kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

30.08.2017

Tagi:

Wykreślenie hipoteki przymusowej po przedawnieniu zobowiązania podatkowego – sukces Kancelarii

Mamy przyjemność poinformować o sukcesie, jaki Kancelaria Mariański Group osiągnęła w sprawie wykreślenia hipoteki przymusowej po przedawnieniu zobowiązania podatkowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku podzielił naszą argumentację, uznając że nie jest możliwa egzekucja przedawnionego zobowiązania uprzednio zabezpieczonego hipoteką przymusową.

 

Przedmiotowa sprawa dotyczyła zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych, które naszym zdaniem uległo przedawnieniu za sprawą tzw. wtórnej niekonstytucyjności art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej. Jak już pisaliśmy na łamach naszego bloga, Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 października 2013 roku (sygn. akt: SK 40/12) orzekł o niekonstytucyjności przepisów Ordynacji podatkowej, które dotyczyły braku przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Orzeczenie to co prawda w swojej sentencji zawierało odniesienie do przepisu obowiązującego do 1 stycznia 2003 roku (art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej), jednak ustawodawca przeniósł treść tego przepisu do aktualnie obowiązującego art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej (rozszerzając go nawet o zastaw). Kwestię tę zauważył także TK, stwierdzając, że przepis ten również w aktualnym brzmieniu powinien zostać znowelizowany.

Jednakże, w omawianym stanie faktycznym w związku z nieuchyleniem omawianego przepisu przez ustawodawcę, Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Gdańsku twierdził, iż wciąż jest on normą prawa powszechnie obowiązującego.

 

W wyroku z 25 lipca 2017 r., sygn. akt: I SA/Gd 656/17, WSA w Gdańsku zgodził się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez Kancelarię, że takie pojmowanie przedmiotowej kwestii byłoby sprzeczne z Konstytucją. Sąd słusznie podkreślił, iż na podstawie art. 190 Konstytucji, wyroki Trybunały Konstytucyjnego mają moc prawa obowiązującego i są ostateczne, w związku z czym wszystkie organy władzy publicznej mają obowiązek przestrzegać norm wynikających z orzeczeń. Skoro, zatem Trybunał już raz zauważył niekonstytucyjność danego przepisu, to jego powtórzenie przez ustawodawcę również powinno być uznane za niekonstytucyjne, nawet bez formalnego potwierdzenia tego przez TK (co potwierdził choćby Sąd Najwyższy w wyroku z 17 marca 2016 r., sygn. akt: V CSK 377/16). Uznając zatem, że art. 70 §8 o.p. nie ma waloru konstytucyjności, nie można się na niego powoływać, a więc powinno się stosować pięcioletni termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, wynikający z art. 70 §1 o.p. To z kolei powoduje, że hipoteka przymusowa, jako prawo akcesoryjne której istnienie jest związane z istnieniem wierzytelności, wygasa po wygaśnięciu zobowiązania podatkowego.

 

Powyższe potwierdza, że podatnicy mają podstawę do dochodzenia swoich uprawnień związanych z prawem domagania się wykreślenia hipoteki przymusowej w przypadku przedawnienia zobowiązania podatkowego, które ta hipoteka miała zabezpieczać.

 

Pogląd ten prezentowaliśmy niezmiennie już we wcześniejszych wpisach i dlatego też tak miło nam poinformować, że na tym polu odnosimy sukcesy na etapie sporów sądowych.

 

Niemniej jednak warto nadmienić, iż problematyka czy dane zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu, jak również kwestia złożenie do organu podatkowego wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego ze względu na przedawnienia zobowiązania podatkowego zabezpieczonego hipoteką przymusową, zazwyczaj wymaga specjalistycznej wiedzy i wsparcia profesjonalisty. Wobec tego, zachęcamy do skorzystania w tym zakresie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże ustalić szanse podatnika na pozytywne zakończenie procesu wykreślenia ustanowionej na jego nieruchomości hipoteki przymusowej.