kontrolapodatkowa.pl

Twój przyjaciel w sporze z fiskusem

10.12.2018

Tagi:

Sprzedaż nieruchomości nabytej w spadku lub stanowiącej uprzednio części majątku wspólnego małżonków.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie nowe zasady opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w zakresie zbycia nieruchomości nabytych w drodze spadku lub przez małżonków (do majątku wspólnego).

Nowelizacja wynika z ustawy z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

 

 

Opodatkowanie odpłatnego zbycia nieruchomości – zasada ogólna

 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (u.p.d.o.f.) odpłatne zbycie:

  1. nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości,
  2. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego oraz prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  3. prawa wieczystego użytkowania gruntów
  4. innych rzeczy,

przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie, a innych rzeczy – przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie, powoduje obowiązek rozpoznania przychodu na gruncie u.p.d.o.f.

 

 

Zbycie nieruchomości nabytej w drodze spadku

 

Na mocy przepisu art. 10 ust. 5 u.p.d.o.f., który wejdzie w życie z początkiem przyszłego roku, spadkobiercy zyskają możliwość uwzględnienia okresu posiadania nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania przez spadkodawcę w celu wyliczenia 5-letniego okresu warunkującego możliwość nieopodatkowania dochodów ze zbycia (poza działalnością gospodarczą) nieruchomości. Okres ten będzie bowiem liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie tej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez spadkodawcę (a nie przez spadkobiercę). Dotychczas okres ten był liczony w praktyce od daty śmierci spadkodawcy.

 

 

Dział spadku

 

Dodatkowo ustawodawca sprecyzował w art. 10 ust. 7 u.p.d.o.f., że nabycie albo odpłatne zbycie, w drodze działu spadku, nieruchomości lub ww. praw, do wysokości przysługującego podatnikowi udziału spadkowego nie może być uznane za nabycie albo odpłatne zbycie nieruchomości i praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c tejże ustawy.

 

 

Koszty uzyskania przychodów przy sprzedaży nieruchomości nabytej w drodze spadku

 

Ustawa nowelizująca przewiduje również zmianę zasad zaliczania w ciężar kosztów określonych wydatków związanych ze zbyciem nieruchomości nabytych w drodze spadku. Dodawany do art. 22 ust. 6d stanowi, że do kosztów uzyskania przychodu z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości i ww. praw, nabytych w drodze spadku zalicza się również:

  • udokumentowane koszty nabycia lub wytworzenia poniesione przez spadkodawcę oraz
  • przypadające na podatnika ciężary spadkowe rozumiane jako długi spadkowe, zaspokojone roszczenia o zachowek oraz wykonane zapisy zwykłe i polecenia (również w przypadku, gdy podatnik spłacił długi spadkowe, zaspokoił roszczenia o zachowek lub wykonał zapisy zwykłe i polecenia po dokonaniu odpłatnego zbycia).

 

Przy czym, zaliczenie do kosztów powinno nastąpić w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub zbywanego prawa odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych nabytych przez podatnika.

 

 

Zbycie nieruchomości po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej

 

W świetle nowelizacji, w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f. po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej, nabytych do majątku wspólnego małżonków lub wybudowanych w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej nieruchomości lub nabytych do majątku wspólnego małżonków praw majątkowych, ww. 5-letni okres liczy się od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło ich nabycie do majątku wspólnego małżonków lub ich wybudowanie w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej (art. 10 ust. 6 u.p.d.o.f.).

 

współautor: Ewelina Kalita, starszy konsultant 

 

Podsumowując

Ustawa z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw wprowadza korzystne zmiany dla podatników – spadkobierców zbywających nieruchomości nabyte w drodze spadku, a także dla wdowców i rozwodników, którzy dokonują sprzedaży nieruchomości, która wcześniej należała do majątku wspólnego małżonków.

Po pierwsze, osoby te będą mogły dokonać zbycia nieruchomości (i praw wskazanych w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a-c u.p.d.o.f.) szybciej niż przewidywały to dotychczasowe przepisy, tj. już po upływie 5 lat licząc od końca roku, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowania nieruchomości przez spadkodawcę bądź odpowiednio – od końca roku, w którym nastąpiło nabycie nieruchomości do majątku wspólnego lub wybudowanie nieruchomości w trakcie trwania wspólności majątkowej małżeńskiej. Po drugie,  z dniem 1.01.2019 r. wejdą w życie korzystne regulacje dotyczące określenia momentu nabycia nieruchomości przy dziale spadku. Pozytywnie należy ocenić również zmiany w zakresie rozliczania kosztów uzyskania przychodów przy zbyciu nieruchomości nabytej w drodze spadku.