kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

7.06.2019

Tagi: ,

Rozliczenie straty a zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego (transakcje krajowe)

Od 1 stycznia 2019 r. nie trzeba dokumentować transakcji między krajowymi podmiotami powiązanymi, jeśli żaden z nich nie ponosi straty podatkowej…

 

Czy z preferencji tej mogą również skorzystać podmioty, które rozliczają stratę z lat ubiegłych?

 

Odpowiedz na zadane jak wyżej pytanie odnajdziemy w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 kwietnia 2019 r. (0114-KDIP2-2.4010.73.2019.2.SJ).

Spółka (wnioskodawca) w przedstawionym we wniosku stanie faktycznym wskazał, że prowadzi działalność gospodarczą, w ramach której zawiera transakcje z krajowymi podmiotami powiązanymi. Żaden z podmiotów nie ponosi straty podatkowej, jak również nie korzysta ze zwolnień podmiotowych i przedmiotowych z CIT. Wnioskodawca rozlicza natomiast stratę podatkową z lat ubiegłych.

Na tle tak przedstawionego stanu faktycznego, Wnioskodawca zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem czy rozliczanie straty podatkowej z poprzednich okresów ma wpływ lub może spowodować utratę prawa do zwolnienia z obowiązku dokumentowania transakcji między krajowymi podmiotami powiązanymi, o którym mowa w art. 11n ust. 1 ustawy o CIT.

Warunki zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego

Przypomnijmy, iż za mocy ustawy nowelizującej z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 2193) jedną z przesłanek zwalniających z obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych jest zawieranie transakcji przez podmioty mające siedzibę, miejsce zamieszkania lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w którym każdy z tych podmiotów powiązanych spełnia łącznie następujące warunki:

  •  nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 6 ustawy o CIT,
  • nie korzysta ze zwolnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 34 i 34a ustawy o CIT,
  • nie poniósł straty podatkowej.

Rozliczanie straty nie przekreśla zwolnienia

Na mocy wykładni literalnej ustawodawca uzależnia zwolnienie z obowiązku dokumentacyjnego od braku ponoszenia straty podatkowej, a nie jej rozliczenia jako rozliczenia straty z lat ubiegłych. Stanowisko to zostało uznane za prawidłowe w komentowanej interpretacji indywidualnej z 17 kwietnia 2019 r., odnoszącej się do przepisów z zakresu cen transferowych obowiązujących od 1 stycznia 2019 r.

Podsumowując, gdy spełnione zostaną przesłanki określone w art. 11n ust. 1 ustawy o CIT, a podatnik na koniec roku podatkowego nie ponosi straty podatkowej, a jedynie rozlicza stratę z lat ubiegłych nie ma obowiązku sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych. Tym samym bez wpływu na zastosowane zwolnienia, o których mowa w art. 11n ust. 1 ustawy o CIT pozostaje rozliczanie strat z lat ubiegłych.

Podsumowując

Zaprezentowane w interpretacji indywidulanej podejście jest zgodne z literalną wykładnią przepisów ustawy. Pozostaje mieć nadzieję, że korzystne dla podatników stanowisko nie ulegnie zmianie. Przy okazji omawianego problemy zwracamy uwagę, że skorzystanie ze zwolnienia dokumentacyjnego dla transakcji za 2018 r., nie wyklucza obowiązku sporządzenia do końca września sprawozdania CIT-TP/PIT-TP (odpowiednio TP-R dla transakcji realizowanych w roku 2019).  Przypominamy, że naruszenie obowiązku składania informacji o cenach transferowych, w tym również złożenie jej po terminie podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych.