Rok: 2015

Tematy z roku 2024

Maj (2)Czerwiec (1)

Lipiec

Sierpień

Wrzesień

Październik

Listopad

Grudzień

Zobacz tematy z innych lat

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015

22.12.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Podmioty powiązane będą na celowniku urzędów skarbowych w 2016 roku!

Po wielu latach braku aktywności w tym zakresie Ministerstwo Finansów podjęło w 2015 roku oraz planuje w 2016 roku szereg działań mających na celu zintensyfikowanie kontroli w zakresie transakcji między…

1.12.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Podatnik ujawni przed fiskusem metody optymalizacji – nowelizacja ustawy o CIT już od stycznia?

W proponowanym przez PiS projekcie nowelizacji ustawy o CIT znalazła się propozycja wprowadzenia obowiązku informowania organów podatkowych o wszelkich transakcjach przeprowadzanych dla celów optymalizacyjnych. Projekt ustawy zakłada, że podatnicy korzystający…

26.11.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Nie osiągasz przychodów z działalności? Urząd skarbowy spróbuje zarzucić Ci pozorność działalności gospodarczej!

Nową praktyką organów podatkowych jest zarzucanie pozorności działalności gospodarczej w sytuacji gdy podatnik w prowadzonej działalności nie osiąga przychodów lub osiąga je na znacznie niższym poziomie niż koszty.   W…

24.11.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Tajemnica zawodowa – dlaczego warto korzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika?

Profesjonalnego pełnomocnika od pozostałych pełnomocników odróżnia nie tylko potwierdzona wpisem na listę doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych wiedza merytoryczna i przygotowanie do wykonywania zawodu ale także obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.…

23.11.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Przesłuchanie w charakterze podejrzanego – czyli dlaczego urząd postawi Ci zarzuty karne skarbowe przed końcem roku?

Stałą praktyką organów podatkowych i organów skarbowych stało się wszczynanie postępowań karnoskarbowych z końcem roku. Nie dzieje się tak bez przyczyny. Dzięki takiemu zabiegowi organy przedłużają okres przedawnienia zobowiązania podatkowego.…

19.11.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Niewynagradzani członkowie rad nadzorczych a nieodpłatne świadczenie

W wyroku z dnia 29 października 2015 r. (II FSK 2232/13) Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że pełnienie funkcji w radzie nadzorczej spółki bez wynagrodzenia stanowi dla tej spółki przychód…

16.11.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

W jakiej sytuacji i w jakim zakresie urząd może zajać wynagrodzenie za pracę?

Organ egzekucyjny może stosować środki przymusu służące doprowadzeniu do wykonania obowiązków wynikających z decyzji ostatecznych w administracyjnym toku instancji lub z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.   Zajęcie…

13.11.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Jak prawidłowo udokumentować wewnątrzwspólnotową dostawę, aby zastosować stawkę 0% podatku?

Plany legislacyjne nowego rządu są jasne – 19 mld złotych rocznie – o tyle powinna podnieść się „wydajność podatkowa z podatku VAT” na skutek wprowadzenia od 2016 roku nowej ustawy…

9.11.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Czy urząd skarbowy może podważyć operat szacunkowy nieruchomości?

Operaty szacunkowe z wyceny wartości rynkowej nieruchomości odgrywają istotną rolę w rozliczeniach podatników z fiskusem. Pozwalają określić wartość początkową środka trwałego (np. nieruchomości), stanowiącą podstawę do ustalania wysokości odpisu amortyzacyjnego.…

30.10.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Twój dostawca okazał się oszustem? Masz szanse odliczyć VAT!

Jeżeli okaże się, że Twój kontrahent jest oszustem podatkowym fiskus na pewno będzie chciał pozbawić Twoją firmę prawa do odliczenia podatku VAT. Nie w każdym wypadku ma do tego prawo!…

26.10.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Ile kosztuje postępowanie przed sądami administracyjnymi?

Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym (skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania) pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których…

7.10.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Miejsce świadczenia usług – zwiększone ryzyko kontroli w branży TLS

Ustalenie miejsca świadczenia usług w branży TLS (Transport–Logistyka-Spedycja, zwana też TSL) bywa problematyczne. Stwierdzenie w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie ustalania miejsca świadczenia usług w tej branży skutkuje najczęściej zakwestionowaniem…

29.09.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Jakie uprawnienia przysługują organom podatkowym w toku czynności sprawdzających?

Czynności sprawdzające uregulowane zostały w Dziale V Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 274 organy podatkowe pierwszej instancji (co do zasady naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta)…

25.09.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Każdy przedsiębiorca może stać się nieświadomym uczestnikiem karuzeli podatkowych!

Karuzele podatkowe nie zostały zdefiniowane w przepisach prawa. Również w doktrynie i orzecznictwie brak jest ich jednoznacznej definicji. Najczęściej przyjmuje się, że są to transakcje odbywające się z wykorzystaniem łańcucha…

22.09.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Postępowanie prowadzone przez organy administracji publicznej (przez organy inne niż podatkowe)

Kontrola u przedsiębiorcy dokonywana przez organy niepodatkowe prowadzona będzie na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz na podstawie przepisów szczególnych regulujących uprawnienia danego organu. Prawa i obowiązki uregulowane w…

18.09.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kontrowersyjne orzeczenie WSA w sprawie pominięcia pełnomocnika i formułowania zarzutów odwołania

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 30 kwietnia 2015 r. sygn. akt II SA/Go 143/15 (orzeczenie prawomocne) stwierdził, że skuteczne wniesienie przez stronę odwołania od decyzji…

15.09.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Fiskus dokładniej prześwietli podmioty powiązane.

