kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

10.05.2018

Tagi:

CYKL – Zmiany w PIT i CIT od 1 stycznia 2018 r. – Amortyzacja na nowych zasadach

 


Amortyzacja na nowych zasadach

 

Z początkiem 2018 r. ustawodawca zdecydował się podwyższyć limit wartości początkowej z kwoty 3.500 zł do kwoty 10.000 zł. Jakie to ma znaczenie i jakie pociąga za sobą konsekwencje w kwestiach związanych z amortyzacją środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych?


Brak obowiązku amortyzacji poniżej 10.000 zł

 

Stosownie do brzemienia art. 16d ust. 1 ustawy o CIT podatnicy nie mają obowiązku amortyzacji składników majątku kwalifikowanych jako środki trwałe, czy wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł. Inaczej rzecz ujmując w przypadku takiego składnika majątkowego wydatek poniesiony na jego nabycie może zostać zaliczony przez podatnika jednorazowo w ciężar kosztów uzyskania przychodów.

„Podatnicy mogą nie dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, o których mowa w art. 16a i 16b, których wartość początkowa określona zgodnie z art. 16g nie przekracza 10 000 zł; wydatki poniesione na ich nabycie stanowią wówczas koszty uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.”

art. 16d ust. 1 ustawy o CIT


Możliwość jednorazowej amortyzacji poniżej 10.000 zł

 

Ustawodawca przewidział także możliwość jednorazowej amortyzacji o bezwarunkowym charakterze, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 10.000 zł. Zgodnie z przepisem art. 16f ust. 3 ustawy o CIT, to od swobodnego uznania podatnika zależeć ma, czy zdecyduje on się na zaliczenie wydatków związanych z nabyciem środka trwałego albo wartości niematerialnych i prawnych bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów, czy jednak korzystniej dla niego będzie jednorazowo amortyzować taki składnik majątkowy.

„[…] W przypadku gdy wartość początkowa jest równa lub niższa niż 10 000 zł, podatnicy, z zastrzeżeniem art. 16d ust. 1, mogą dokonywać odpisów amortyzacyjnych zgodnie z art. 16h-16m albo jednorazowo w miesiącu oddania do używania tego środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej, albo w miesiącu następnym.”

art. 16f ust. 3 ustawy o CIT


Ulepszenie środka trwałego

 

Podwyższenie wartości początkowej do 10.000 zł znajduje swoje odzwierciedlenie także w przypadku czynienia przez podatnika wydatków na przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację, czy modernizację środka trwałego. Z ulepszeniem będziemy mieli bowiem do czynienia tylko w przypadku, gdy suma w/w wydatków w danym roku podatkowym przekroczy właśnie ową kwotę 10.000 zł. Powyższe wpłynie również na zasady rozliczeń nakładów czynionych w obcym środku trwałym.

„[…] Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 10 000 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji.”

art. 16g ust. 13 ustawy o CIT


 

Podsumowując

Omówione powyżej zmiany, w tym jednorazowa amortyzacja środków trwałych czy wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza 10 000 zł, mogą okazać się wyjątkowo korzystne dla małych i średnich firm. Nowe przepisy mogą zachęcić przedsiębiorców do zwiększania wydatków na rozwój i inwestycje. Możliwość całościowego odliczenia kosztów dla wielu z nich będzie z pewnością korzystna ekonomicznie.