kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

6.03.2019

Tagi:

Wypłaty na rzecz zakładu zagranicznego działającego w Polsce? Sprawdź o czym powinieneś pamiętać jeszcze w marcu tego roku!

Polscy podatnicy często zapominają, że płatności dokonywane na rzecz podmiotów, które działają w imieniu i na rzecz przedsiębiorstwa zagranicznego stanowią zyski tych przedsiębiorstw, osiągane za pośrednictwem zakładu. Z tego rodzaju wypłatami ustawodawca wiąże pewne obowiązki, których wypełnienie spoczywa na polskich podmiotach.

Jak stanowi art. 26 ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej jako PDOP), osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne, które dokonują wypłat należności z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 (w tym m.in. należności licencyjne, płatności za niektóre rodzaje usług), na rzecz podatników o których mowa w art. 3 ust. 2 (nierezydentów), prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, nie pobierają zryczałtowanego podatku od dokonywanych wypłat pod warunkiem udokumentowania miejsca siedziby podatnika, o którym mowa w art. 3 ust. 2, prowadzącego działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład, uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji, oraz uzyskania pisemnego oświadczenia, że należności te związane są z działalnością tego zakładu.

Przy założeniu zatem, iż polski podmiot posiada certyfikat rezydencji zagranicznego kontrahenta oraz właściwe oświadczenie dotyczące zakładu, przy nabyciu przedmiotowych usług – nie będzie zobowiązany do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego.

Jednocześnie, z art. 26 ust. 3 pkt 2 i ust. 3a ustawy o PDOP wynika obowiązek sporządzenia i przesłania informacji o dokonanych wypłatach i pobranym podatku (IFT-2/IFT-2R) osobom nie mającym na terytorium Polski siedziby lub zarządu oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych, w terminie do końca trzeciego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano przedmiotowych wypłat.

 

UWAGA!

Obowiązek ten nie jest wyłączony w przypadku zagranicznych kontrahentów działających w Polsce za pośrednictwem zagranicznego zakładu – nawet jeśli ten zakład jest opodatkowany w Polsce na zasadach ogólnych.

 

Powstaje pytanie, w której rubryce informacji IFT-2R należy wykazać wypłacane kwoty?

Ani przepisy ustawy o PDOP ani objaśnienia do formularza IFT-2/2R nie precyzują, w której rubryce wskazać kwoty wypłacane na rzecz zagranicznego zakładu działającego na terenie Polski. Z objaśnienia nr 4 do formularza wynika jedynie, że wiersze od D.1 do D.7 wypełnia się w przypadku, gdy znajduje zastosowanie właściwa umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania. Wiersz D.8 wypełnia się natomiast, gdy umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie znajduje zastosowania.

Zauważyć należy, że dochód zagranicznego zakładu będzie opodatkowany w Polsce na zasadach ogólnych – jak dochód każdego innego przedsiębiorstwa będącego polskim rezydentem podatkowym. Zakład nie korzysta więc w Polsce ze zwolnień z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Jeżeli natomiast, podmiot dokonujący wypłaty z tytułów określonych w art. 21 ust. 1 ustawy o PDOP, kierując się art. 26 ust. 1d tej ustawy, posiada certyfikat rezydencji zagranicznego kontrahenta oraz właściwe oświadczenie, to nie będzie stosować umowy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania tylko przepisy ustawy o PDOP.

Dlatego dochód zagranicznego zakładu działającego w Polsce, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 1d ustawy powinien zostać wykazany w rubryce D.8 informacji IFT-2R.

Polski podmiot powinien także zweryfikować, czy nie ciąży na nim obowiązek sporządzenia informacji ORD-U zgodnie.

Podsumowując

Uzyskanie certyfikatu rezydencji oraz oświadczenia, o którym mowa w art. 26 ust. 1d ustawy o PDOP, to nie jedyne obowiązki polskiego płatnika, który korzysta ze zwolnienia z obowiązku poboru podatku dochodowego z tytułu wypłat dokonywanych na rzecz zagranicznego zakładu. Obok obowiązku skompletowania właściwych dokumentów, płatnik powinien pamiętać o konieczności złożenia formularza IFT-2R oraz weryfikacji obowiązków związanych ze sporządzaniem informacji ORD-U.