kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

12.06.2019

Tagi:

Split payment będzie obowiązkowy

Obecnie trwają prace nad projektem nowelizacji ustawy o VAT. Nowelizacji, która ma na celu ustanowienie od 1.09.2019 r. mechanizmu podzielonej płatności, jako wiążącego sposobu rozliczeń pomiędzy podatnikami VAT w określonych sektorach gospodarki. Zmiany obejmą również odwrotne obciążenie i solidarną odpowiedzialność w VAT.

 

 

Jakie zmiany przepisów przygotowuje ustawodawca?

 

 

Aktualnie mechanizm podzielonej płatności nie ma charakteru przymusowego. Według planu mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany obligatoryjnie w przypadku, gdy zostaną spełnione określone przesłanki. Poniżej opisano najważniejsze założenia i konsekwencje tego rozwiązania.

 

 

Przedmiot transakcji i jej wartość (powyżej 15.000 zł)
będzie wyznaczać obowiązek
zapłaty w systemie split payment.
W wielu przypadkach mechanizm ten pozostanie dobrowolny

 

 

Nabywca towaru lub usługi będzie zobowiązany do dokonania zapłaty w systemie split payment zgodnie z w art. 108a ust. 1a ustawy o VAT, jeśli płatność ta będzie wynikała z faktury dokumentującej transakcję, której jednorazowa wartość przekroczy 15 000 zł lub równowartość tej kwoty, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, a przedmiotem tej transakcji będą towary lub usługi wymienione w nowym załączniku nr 15. W przypadku gdy ww. warunki nie zostaną spełnione, zastosowanie mechanizmu split payment nie będzie obowiązkowe.

 

 

Do ustawy o VAT zostanie dodany załącznik nr 15

 

 

Obowiązkowy split payment będzie obejmował towary i usługi, do których ma zastosowanie odwrotne obciążenie i solidarna odpowiedzialność, wskazane obecnie w załączniku nr 11, 13 i 14 (załączniki te zostaną uchylone, a zastąpi je jeden załącznik nr 15). Obligatoryjny mechanizm split payment będzie zatem dotyczył dostawy telefonów komórkowych, wyrobów ze stali, paliw silnikowych itd. oraz świadczenia usług budowlanych i budowlano-montażowych. Dodatkowo planuje się objęcie tym mechanizmem sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, węgla i produktów węglowych, maszyn i urządzeń elektrycznych, ich części, a także akcesoriów oraz urządzeń elektrycznych.

 

 

Niezastosowanie się do obowiązku będzie generować poważne konsekwencje

 

 

  • Do KKS zostanie dodany art. 57c KKS, zgodnie z którym dokonanie wbrew obowiązkowi płatności kwoty należności wynikającej z faktury z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności podlegać będzie karze grzywny do 720 stawek dziennych (lub jak wykroczenie skarbowe – w przypadku mniejszej wagi).
  • Naruszenie zobowiązania do zapłaty należności w systemie podzielonej płatności zgodnie z art. 108a ust. 1a, może wiązać się z ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na fakturze, której dotyczy płatność; nie dotyczy to jednak osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie albo za przestępstwo skarbowe.
  • Z dniem 1.01.2020 r. mają zostać wprowadzone regulacje uniemożliwiające zaliczenie do kosztów uzyskania przychodów wydatków, z tytułu których płatność zostanie dokonana z naruszeniem art. 108 ust. 1a wbrew obowiązkowi stosowania split payment.

 

 

Należy uwzględnić dodatkową adnotację w fakturze z tytułu transakcji objętej obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Jej brak może prowadzić do sankcji w VAT

 

 

Podatnik dokonujący dostawy towarów lub świadczenia usług objętych obligatoryjnym split payment będzie musiał uwzględnić w wystawianej fakturze adnotację „mechanizm podzielonej płatności” (art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT). Zaniechanie wskazania obowiązkowej adnotacji może wiązać się ustaleniem dodatkowego zobowiązania podatkowego w wysokości odpowiadającej 100% kwoty podatku wykazanego na tej fakturze (za wyjątkiem przypadku osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe).

 

 

Zniesione zostanie odwrotne obciążenie

 

 

Z uzasadnienia do projektu ustawy nowelizującej wynika, że obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności ma zastąpić obecnie stosowane odwrotne obciążenie. W związku z powyższym planowane jest uchylenie przepisów art. 17 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o VAT.

 

 

Zmienione zostaną również zasady solidarnej odpowiedzialności w VAT

 

 

Zgodnie z projektem solidarna odpowiedzialność będzie dotyczyła przypadków, w których wartość towarów wymienionych w załączniku nr 15 nabywanych od jednego podmiotu dokonującego ich dostawy (bez kwoty podatku) przekroczy w danym miesiącu 12.000 zł. Zniesiona zostanie również instytucja kaucji gwarancyjnej, gdyż zdaniem ustawodawcy była ona wykorzystywana instrumentalnie przez nieuczciwe podmioty. Ponadto, wskazane zostaną przesłanki zwalniające z tej odpowiedzialności. Jedna z nich będzie dotyczyła zapłaty w systemie split payment.

 

Podsumowując

Wprowadzenie obligatoryjnego systemu split payment jest wyrazem utrzymującej się dłuższego czasu tendencji do uszczelnienia systemu VAT. Wcześniej w tym celu m.in. poszerzono zakres stosowania odwrotnego obciążenia. Rozwiązanie to zostało najwyraźniej uznane za mało efektywne, wskutek czego w zakresie tzw. towarów wrażliwych i usług budowlanych nie będzie już  stosowane. Większej siły sprawczej w zakresie ściągania podatku VAT upatruje się obecnie w mechanizmie split payment. Jednak czas pokaże, na ile przewidywania rządzących są trafne.

Zauważyć należy, że w ramach walki z wyłudzeniami VAT na zasadzie zwyczaju wdrażane są kolejne sankcje dla podatników. Mają zmotywować ich do ściślejszego przestrzegania przepisów ustawy o VAT. Nie inaczej jest w tym przypadku, gdzie niezastosowanie się do wymogu zapłaty należności w systemie split payment może rodzić odpowiedzialność karnoskarbową, ryzyko wymierzenia dodatkowego zobowiązania w VAT czy też brak możliwości rozliczenia wydatku w KUP. Takie sformułowanie przepisów musi skłaniać podatników do podejmowania wzmożonej weryfikacji w zakresie wywiązywania się przez nich z obowiązków podatkowych oraz podejmowania stosownych działań zmierzających do ograniczenia ryzyka podatkowego