kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

6.09.2019

Tagi:

(Nie)oczekiwane zmiany w raportowaniu schematów podatkowych

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji pojawił się projekt ustawy zmieniającej zasady dotyczące raportowania schematów podatkowych (MDR). Zmiany pomimo, iż stanowią dalszą część implementacji Dyrektywy Radu UE, nie ograniczają nałożonych uprzednio na podatników obowiązków, za to wyłącznie je rozszerzają, nadając przy tym dodatkowe  uprawnienia Szefowi KAS. Ten kto zatem żywił nadzieję, że projekt ten jest odpowiedzią na oczekiwane zmiany bądź pozwoli na usunięcie licznych wątpliwości na gruncie obowiązujących przepisów, wyłącznie się rozczarował.

 

Rozszerzenie obowiązku raportowania

 

Najważniejszą zmianą jest rozszerzenie obowiązku raportowania schematów transgranicznych za okres od 26 czerwca do 31 grudnia 2018 r. na wspomagających, czyli np. księgowych, notariuszy, biegłych rewidentów, pracowników banków.

W praktyce przedmiotowa zmiana nakłada na wspomagających obowiązek przeanalizowania wszelkiego rodzaju transakcji, w których uczestniczyli w badanym okresie pod kątem identyfikacji transgranicznych schematów podatkowych. Wspomagający będzie musiał zaraportować schematy (transgraniczne), jeśli przy zachowaniu staranności ogólnie wymaganej w dokonywanych przez niego czynnościach, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru jego działalności, obszaru jego specjalizacji oraz przedmiotu wykonywanych przez niego czynności, dostrzegł lub powinien był dostrzec, że uzgodnienie stanowi schemat podatkowy transgraniczny.

W tym kontekście literalna wykładnia przepisu wskazuje na to, że wspomagający powinien był wiedzieć, że dane uzgodnienie było transgranicznym schematem podatkowym jeszcze zanim zaczęły obowiązywać go  przepisy w analizowanym zakresie. Nie jest to pierwszy w prawie podatkowym przypadek traktowania logiki prawniczej jako zbędnej niedogodności w tworzeniu przepisów prawa.

Wspomagającemu w przypadku niezidentyfikowania schematu i niewykonania obowiązków związanych z raportowaniem będą groziły sankcje w wysokości do 21.600.00,00 PLN. Ministerstwo Finansów wskazuje, że obowiązek ten dotyczyć ma tych schematów, które nie zostały zgłoszone przez promotorów i korzystających.

 

Usprawnienie obsługi NSP

 

Projekt przewiduje możliwość delegowania przez Ministra Finansów kompetencji w przedmiocie wydawania numerów schematu podatkowego (NSP) innym organom Krajowej Administracji Skarbowej. Jest to odpowiedź na fatalne statystyki MF z 22.07.2019, z których wynikało, że od początku tego roku do 10 lipca, zostało złożone 3341 informacji o schematach podatkowych, a szef KAS zdołał nadać jedynie 272 numery NSP. Warto tutaj wspomnieć, że ustawowy termin na nadanie tego numeru to 7 dni.

Kolejnym rozwiązaniem mającym usprawnić proces nadawania numerów NSP jest wprowadzenie możliwości zwrócenia się przez organ o wyjaśnienie wątpliwości lub uzupełnienie danych w informacji o schemacie podatkowym zarówno przed jak i po nadaniu numeru NSP. Dotychczas rozwiązanie to przewidziane było wyłącznie w okresie przed nadaniem numeru NSP.

Co więcej NSP nie zostanie nadany, jeżeli informacja o schemacie podatkowym posiada NSP nadany w innym państwie Unii Europejskiej. Szef KAS natomiast będzie przekazywać informacje o schematach transgranicznych organom podatkowym państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej.

Wśród zmian pojawi się zatem dodatkowy numer zgłoszenia schematu podatkowego transgranicznego (NZSPT). Będzie on nadawany w celu wymiany informacji podatkowych z innymi państwami UE na podstawie dyrektywy MDR.

 

Kontrola procedury wewnętrznej

 

W projekcie zostało doprecyzowane, że kontrola obowiązków dotyczących posiadania procedury wewnętrznej należeć będzie do naczelników urzędów celno – skarbowych. Biorąc pod uwagę motyw przewodni wprowadzanych zmian, czyli uszczelnianie systemu podatkowego można się spodziewać zintensyfikowania działalności kontrolnej w tym zakresie. Warto wspomnieć, iż niewdrożenie procedury jest zagrożone administracyjną karą do 2 mln zł. Dodatkowo, w przypadku gdy promotor nie zgłasza fiskusowi schematów – kara może sięgnąć nawet 10 mln zł. Powyższe powinno skłonić wszystkich podatników do ponownej weryfikacji w zakresie ustalenia obowiązku posiadania obowiązkowej procedury wewnętrznej.

 

Ochrona danych

 

Proponowane zmiany mają doprowadzić również do poprawy bezpieczeństwa danych. Promotor przekazujący korzystającemu NSP schematu podatkowego będzie musiał przekazać numer wraz z załącznikiem zawierającym wyłącznie dane identyfikujące danego korzystającego, którego numer dotyczy. Natomiast, gdy korzystającym, przekazującym, uczestniczącym w schemacie lub posiadającym wiedzę o schemacie podatkowym będą osoby fizyczne, ich dane identyfikacyjne zawarte zostaną wyłącznie w załącznikach do potwierdzenia nadania NSP, a tym samym nie będą dostępne dla pozostałych uczestników uzgodnienia.

 

 

Podsumowując

Proponowane w projekcie ustawy rozszerzenie obowiązku raportowania schematów transgranicznych na wspomagających, to nic innego jak przerzucanie na podatników odpowiedzialności za niedociągnięcia w zakresie prawidłowej implementacji przepisów unijnych. Większość organizacji dokonała już analizy swoich transakcji i działań podejmowanych w okresie przejściowym (od 25 czerwca do 31 grudnia 2018 r.) w kontekście ich kwalifikacji jako schematów objętych obowiązkiem raportowym. Niejednokrotnie był to proces kosztowny i czasochłonny. Aktualnie tę pracę trzeba będzie wykonać ponownie.  

Tego typu postępowanie dalekie jest od zasady przyzwoitej legislacji. Zasady, wbrew której na podatnika przerzuca się konsekwencje błędów, będących wynikiem tworzenia przepisów w pośpiechu, z pominięciem niezbędnych analiz i konsultacji.