frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.59 – pozostałe oleje i ich frakcje, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie; stałe tłuszcze roślinne oraz pozostałe oleje roślinne (z wyłączeniem oleju kukurydzianego) oraz ich frakcje, gdzie indziej niesklasyfikowane, rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

10.41.60 – oleje i tłuszcze roślinne i zwierzęce oraz ich frakcje uwodornione, estryfikowane, ale dalej nieprzetworzone

oraz

10.62.14 – olej kukurydziany

2) pozycjami Nomenklatury Scalonej:

1507 – olej sojowy i jego frakcje, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanych chemicznie)

1508 – olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1509 – oliwa i jej frakcje, otrzymywane z owoców drzew oliwkowych, wyłącznie w sposób mechaniczny lub przy użyciu innych metod fizycznych, w warunkach, które nie prowadzą do pogorszenia właściwości oleju, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1510 – pozostałe oleje i ich frakcje, otrzymywane wyłącznie z oliwek, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie, włącznie z mieszaninami tych olejów lub ich frakcji z olejami lub frakcjami objętymi pozycją 1509

1511 – olej palmowy i jego frakcje, nawet rafinowane (z wył. modyfikowanego chemicznie)

1512 – olej z nasion słonecznika lub z krokosza barwierskiego lub z nasion bawełny i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1513 – olej kokosowy (z kopry), olej z ziaren palmowych lub olej babassu i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1514 – olej rzepakowy, rzepikowy lub gorczycowy i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie

1515 – ciekłe tłuszcze i oleje roślinne (włącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, nawet rafinowane, ale niemodyfikowane chemicznie ( z wył. oleju z soi, orzeszków ziemnych, oliwek, palm, z nasion słonecznika, z krokosza balwierskiego, bawełny, kokosów, z ziaren palmy, oleju babassu, rzepakowego, rzepikowego lub gorczycowego)

1516 – tłuszcze i oleje, zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, nawet rafinowane, ale dalej nieprzetworzone

 

1517 – margaryna, pozostałe jadalne mieszaniny lub produkty z tłuszczów lub olejów, zwierzęcych lub roślinnych, lub z frakcji różnych tłuszczów, lub olejów (z wył. tłuszczów lub olejów i ich frakcji, częściowo lub całkowicie uwodornionych, estryfikowanych wewnętrznie, reestryfikowanych lub elaidynizowanych, nawet rafinowanych, ale dalej nieprzetworzonych, oraz mieszanin oliwy i jej frakcji) z wyłączeniem margaryny oraz margaryny płynnej

 

Warunkiem podlegania wyżej wymienionych towarów systemowi monitorowania drogowego przewozu towarów jest przekroczenie masy brutto przesyłki powyżej 500 kg lub jej objętości powyżej 500 litrów.

Kiedy towary nie podlegają systemowi monitorowania drogowego

Rozporządzenie zawiera także przypadki, w których do wyżej wymienionych towarów nie stosuje się systemu monitorowania drogowego przewozu towarów, ma to miejsce w przypadku towarów:

1) przewożonych przez operatorów pocztowych w paczkach pocztowych w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2016 r. poz. 1113, 1250, 1823 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 1128);

2) objętych procedurą celną tranzytu, składowania, odprawy czasowej, przetwarzania, wywozu albo powrotnym wywozem;

3) przemieszczanych w ramach procedury zawieszenia poboru akcyzy z zastosowaniem systemu, o którym mowa w art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 43, 60 i 937);

4) przewożonych w opakowaniach jednostkowych nie większych niż 26 kg albo 26 litrów.

Kary za nieprzestrzeganie systemu monitorowania drogowego przewozu towarów

Powyższe rozporządzenie ma istotne znaczenie z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy są zobowiązani przy transporcie tzw. towarów wrażliwych stosować właściwe regulacje w zakresie monitorowania drogowego przewozu towarów. Niestosowanie się do tych regulacji zostało bowiem obwarowane dotkliwymi sankcjami, które dotyczą nie tylko podmiotu wysyłającego lub odbierającego, ale także przewoźnika. Kary pieniężne, które zostały zastrzeżone przez ustawodawcę nie należą przy tym do bagatelnych.