kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

1.12.2014

Tagi:

Czy urząd skarbowy ma wgląd w nasze rachunki bankowe?

Bank jest obowiązany, na pisemne żądanie naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego, do sporządzenia i przekazania informacji o posiadanych przez podatnika rachunkach bankowych, liczbie tych rachunków, a także obrotach i stanach tych rachunków.

 

Z żądaniem sporządzenia i przekazania tych informacji naczelnik urzędu skarbowego lub naczelnik urzędu celnego może wystąpić, po uprzednim wezwaniu podatnika do udzielenia informacji z tego zakresu albo do upoważnienia, odpowiednio, naczelnika urzędu skarbowego lub naczelnika urzędu celnego do wystąpienia do instytucji finansowych o przekazanie tych informacji, jeżeli podatnik – w wyznaczonym terminie – nie udzielił informacji, ani nie upoważnił odpowiednio naczelnika organu podatkowego do wystąpienia do instytucji finansowych o przekazanie informacji.

 

Podobnie wygląda sytuacji w przypadku kontroli skarbowej. Z żądaniem sporządzenia i przekazania informacji o obrotach na rachunku bankowym może wystąpić do banku Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej albo dyrektor urzędu kontroli skarbowej, w związku z postępowaniem kontrolnym, po uprzednim wezwaniu kontrolowanego do udzielenia informacji z tego zakresu albo do upoważnienia instytucji finansowych do przekazania tych informacji.

Dodatkowo, na pisemne żądanie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej albo dyrektora urzędu kontroli skarbowej, wydane w związku z wszczętym postępowaniem w sprawie o przestępstwa i wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, banki są obowiązane do sporządzania i przekazywania informacji dotyczących podejrzanego m.in. w zakresie: posiadanych rachunków bankowych lub posiadanych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi, liczby tych rachunków lub pełnomocnictw, obrotów i stanów tych rachunków, z podaniem wpływów, obciążeń rachunków i ich tytułów oraz odpowiednio ich nadawców i odbiorców.

Jak wynika z przepisów ordynacji podatkowej i ustawy o kontroli skarbowej urząd może poddać analizie nasze konta bankowe bez naszej zgody, ale nie bez naszej wiedzy.

W wyborze najkorzystniejszego wariantu postępowania w indywidualnych przypadkach pomóc może profesjonalny pełnomocnik