kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

10.03.2022

Tagi: ,

Pełnomocnik ogólny – wsparcie dla podatnika nie tylko na wypadek kontroli – czyli dlaczego warto zaufać profesjonaliście

Na przestrzeni ostatnich lat liczba kontroli przedsiębiorców zmniejszyła się, ale znacznie wzrosła kwota stwierdzonych uszczupleń podatkowych. W praktyce oznacza to, że kontroli ogółem jest mniej, ale celniej trafiają w podmioty, które naruszają przepisy podatkowe.
To z kolei przekłada się na zwiększenie ustaleń podatkowych oraz lepszą efektywność kontroli. Obserwowane jest także zdecydowane zaostrzenie polityki finansowej, w tym zwiększenie skuteczności i dolegliwości prowadzonych kontroli podatkowych, czy celno – skarbowych – nie bez echa pozostają również w tym zakresie rozwiązania wprowadzone przez polski (nie)ład.

 

Jakie działania wobec podatnika mogą podejmować organy?

Organy mogą podejmować wobec podatnika szereg czynności, tj.:

 • czynności sprawdzające;
 • kontrole:
 • podatkową;
 • celno-skarbową;
 • postępowania podatkowe;
 • postępowania sądowoadministracyjne;
 • postępowanie zabezpieczające;
 • postępowanie egzekucyjne.

Praktyka pokazuje, że organy podatkowe coraz częściej korzystają z procedury dotyczącej czynności sprawdzających, której celem jest sprawdzenie formalnej poprawności wywiązywania się z obowiązków podatkowych. Zazwyczaj ten sposób działania poprzedza późniejsze wszczęcie kontroli podatkowej lub celno – skarbowej. Na dalszym etapie,
tj. po przeprowadzonej kontroli – gdy jej wynik jest niekorzystny dla podatnika, wszczynane jest postępowanie podatkowe, które kończy się wydaniem decyzji ostatecznej. Następnie, Podatnik ma prawo złożenia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego,
a dalej – również skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

 

Jednocześnie, już nawet na etapie kontroli, organ może dokonywać zabezpieczeń na majątku podatnika. Z kolei, sama decyzja I instancji wydana przez organ, może stanowić podstawę
do wszczęcia egzekucji.

 

Pełnomocnik ogólny – zakres uprawnień i sposób ustanowienia

Pełnomocnictwo  ogólne  upoważnia  do  działania  we:

 • wszystkich sprawach podatkowych;
 • w innych spawach  należących  do  właściwości  organów  podatkowych –
  w  szczególności:  czynności  sprawdzające, kontrole  podatkowe,  kontrole  celno–skarbowe  i  postępowania  podatkowe  przed  organami  podatkowymi pierwszej instancji, ale również  przed organem odwoławczym;
 • pełnomocnictwo obejmuje również tzw. sprawy wpadkowe związane z prowadzonym głównym postępowaniem podatkowym;
 • dotyczy ono spraw z zakresu postępowania zabezpieczającego, nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji, czy kar porządkowych.

 

Pełnomocnika ogólnego ustanawia się na druku pełnomocnictwa PPO-1,
który należy złożyć elektronicznie do Centralnego Rejestru Pełnomocnictw Ogólnych (CRPO)
za pośrednictwem Portalu Podatkowego (link do portalu : https://ppuslugi.mf.gov.pl/_/). Za złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie – nie pobiera się opłaty skarbowej.

 

Korzyści, jakie daje ustanowienie profesjonalisty

Zatem nawet jeśli nie została wszczęta względem Ciebie kontrola, warto ustanowić pełnomocnika już teraz, by mieć pewność, że ewentualne postępowanie będzie prowadzone prawidłowo od samego początku.

 

Podkreślenia wymaga bardzo szeroki zakres pełnomocnictwa ogólnego. Dotyczy ono wszystkich spraw należących do kompetencji organów podatkowych.
Pełnomocnik ogólny reprezentuje podatnika przed każdym organem podatkowym w kraju. Wszelka korespondencja trafia wyłącznie do rąk pełnomocnika ogólnego, a brak jej doręczenia w ten sposób, uznawany jest za nieprawidłowy.

 

Narzędzia, jakimi dysponują organy podatkowe (urzędy celne i celno – skarbowe) powodują, że kontrole są coraz skuteczniejsze i mają coraz większy wymiar finansowy. Ministerstwo Finansów podaje, że w 2015r. przeprowadzono 55 tys. kontroli, a w 2018. już o połowę mniej, bo tylko 26 tys. W praktyce oznacza to lepszą efektywność kontroli (stosunek zaangażowanych środków na przeprowadzenie kontroli do kwoty stwierdzonych uszczupleń podatkowych). Według danych Ministerstwa Finansów skuteczność kontroli we wskazanych latach wzrosła
z 85% do 91%.