kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

19.04.2015

Tagi:

Nie pozwól by nieobiektywny pracownik urzędu prowadził Twoją sprawę!

Ordynacja podatkowa przewiduje sytuacje gdy dany pracownik administracji skarbowej nie może prowadzić sprawy.

 

Pracownicy urzędu skarbowego, urzędu gminy (miasta), starostwa, urzędu marszałkowskiego, izby skarbowej, funkcjonariusz celny lub pracownik urzędu celnego, izby celnej, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz członek samorządowego kolegium odwoławczego podlegają wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w których:

 

  1. są stroną;
  2. pozostają ze stroną w takim stosunku prawnym, że rozstrzygnięcie sprawy może mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki;
  3. stroną jest ich małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty pierwszego stopnia;
  4. stronami są osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
  5. byli świadkami lub biegłymi, byli lub są przedstawicielami podatnika albo przedstawicielem podatnika jest jedna z osób wymienionych w pkt 3 i 4;
  6. brali udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;
  7. zaistniały okoliczności, w związku z którymi wszczęto przeciw nim postępowanie służbowe, dyscyplinarne lub karne;
  8. stroną jest osoba pozostająca wobec nich w stosunku nadrzędności służbowej.

 

Przyczyny wyłączenia od załatwienia sprawy trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Przepisy te mają odpowiednie zastosowanie do pracowników urzędów kontroli skarbowej.

Jeżeli zachodzi któraś z powyższych przesłanek pracownik podlega wyłączeniu z mocy prawa. Nie jest to jednak katalog zamknięty.

Bezpośredni przełożony pracownika lub funkcjonariusza celnego jest obowiązany na jego żądanie lub na żądanie strony albo z urzędu wyłączyć go od udziału w postępowaniu, jeżeli zostanie uprawdopodobnione istnienie okoliczności niewymienionych powyżej, które mogą wywołać wątpliwości co do bezstronności pracownika lub funkcjonariusza celnego.

Takimi okolicznościami wywołującymi wątpliwości co do bezstronności pracownika nie będą jednak czynności służbowe np. wydanie wcześniej przez danego pracownika kilku niekorzystnych decyzji wobec podatnika.

 

Wyłączenie pracownika na podstawie innych okoliczności niż wymienione uzależnione będzie od wniosku, który uprawdopodobni, że zachodzą okoliczności, które mogą mieć wpływ na bezstronność pracownika.

 

W sporządzeniu takiego wniosku i skutecznym dochodzeniu swoich praw pomóc może profesjonalny pełnomocnik.