kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

11.06.2015

Tagi:

Pamiętaj o pisemnym uzasadnieniu przyczyn korekty!

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

 

W przepisach prawa nie została określona treść takiego uzasadnienia, wobec czego wystarczającym będzie każde pismo z którego wynika przyczyna dokonania korekty. Przyczyna nie musi być wskazana precyzyjnie i szczegółowo ponieważ przepisy tego nie wymagają musi jednak mieć formę pisemną.

 

Częstą praktyką urzędów jest przyjmowanie korekty także bez pisemnego uzasadnienia jej przyczyn (Rzadko zdarza się wezwanie do uzupełnienia braków). Powodem jest brak sankcji w przepisach prawa podatkowego za złożenie deklaracji korygującej bez pisemnego uzasadnienia. Ma to jednak inne konsekwencje, które mogą być znacznie poważniejsze.

Zgodnie z art. 16a Kodeksu karnego skarbowego nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa lub ustawy o kontroli skarbowej, korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Jak wynika z tego przepisu tylko złożenie prawnie skutecznej korekty deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty oraz uiszczenie w całości należności publicznoprawnej powoduje nie podleganie karze za niezłożenie deklaracji lub podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy w złożonej deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie.

 

Prawnie skuteczną korektę wraz z uzasadnieniem przyczyn korekty należy odróżnić od tzw. czynnego żalu.

 

Składając korektę uprzednio złożonej deklaracji należy pamiętać, że

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

1) ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;

2) przysługuje nadal po zakończeniu:

a) kontroli podatkowej,

b) postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

 

Korekta złożona w okresie zawieszenie prawa do skorygowania deklaracji, nie wywołuje skutków prawnych.

 

Innymi słowy skorygować uprzednio złożoną deklarację można jeżeli w tym zakresie nie jest prowadzone postępowanie podatkowe (postępowanie kontrolne) ani kontrola podatkowa.

 

Uprawnienie do złożenia korekty przysługuje również w okresie między zawiadomieniem o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (postępowania kontrolnego) a ich wszczęciem o czym organ musi poinformować w zawiadomieniu o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej (postępowania kontrolnego), a także po doręczeniu protokołu kontroli podatkowej a przed wszczęciem postępowania, o czym organ również ma obowiązek pouczyć w protokole kontroli.

 

Ponadto w toku postępowania kontrolnego prowadzonego przez organ kontroli skarbowej kontrolowany może w wyznaczonym terminie 7 dni na wypowiedzenie się w sprawie zebranego materiału dowodowego skorygować w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację podatkową. Na możliwość skorygowania deklaracji organ kontroli skarbowej wskazuje w zawiadomieniu o wyznaczeniu 7-dniowego terminu.

 

Skuteczne dochodzenie swoich praw oraz uniknięcie negatywnych konsekwencji nieznajomości prawa jest możliwe tylko jeśli korzysta się z pomocy odpowiednio profesjonalnego pełnomocnika w postępowaniu podatkowym (celnym, administracyjnym, egzekucyjnym) oraz profesjonalnego obrońcy w postępowaniu karnym i karno-skarbowym.