kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

23.10.2018

Tagi: ,

Opodatkowanie akcyzą piw smakowych

W jaki sposób powinniśmy interpretować art. 3 ust. 1 dyrektywy Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. w sprawie harmonizacji struktury podatków akcyzowych od alkoholu i napojów alkoholowych?
Otóż przy ustalaniu podstawy opodatkowania piw smakowych według skali Plato, należy wziąć pod uwagę ekstrakt brzeczki podstawowej. Nie uwzględniając przy tym substancji smakowych i syropu cukrowego dodanych po zakończeniu fermentacji. Tak orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyrokiem z dnia 17 maja 2018 r., sygn. akt C-30/17.

 

Oś sporu – 2 poglądy

 

Na tle opodatkowania akcyzą piw smakowych wyłoniły się dwa skrajnie różne poglądy. Zgodnie z pierwszym, korzystnym dla podatników, pojęcia użyte do określenia podstawy opodatkowania piwa należy interpretować w ich znaczeniu technicznym, właściwym dziedzinie browarnictwa. Nie powinny one przy tym być modyfikowane na gruncie podatkowym. Jeden stopień Plato stanowi 1% m/m ekstraktu brzeczki podstawowej. Jedynie ten ekstrakt, a nie gotowy wyrób, jest wyznacznikiem dla ustalenia jednego stopnia Plato. Stopień Plato piw smakowych należy zatem obliczać za pomocą wzoru Ballinga. Bez uwzględnienia składników dodanych po zakończeniu procesu fermentacji.
Pogląd ten jest oparty na tezie wywiedzionej z art. 3 ust. 1 dyrektywy 92/83. Dyrektywy, w myśl której w sytuacji, gdy przepisy Unii przewidują możliwość przyjęcia jednej z dwóch alternatywnych metod określenia podstawy opodatkowania piwa, to obydwie metody powinny prowadzić do zbliżonych rezultatów.

Zgodnie zaś z drugim stanowiskiem prezentowanym przez organy podatkowe, opodatkowanie według skali Plato powinno uwzględniać wszystkie ekstrakty obecne w gotowym wyrobie. W tym cukry dodane po zakończeniu procesu fermentacji. Ustawodawca przewidział, iż stopnie Plato ustala się na podstawie gotowego wyrobu. Stanowisko to pozwala na takie samo traktowanie pod względem podatkowym piwa o takich samych walorach smakowych i zawartości alkoholu. Bez względu na różnice w technologii produkcji tego piwa.

 

Rozstrzygnięcie TSUE

 

Trybunał opowiedział się za poglądem reprezentowanym przez podatnika. Trafnie zauważył, iż w ramach dyrektywy 92/83 obliczanie stopni Plato piwa smakowego nie może uwzględniać substancji smakowych i syropu cukrowego dodanych po zakończeniu procesu fermentacji. Według Trybunału składniki dodane po fermentacji nie mają żadnego wpływu na zawartość alkoholu w gotowym produkcie. Zatem obliczenie stopni Plato piwa smakowego przy uwzględnieniu nie tylko ekstraktu brzeczki podstawowej, ale także substancji smakowych i syropu cukrowego dodanych po fermentacji mogłoby doprowadzić do opodatkowania tego piwa w stopniu wyższym niż tradycyjnego piwa o tej samej zawartości alkoholu.

Podsumowując

W naszej praktyce niezwykle często opieramy się wprost na regulacjach prawa UE. Coraz częściej nasze staranie są dostrzegane przez sądy administracyjne, które także opierają swoje orzeczenia na brzmieniu norm ustalonych na podstawie przepisów unijnych, na które jako pełnomocnicy zwracamy uwagę sądu orzekającego. Mając na uwadze harmonizację podatków na poziomie UE zachęcamy naszych Czytelników do nieograniczania się w poszukiwaniu odpowiedzi, na nurtujące ich kwestie wyłącznie do przepisów krajowych, ale do sięgania wprost do norm prawa UE.