kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

20.11.2023

Tagi: , ,

Sprzedaż na platformach cyfrowych – nadchodzą wzmożone kontrole

Sprzedaż na platformach cyfrowych takich jak Vinted, Allegro czy Amazon od wielu lat rozwija się bardzo dobrze. Za ich pośrednictwem działają zarówno podmioty profesjonalne, jak i osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej. W praktyce może się jednak zdarzyć, że osoba fizyczna potencjalnie nieprowadząca działalności gospodarczej, według fiskusa zostanie uznana za przedsiębiorcę. Miernikiem jest ilość dokonywanych transakcji i interpretacja organu. W tym wpisie wskażemy na co warto zwrócić uwagę dokonując takiej sprzedaży (w kontekście podatkowym) i gdzie można upatrywać punktów zapalnych po stronie organów?

 

Sprzedaż okazjonalna – nie podlega obowiązkowi podatkowemu, ale czy zawsze?

 

Sprzedaż okazjonalna jest w zasadzie zaprzeczeniem definicji zawartej w art. 5a pkt 6 ustawy o PIT, zgodnie z którą za pozarolniczą działalnością gospodarczą uznaje się m.in. działalność handlową prowadzoną w sposób ciągły, zorganizowany oraz w celach zarobkowych.

Zatem za sprzedaż okazjonalną należy uznać taką, która dokonywana jest jednorazowo albo sporadycznie, w sposób niezorganizowany. Wówczas co do zasady nie podlega ona opodatkowaniu.

 

Od powyższej zasady istnieje jednak wyjątek. Opodatkowaniu podlega sprzedaż:

  • przedmiotów używanych,
  • posiadanych przez sprzedającego przez mniej niż 6 miesięcy.

Co więcej, taką sprzedaż należy nie tylko odpowiednio opodatkować, ale także wykazać w deklaracji podatkowej.

 

W tym kontekście warto także wspomnieć o kwocie wolnej od podatku, która w 2023 r. wynosi 30 000 zł. Trzeba podkreślić, że dotyczy ona przychodów ze wszystkich źródeł, a nie tylko tych otrzymywanych ze sprzedaży na platformach cyfrowych, nawet w sposób jednorazowy,
gdy podlegają one opodatkowaniu.

 

Co istotne, może się również zdarzyć, że sprzedaż nastąpi przed upływem 6 miesięcy, ale konieczność zapłaty podatku nie wystąpi – podatnik w rzeczywistości odnotuje stratę (czyli przychód ze sprzedaży będzie mniejszy niż wcześniejszy koszt nabycia danej rzeczy). Wówczas brak obowiązku zapłaty podatku nie wiąże się jednak z brakiem obowiązku wykazania w deklaracji podatkowej.

 

Warto także wskazać, że w przypadku zakupu np. sprzętu elektronicznego przez Internet, kupujący mogą być zobowiązani do zapłaty podatku PCC – gdy wartość danego przedmiotu przekroczy 1000 zł, a sprzedawca nie jest podatnikiem VAT.

 

Działalność nierejestrowa – kiedy trzeba będzie rozliczyć się z Fiskusem?

 

W ustawie znajdują się również regulacje dotyczące tzw. działalności nierejestrowej. Niestety jak wiele osób mylnie sądzi – również z tych dochodów należy rozliczyć się z fiskusem.  
W praktyce działalność ta wypełnia znamiona działalności gospodarczej – zgodnie z art. 5 ustawy o PIT wskazanym wyżej, jednakże przedsiębiorca ma ograniczone obowiązki sprawozdawcze oraz jak sama nazwa wskazuje – działalność ta nie jest formalnie zarejestrowana.  

 

Taką działalność można prowadzić jednak tylko do określonego miesięcznego limitu przychodów, który związany jest z kwotą minimalnego wynagrodzenia. I tak:

  • dla 2023 r miesięczne przychody z działalności nie mogły przekroczyć do 30 czerwca 2023 roku – 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku,
  • a od 1 lipca 2023 roku – nie mogą być wyższe niż 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w danym roku.

W związku z powyższym sprzedaż mieszcząca się w tym limicie, powinna zostać zakwalifikowana jako działalność nierejestrowa.

