kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

3.04.2024

Tagi:

Nie każde zabezpieczenie przyszłego zobowiązania podatkowego jest zasadne

W jednej ze spraw podatkowych, w których Kancelaria reprezentuje podatnika, organ podatkowy dokonał bezzasadnego zabezpieczenia na majątku strony postępowania. Jego zdaniem zabezpieczenie było zasadne z uwagi na wyzbywanie się składników majątku należących do podatnika.

 

Kancelaria wniosła jednak odwołanie od tej decyzji, do którego przychylił się Dyrektor Izby Administracji Skarbowej i uchylił zabezpieczenie z uwagi na brak okoliczności świadczących o wyzbywaniu się majątku.

 

Krótki zarys sprawy

 

Organ prowadzący kontrolę celno-skarbową stwierdził w wyniku kontroli nieprawidłowości w rozliczeniach podatku od towarów i usług. Z uwagi na stwierdzenie zaniżenia zobowiązania podatkowego, Organ zdecydował się niezwłocznie zabezpieczyć wyliczone należności na majątku podatnika na poczet przyszłych zobowiązań określonych w decyzji.

 

Zabezpieczenie miało być uzasadnione z uwagi na rzekome wyzbywanie się majątku przez podatnika. Organ uznał bowiem, że podział majątku wspólnego między współmałżonkami stanowi sposób na ucieczkę z majątkiem. Warunki tej umowy nie zmierzały jednak w żaden sposób do udaremnienia potencjalnej egzekucji. Organ nie przeanalizował jednak dokonanej czynności – automatycznie i bez refleksji uznał to za uzasadnienie zamrożenia środków podatnika na długo przed wiążącym rozstrzygnięciem sprawy.

 

Dyrektor Izby: Zabezpieczenie wymaga postępowania dowodowego

 

Organ odwoławczy zgodził się z pełnomocnikiem strony, że nałożenie zabezpieczenia musi poprzedzać analiza istotnych okoliczności sprawy. Postępowanie dowodowe prowadzone przez organ podatkowy ma wykazać czy w sprawie faktycznie istnieje uzasadniona obawa, że podatnik nie będzie w przyszłości dysponował majątkiem na pokrycie zobowiązania. Dopiero zebranie i ocenienie wszystkich okoliczności faktycznych i prawnych sprawy pozwala zdecydować, czy taka obawa istnieje. Tylko na tej podstawie można stwierdzić, czy zabezpieczenie jest zasadne.

 

Organ nie zebrał jednak materiału dowodowego, z którego wynikałoby, że podatnik faktycznie wyzbywa się majątku. Nie pozyskał informacji o bieżącej sytuacji majątkowej podatnika, a także nie wskazał, jakie składniki majątkowe podatnik nabył w wyniku podziału majątku wspólnego. Brak wystarczających ustaleń, co sposobu dokonania podziału majątku wspólnego oraz tego, jak w wyniku podziału wygląda sytuacja majątkowa podatnika, nie daje podstaw do zastosowania zabezpieczenia.

Podsumowując

Organ podatkowy zanim przystąpi do dokonania zabezpieczenie powinien uprawdopodobnić, że istnieje w sprawie uzasadniona obawa, że podatnik ze względu na postawę oraz jego stan majątkowy nie będzie w stanie zapłacić należnego zobowiązania podatkowego. Nie może się w tej sytuacji opierać na połowicznie zebranym materiale dowodowym oraz swoich przypuszczeniach.