kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

18.07.2016

Tagi:

Uchwała NSA – skutki podatkowe zmiany stron umowy leasingu

23 maja 2016 r. skład 7 sędziów NSA podjął uchwałę II FPS 1/16 w sprawie konsekwencji podatkowych zmian podmiotowych w umowach leasingu zawartych przed 1 stycznia 2013 r.

 

Sąd udzielił odpowiedzi na pytanie prawne – czy w świetle art.  17 a pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2013 r. w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2013 r. w przypadku zmiany jednej ze stron umowy leasingu, dokonanej w trakcie podstawowego okresu umowy, przy niezmiennych pozostałych jej postanowieniach, zachodzi konieczność oceny na nowo warunków umowy, co do zgodności z kryteriami wymienionymi w art. 17b ust. 1 tej ustawy, czy też zmiana taka pozostaje bez wpływu na dotychczasową kwalifikację stosunku prawnego , a w konsekwencji i na skutki podatkowe wynikające z umowy pierwotnej.

 

Skład 7 sędziów NSA podjął uchwałę, zgodnie z którą zmiana leasingodawcy poprzez zbycie i nabycie przez inny podmiot przedmiotu trwającej umowy leasingu nie uzasadnia przeprowadzenia z tego tylko powodu weryfikacji tej umowy na podstawie art. 17a pkt 1 i 2 oraz art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2013 r.

Zatem zmiana jednej ze stron umowy leasingu, dokonanej w trakcie podstawowego okresu umowy, przy niezmiennych pozostałych jej postanowieniach,pozostaje bez wpływu na dotychczasową kwalifikację stosunku prawnego.

 

Jak zaznaczył NSA od 1 stycznia 2013 r. art. 17a pkt 2 otrzymał nowe brzmienie, zgodnie z którym w przypadku zmiany strony lub stron tej umowy podstawowy okres umowy uważa się za zachowany, jeżeli inne postanowienia umowy nie uległy zmianie.

 

W ocenie składu 7 sędziów NSA zmiana leasingodawcy poprzez zbycie i nabycie przez inny podmiot przedmiotu transakcji umowy leasingu nie uzasadnia przeprowadzenia z tego powodu weryfikacji tej umowy na podstawie art. 17a pkt 1 i 2 oraz art. 17b ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2013 r. Nowelizacja art. 17a pkt 2 nie zmienia prawa obowiązującego przed dniem 1 stycznia 2013 r. i można uznać, że w tym zakresie miała tylko charakter wyjaśniający.

 

Uchwała dotyczyła stanu prawnego opisanego we wniosku o interpretację, dlatego w celu prawidłowej oceny skutków podatkowych zmiany umowy leasingu warto konsultować się z fachowym doradcą.