kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

18.06.2020

Tagi: , , ,

Jak skutecznie rozłożyć na raty zapłatę podatku

W niniejszym wpisie dowiesz się, w jaki sposób złożyć skuteczny wniosek o rozłożenie na raty zapłaty podatku. Ostatni wpis dotyczący instytucji odroczenia terminu płatności cieszył się dużą popularnością, będącą najpewniej efektem stopniowego wychodzenia przez przedsiębiorców z kryzysu, spowodowanego epidemią COVID-19. Co istotne z punktu widzenia przedsiębiorcy, takie wyprzedzające działanie względem organu podatkowego, który nie dopuścił jeszcze do powstania zaległości podatkowej pozwala mu wywiązać się z obowiązku zapłaty podatku i uniknąć tym samym niekorzystnych konsekwencji z tym związanych.

 

Lepiej unikać powstania zaległości podatkowej

 

Każdy przedsiębiorca powinien zdawać sobie doskonale sprawę, z faktu, iż brak zapłaty przez niego podatku we właściwym terminie będzie skutkował powstaniem zaległości podatkowej. Co za tym idzie, koniecznym stanie się uiszczenie od takiej zaległości wysokich odsetek. Mając to na uwadze, przedsiębiorca, który dba o prowadzony przez siebie biznes dopiero w ostateczności będzie zmierzał świadomie do powstania zaległości podatkowych. Szczególnie, że ma on szereg możliwości przewidzianych prawem, które pomagają mu uniknąć takiej sytuacji. Jednym z tych rozwiązań obok ostatnio opisywanego odroczenia płatności podatku, jest właśnie rozłożenie zapłaty podatku na raty.

 

Wniosek o rozłożenie na raty

 

Podatnik, który chce uzyskać rozłożenie zapłaty podatku na raty musi złożyć w tym zakresie właściwy wniosek. Koniecznym jest wykazanie w nim, jakie konkretnie okoliczności przemawiają za rozłożeniem podatku na raty. Znając podejście organów podatkowych do tych kwestii, możemy się spodziewać, że nasz wniosek, im będzie lepiej napisany w tej części, tym ma większe szanse powodzenia. Jednocześnie warto podkreślić, że wnioski kierowane do organów powinny być maksymalnie precyzyjne i odwoływać się do właściwych instytucji. Chcąc uzyskać odroczenie płatności, to o to powinniśmy wnioskować i analogicznie, gdy zależy nam na rozłożeniu zapłaty podatku na raty, to właśnie taki powinien być przedmiot naszego żądania. Oczywiście możemy formułować w tym zakresie wnioski ewentualne. W takim przypadku, na wypadek negatywnej odpowiedzi na główne zagadnienie poddawane organowi do rozstrzygnięcia, organ będzie zobligowany również odnieść się do wniosku ewentualnego (przykładowo naszym głównym wnioskiem jest odroczenie płatności podatku w całości, jednak na wypadek nieuwzględnienia tego wniosku możemy sformułować wniosek ewentualny o rozłożenie zapłaty podatku na raty). Zwiększamy tym samym nasze szanse powodzenia i nie marnujemy przy tym cennego czasu.

 

Postępowanie w sprawie wniosku

 

Po złożeniu wniosku o rozłożenie zapłaty podatku na raty dochodzi do wszczęcia postępowania w tym właśnie przedmiocie. Wynikiem takiego postępowania, gdy dojdzie do jego merytorycznego rozpoznania, będzie wydanie decyzji przez uprawniony organ, w której albo rozłoży zapłatę podatku na raty, albo odmówi rozłożenia. W przypadku rozłożenia na raty zapłaty podatku, terminem płatności jest dzień, w którym – zgodnie z decyzją organu podatkowego – powinna nastąpić zapłata raty.

 

Wygaśnięcie decyzji z mocy prawa

 

Jeśli już uzyskamy pozytywną decyzję, co do rozłożenia na raty zapłatę podatku, to warto pilnować terminowego regulowania poszczególnych rat zgodnie z terminami wynikającymi z zapadłej decyzji. Uchybienie bowiem terminowi zapłaty raty skutkować będzie tym, że decyzja w części dotyczącej niezapłaconej w terminie raty wygasa z mocy prawa. Co równie istotne od każdej raty za każdy dzień naliczana jest opłata prolongacyjna.

 

Podsumowując

Mając powyższe na uwadze należy podkreślić, że rozłożenie na raty zapłaty podatku jest instrumentem niezwykle pomocnym. Jednocześnie ulga ta może być wykorzystywana przez przedsiębiorców w dobie epidemii  COVID-19. Złożenie skutecznego wniosku o rozłożenie na raty zapłaty podatku może uchronić nas przed powstaniem zaległości podatkowych. Nie można zapominać, jak już było przez nas niejednokrotnie wskazywane, że powstanie  po stronie przedsiębiorcy zaległości podatkowych potrafi trwale uniemożliwić mu staranie się o rozbudowane formy wsparcia ze środków publicznych, o czym dotkliwie przekonało się grono przedsiębiorców, przy okazji starania się o uzyskanie wsparcia finansowego w ramach Tarcz antykryzysowych.