kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

26.03.2020

Tagi: ,

Tarcza antykryzysowa – zawieszenie terminów procesowych

Trwają intensywne prace nad przepisami wchodzącymi w skład tzw. tarczy antykryzysowej, zawierającej regulacje mające na celu ochronę interesów i praw przedsiębiorców oraz podatników. Jednym z jej elementów są przepisy, dotyczące biegu terminów procesowych w różnych postępowaniach prowadzonych przez organy administracji publicznej.

 

Rodzaje postępowań

 

Zgodnie z planowanymi zapisami (na razie jest to projekt zmian w obowiązujących przepisach), w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID bieg terminów procesowych i sądowych w:

 • postępowaniach sądowych, w tym sądowoadministracyjnych,
 • postępowaniach egzekucyjnych,
 • postępowaniach karnych,
 • postępowaniach karnych skarbowych,
 • postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 • postępowaniach administracyjnych,
 • postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa,
 • kontrolach celno-skarbowych,
 • postępowaniach w sprawach nazwy domen wykorzystywanych do urządzania gier hazardowych bez koncesji, gdy strony internetowe wykorzystujące nazwy takich domen są dostępne w języku polskim oraz reklamowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 • innych postępowaniach prowadzonych na podstawie ustaw

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

 

Sprawy wyjątkowe

 

Projektodawca zastrzega jednak, że wstrzymanie rozpoczęcia i zawieszenie biegu terminów nie dotyczy terminów w rozpoznawanych przez sądy sprawach wskazanych w art. 14a ust. 4 i 5, terminów w sprawach wyboru lub powołania organów, których kadencje są określone w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz terminów w postępowaniach w sprawach wniosków i pytań prawnych wszczętych i nie zakończonych przed Trybunałem Konstytucyjnym.

 

Przez sprawy wymienione art. 14a ust. 4 i 5 rozumie się w szczególności sprawy dotyczące:

 • wniosków o zastosowanie, przedłużenie i zmianę tymczasowego aresztowania;
 • w których jest stosowane zatrzymanie;
 • w których orzeczono środek zabezpieczający;
 • przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym przez sąd na podstawie Kodeks postępowania karnego, gdy podejrzany jest zatrzymany;
 • w przedmiocie europejskiego nakazu aresztowania;
 • w których wykonywana jest kara pozbawienia wolności albo inna kara lub środek przymusu skutkujący pozbawieniem wolności, jeżeli rozstrzygnięcie sądu dotyczy zwolnienia osoby pozbawionej wolności z zakładu karnego lub aresztu śledczego albo jest niezbędne do wykonania takiej kary lub środka przymusu w tym zakładzie lub areszcie;
 • o odebranie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką.

 

Zamówienia publiczne

 

Ponadto, wstrzymanie i zawieszenie biegu terminów nie dotyczy kontroli i postępowań wskazanych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych lub Prezes Krajowej Izby Odwoławczej mogą określić, w drodze zarządzenia szczegółowe warunki organizacji pracy Krajowej Izby Odwoławczej związane z zapewnieniem prawidłowego toku jej urzędowania oraz stosowane środki zapewniające bezpieczeństwo, mając na względzie konieczność podejmowania działań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 

Żądanie wykonania określonych czynności

 

Jednak w okresie zawieszonych terminów strona, uczestnik postępowania, kontrolowany i ich kontrahent są obowiązani, na żądanie organu, sądu lub podmiotu, prowadzących postępowanie lub kontrolę, w wyznaczonym przez nich terminie, do dokonania czynności określonej w tym żądaniu, jeżeli:

 • wymaga tego interes publiczny lub ważny interes strony albo kontrolowanego, albo
 • niepodjęcie czynności mogłoby spowodować niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia ludzi lub zwierząt, poważną szkodę dla interesu społecznego albo ze względu na grożącą niepowetowaną szkodę materialną.

Wskazane organy mają obowiązek wskazać przyczyny wystąpienia z w.w. żądaniem. W okresie, kiedy nie biegną wskazane terminu nie przeprowadza się rozpraw ani posiedzeń jawnych, a czynności w nim dokonane, w postępowaniach i kontrolach, są skuteczne.

 

Indywidualne interpretacje prawa podatkowego

 

W zakresie indywidualnych interpretacji przepisów podatkowych, o których mowa w Ordynacji podatkowej, pomimo zawieszenia biegu terminów, organ Krajowej Informacji Skarbowej, może wyrazić swoje stanowisko albo wydać interpretację indywidualną.

 

Bezczynność i przewlekłość postępowań i kontroli podatkowych.

 

Przepisów o bezczynności oraz o obowiązku organu prowadzącego postępowanie lub kontrolę do powiadamiania strony postępowania o niezałatwieniu sprawy w terminie nie stosuje do tych organów oraz nie wymierza się tym organom kar ani grzywien za niewydanie rozstrzygnięć w terminach określonych przepisami prawa.

Zaprzestanie czynności przez sąd, organ lub podmiot, prowadzące odpowiednio postępowanie lub kontrolę, w okresie zawieszenia biegu terminów, nie może być podstawą do wyciągania konsekwencji dotyczących ich bezczynności, przewlekłości lub naruszenia prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

 

Na wstępie wskazaliśmy, że przedstawione regulacje są na razie w fazie uzgodnień i projektów. Po wejściu w życie ustawy omówimy ich ostateczny kształt.