 

Poza samym rozliczeniem podatku, niezbędne jest także:

  • prowadzenie stosownych ewidencji,
  • przestrzeganie praw konsumentów,
  • wystawianie faktur lub rachunków na żądanie kupującego.

Prowadzenie działalności w ten sposób wiąże się z szeregiem uproszczeń, jednakże nie można zapominać także o koniecznych obowiązkach.

 

Dyrektywa – obowiązek raportowania

 

Sprzedaż na platformach elektronicznych wiąże się w praktyce z częstym sposobem na omijanie opodatkowania. Zapobiec temu ma od początku 2024 r. unijna dyrektywa DAC7 – a w zasadzie przepisy ją implementujące.

 

Zgodnie z przepisami wdrażającymi powyższą dyrektywę, platformy cyfrowe będą miały obowiązek raportowania informacji o sprzedawcach – zarówno o osobach fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej jak i o przedsiębiorcach. Informacja ta będzie zawierała m.in. dane adresowe, numer NIP, numer VAT, datę urodzenia, informacje w zakresie stałego zakładu.

 

Nowe przepisy nie będą dotyczyć jednak operatorów hotelowych, którzy zawarli ponad 2000 czynności dotyczących najmu nieruchomości oraz sprzedaży okazjonalnej.

 

Zmiana przepisów dotyczyć będzie przede wszystkim podmiotów, które w ciągu roku na danej platformie zanotują ponad 30 transakcji, a ich obroty przekroczą 2 tysiące euro. Co należy jednak zaznaczyć – jak zostało już wyżej wskazane – sprzedaż okazjonalna nie jest ograniczona żadnym limitem i również powyższego limitu nie powinno się z takim utożsamiać. Jest to, bowiem jedynie próg stwierdzający o obowiązkowym raportowaniu.

Sama informacja ma być przekazywana do końca miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w którym raportujący operator platformy zidentyfikował sprzedawcę jako sprzedawcę podlegającego raportowaniu. Pierwsze raporty powinny zostać złożone począwszy od stycznia 2024r., przy czym obowiązek raportowania ma obejmować dane już od 01 stycznia 2023r.

 

Kontrole – wpływ raportów

 

Powyższe regulacje z pewnością wpłyną na wzmożone kontrole ze strony fiskusa. Na tacy otrzyma on dane osób, które być może powinny zarejestrować swoją działalność jako działalność gospodarczą lub rozliczyć się z należnych skarbowi państwa podatków.  

 

Osoby dokonujące sprzedaży poprzez platformy nieprzekraczające jednego z limitów – tj. 30 transakcji bądź kwoty 2000 euro mogą być spokojniejsze, gdyż ich dane nie trafią do organu – przynajmniej nie ze źródła, jakim jest ww. raport.

 

W pozostałych przypadkach także nie jest jednak przesądzone, że samo dokonanie 30 transakcji rocznie zostanie zakwalifikowane jako działalność gospodarcza. Wszystko zależy od indywidualnej interpretacji organu i ewentualnego udowodnienia swojego niezorganizowanego i sporadycznego działania przez Podatnika.

 

Niewątpliwie jednak osoby te muszą podejść z większą rozwagą do podejmowanych przez siebie działań i jak najszybciej zastanowić się nad odpowiednim udokumentowaniem przeprowadzanych transakcji oraz nad samą kwestią właściwego wywiązywania się z obowiązków podatkowych.

Podsumowując

Warto przede wszystkim zweryfikować dokonywane przez siebie sprzedaże pod kątem: ich liczby, kwoty, rodzaju, częstotliwości, udokumentowania.

Dokonać – wraz z profesjonalnym wsparciem – oceny tych transakcji pod kątem podlegania obowiązkowi podatkowemu (możliwości objęcia przez fiskus obowiązkiem rejestracji działalności gospodarczej).

Następnie, ubiegając organy, przygotować biznes na prowadzenie działalności, w tym dobór odpowiedniej jej formy, która będzie zapewniała optymalne rozwiązania: prawne (oddzielenie majątku prywatnego od prowadzonej działalności) i podatkowe (adekwatne rozłożenie obowiązków podatkowych).