kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

23.04.2018

Tagi:

Wysokie koszty egzekucyjne – jak ich uniknąć.


Wyrokiem z dn. 28 czerwca 2016r. (SK 31/14) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że przepisy ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej: u.p.e.a.) odnoszące się do kosztów prowadzonego przez organ egzekucyjny postępowania zmierzającego do wyegzekwowania od dłużnika należności są niezgodne z Konstytucją. Trybunał zakwestionował przepisy u.p.e.a. Zakwestionował w zakresie, w jakim:

  • nie określają maksymalnej wysokości opłat egzekucyjnych i opłaty manipulacyjnej,
  • nie przewidują możliwości obniżenia opłaty, związanej z zajęciem innych wierzytelności pieniężnych lub innych praw majątkowych i opłaty manipulacyjnej w razie umorzenia postępowania z uwagi na dobrowolną zapłatę egzekwowanej należności po dokonaniu czynności egzekucyjnych.

Ustawodawca nie zwraca uwagi na fakt, że w u.p.e.a. znajdują się w dalszym ciągu przepisy w brzmieniu, które zostało uznane przez Trybunał za niekonstytucyjne. W ustawie brak bowiem właściwych zmian legislacyjnych.
 Wysokie koszty egzekucyjne – zmora dłużnika


Problem ten dotyka wielu przedsiębiorców, wobec których zostało wszczęte postępowanie egzekucyjne. Wysokie koszty egzekucyjne prowadzą  często do sytuacji, w której pomimo skutecznego zajęcia u dłużnika nie dochodzi do zaspokojenia wierzyciela. Wszelkie środki  są zaliczane na poczet kosztów egzekucyjnych organu egzekucyjnego. Sytuacja taka jest o tyle niekorzystna, iż  przedsiębiorca decydując się na dobrowolną zapłatę egzekwowanej należności po dokonaniu czynności egzekucyjnych nie może liczyć na obniżenie stosownych opłat związanych z zajęciem.
 


Przełom w orzecznictwie sądowym


Sądy administracyjne widząc przedmiotowy problem próbują zmierzyć się z tzw. niekonstytucyjnymi kosztami egzekucyjnymi. Coraz częściej powołują się na w/w wyrok Trybunału. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach w wyroku z dnia 22 lutego 2018 r., wskazał, iż: „Ponownie rozpoznając sprawę organ, w razie braku interwencji ustawodawcy, winien ocenić czy ustalone koszty egzekucyjne (…) przystają do wzorców konstytucyjnych. (…) Organ winien zatem uwzględnić, że wysokość kosztów egzekucyjnych, nie może pozostawać w oderwaniu od stopnia efektywności egzekucji, poziomu skomplikowania czynności podejmowanych przez organ egzekucyjny oraz nakładu pracy organu przy egzekwowaniu należności publicznoprawnych. (…) Istotne jest zachowanie racjonalnej zależności pomiędzy wysokością tych kosztów, a czynnościami organów, za podjęcie których zostały naliczone. Innymi słowy dokonując ewentualnego miarkowania należy uwzględnić współmierność poniesionych kosztów organu egzekucyjnego, nakładu pracy poniesionego w związku z egzekwowaniem należności do kosztów egzekucyjnych, jakimi faktycznie zostaje obciążona strona, tak by nie doszło do pozyskania nieuzasadnionego dochodu.”
 


Kontrola wysokości kosztów i opłat egzekucyjnych.


Przenosząc takie ujęcie przedmiotowego problemu na sytuację przeciętnego przedsiębiorcy należy zwrócić uwagę, iż:

  1. niezasadny jest pogląd prezentowany przez organy egzekucyjne, że skoro TK nie orzekł o utracie mocy obowiązującej wskazanych przepisów, to do czasu interwencji ustawodawcy organ ma obowiązek orzekać zgodnie regulacjami określonymi w ustawie egzekucyjnej;
  2. bezczynność ustawodawcy nie może prowadzić do pozostawienia w obrocie prawnym orzeczenia opartego na niekonstytucyjnej podstawie prawnej;
  3. wyrok TK obowiązuje, został ogłoszony i opublikowany. Zawarte więc w jego uzasadnieniu wywody nakazują kierować się przy stosowaniu przepisów uznanych za niekonstytucyjne  tymi przepisami Konstytucji RP, które Trybunał powołał jako wzorzec konstytucyjności;
  4. nakaz bezpośredniego odwołania się do Konstytucji obowiązuje nie tylko Sąd, ale także organy państwa, działające na podstawie przepisów obowiązującego prawa.

 

 

 

 

Podsumowując

Jeśli zmagasz się w postępowaniu egzekucyjnym w administracji z organem, który ma w stosunku do Ciebie pozycję nadrzędną, zdecyduj się na wyrównanie swoich szans i powierz ekspertom ochronę Twojego interesu. Pamiętaj, że organy administracji publicznej w pierwszym rzędzie patrzą na swoje własne korzyści, a tylko od Ciebie zależy, czy zajmiesz w konfrontacji z organem aktywną pozycję wspartą przez profesjonalnego pełnomocnika, czy bierną gdzie decydujące zdanie w każdej kwestii będzie miał organ.