kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

18.08.2023

Tagi:

Zwolnienie z podatku u źródła – koncepcja „beneficial owner”

Organy podatkowe coraz częściej korzystają z pojęcia rzeczywistego właściciela, w celu ograniczenia prawa do korzystania ze zwolnień lub obniżonych stawek podatku u źródła. Z kolej, aby podmiot mógł skorzystać z określonych profitów podatkowych, strona z którą zawarł umowę, musi być rzeczywistym dysponentem uzyskanego przez siebie dochodu.

 

Rzeczywisty właściciel – kto to taki?

 

Beneficial ownerem jest podmiot, który otrzymuje daną należność dla własnej korzyści. Nie stanowi on w danej transakcji funkcji:

  • powiernika,
  • pośrednika
  • lub innego podmiotu zobowiązanego do przekazania uzyskanej należności
    w całości lub części dalszemu podmiotowi.

Podmiot taki samodzielnie, więc decyduje o swoim dochodzie, jego przeznaczeniu oraz ponosi ryzyko ekonomiczne związane z utratą tej należności. Istotne jest również, aby dany podmiot prowadził rzeczywistą działalność gospodarczą i uzyskiwał w związku z nią dochód.  

 

Problem tzw. spółek „wydmuszek”

 

Dwie pierwsze – powyżej wskazane kategorie nie budzą większych wątpliwości, niemniej ostatnia z nich może być problematyczna.

Warunek ten wyłonił się w związku z kontrolami prowadzonymi przez organy podatkowe. Jego podłożem była konieczność upewnienia się, czy podmiot, który uzyskał należność nie jest tak zwaną spółką „wydmuszką”.

W kontekście omawianego zagadnienia – będą to spółki, które formalnie są właścicielami dochodu, ale w praktyce dysponują tylko ograniczonym władztwem nad należnością, ze względu na spółkę matkę, która mająca większość lub całość udziałów, ma kontrolę nad działaniem spółki „wydmuszki”. Zakładane są one w ściśle określonym celu, nie prowadzą działalności gospodarczej, a ich dochód w całości lub znacznej części jest przekazywany dalej. Powyższe powoduje to, że w/w spółki pełnią tylko funkcje powiernicze, pośredniczące, a ich działania nie są dokonywane dla własnych korzyści.

Dokonując oceny powyższych kryteriów – organ weryfikuje, m.in.:

  • siedzibę spółki (także w aspekcie prowadzenia tzw. wirtualnych biur);
  • strukturę i warunki (w tym wysokość płac) zatrudnienia pracowników;
  • zakres prowadzonej działalności;
  • uzyskiwane dochody (ich rodzaj, źródła).

 

Przerzucenie ciężaru dowodowego na podatnika

 

Zgodnie z wyrokiem WSA w Białymstoku z dnia 15 lutego 2023r. (sygn. akt: I SA/Bk 6/23), rzeczywistym właścicielem będzie podmiot, który faktycznie korzysta z danego dochodu. Spółka pośrednicząca, choć formalnie jest właścicielem dochodu, ma ograniczone uprawnienia do zarządzania nim, co czyni ją jedynie powiernikiem transakcji, a nie „beneficial ownerem”. Zatem, spółka taka nie posiada pełnych uprawnień do dysponowania dochodem.

Wobec faktu, iż rzeczone benefity podatkowe wiążą się z udziałem w danej transakcji tzw. beneficial owner’a, to obowiązek wykazania spełnienia tegoż warunku spoczywa na podatniku korzystającym z ulgi bądź zwolnienia. W omawianej sytuacji, to on będzie musiał wykazać, że strona transakcji dokonała jej dla własnej korzyści.

Podsumowując

Aby móc korzystać ze zwolnienia od podatku u źródła, strona z którą podatnik dokonał transakcji musi prowadzić rzeczywistą działalność gospodarczą i być faktycznym właścicielem korzyści, które uzyskuje z tej transakcji.

Nie można, więc skorzystać ze zwolnienia lub obniżenia podatku u źródła w przypadku umowy z podmiotem będącym jedynie pośrednikiem lub powiernikiem nabytego dochodu.  Taki podmiot nie spełnia, bowiem kryteriów tzw. beneficial owner, tym samym wyłączając możliwość uzyskania rzeczonej ulgi lub zwolnienia.

Decydując się na wdrożenie omawianych korzyści podatkowych w praktyce, warto zrobić
test, czy dany podmiot (strona transakcji) spełnia warunki uznania go tzw. beneficial owner’a. Weryfikacji tej można dokonać w oparciu o wykluczenie zaistnienia ww. negatywnych przesłanek.