11 września 2015 r. odbyło się w Sejmie trzecie czytanie projektu ustawy zmieniającej dotychczasowy zakres obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych. Proces legislacyjny powinien zakończyć się jeszcze za obecnej kadencji…

14.09.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Samodzielne rozwiązywanie problemów podatkowych – błąd mający bardzo poważne konsekwencje.

Podatnicy często próbują rozwiązywać samodzielnie skomplikowane problemy dotyczące prawa podatkowego. Jest to jeden z poważniejszych błędów, do tego na ogół bardzo trudno jest naprawić jego negatywne skutki. Samodzielnie znalezione informacje…

10.09.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Firmy przerzucające dochody do rajów podatkowych na świeczniku Ministra Finansów

Minister Finansów wykłada karty na stół. W dniu 30 lipca 2015 roku udzielono odpowiedzi na skierowaną do Prezesa Rady Ministrów interpelację nr 33545. Odpowiedź urzędników Ministerstwa Finansów ujawnia kuluary przeprowadzanych…

8.09.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Duże zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

31 sierpnia 2015 r. ogłoszony został tekst ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1269). W art. 39 ustawy o administracji…

3.09.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Czym różni się postępowanie podatkowe od postępowania kontrolnego?

Postępowanie podatkowe i postępowanie kontrolne chociaż nazywają się podobnie prowadzone są przez różne organy, w różnym trybie na podstawie różnych ustaw.   Podstawowym trybem jest postępowanie podatkowe prowadzone przez organy…

26.08.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Czym jest i na czym polega kontrola celna?

Kontrola celna polega na sprawdzeniu przestrzegania przepisów prawa przez zobowiązane do tego osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej w zakresie: 1) prawa celnego oraz innych przepisów…

10.08.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Przedsięiorca będzie mógł wskazać miejsce prowadzenia kontroli firmy

Podczas posiedzenia senackiej Komisji Budżetu i Finansów Publicznych senatorowie zgodzili się ze zgłoszonymi przez Konfederację Lewiatan uwagami do prezydenckiego projektu nowelizacji Ordynacji podatkowej i niektórych innych ustaw.   Planowane zmiany…

31.07.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kiedy w postępowaniu podatkowym może być przeprowadzona rozprawa?

W postępowaniu podatkowym przed organem odwoławczym można przeprowadzić rozprawę jeżeli jest to uzasadnione potrzebą: wyjaśnienia istotnych okoliczności stanu faktycznego sprawy przy udziale świadków lub biegłych albo w drodze oględzin, lub…

10.07.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Chcesz odliczyć VAT? Sprawdź wcześniej czy Twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT!

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą powinien przykładać dużą wagę do sprawdzenia rzetelności swoich kontrahentów. W przeciwnym wypadku może mieć poważne problemy podatkowe. Na ryzyko narażeni są w szczególności podatnicy nabywający…

6.07.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kiedy posiadana interpretacja indywidualna nie chroni w toku kontroli?

Zdarza się, że mimo posiadania przez podatnika interpretacji indywidualnej organ podatkowy (organ kontroli skarbowej) w toku kontroli lub postępowania nie uwzględni jej w rozstrzygnięciu i określi zobowiązanie podatkowe. Przyczyn takiego…

2.07.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Urząd coraz częściej żąda w toku kontroli dokumentacji cen transferowych!

Nieprzedłożenie na żądanie organów podatkowych (organów kontroli skarbowej) dokumentacji dotyczącej cen transferowych skutkuje szacowaniem dochodu przez organ podatkowy (organ kontroli skarbowej), oraz opodatkowaniem różnicy między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a…

29.06.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kontrolowany przedsiębiorca nie jest bezsilny – o możliwości wniesienia sprzeciwu

Przepisy dotyczące kontroli podatkowej regulują liczne uprawnienia i obowiązki przysługujące organom kontrolującym, których odbicie stanowią odpowiednio obowiązki i uprawnienia podmiotów kontrolowanych. Ponadto, aby zapewnić przedsiębiorcom szczególną ochronę w toku kontroli…

26.06.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Pamiętaj o korekcie podatku naliczonego w związku z tzw. „ulgą za złe długi”

Jeżeli podatnik, w przypadkach wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług, nie skoryguje kwoty podatku naliczonego wynikającego z nieuregulowanych należności organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej ustali podatnikowi…

22.06.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Podatnicy odnoszą coraz większe sukcesy w sporach z fiskusem – Raport NIK

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała 21 maja 2015 r. raport dotyczący wyników kontroli z wykonywania wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego przez urzędy skarbowe i izby celne w latach…

19.06.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kiedy członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności?

Jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna za zaległości podatkowe spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółka akcyjna,…

11.06.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Pamiętaj o pisemnym uzasadnieniu przyczyn korekty!

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.   W…

8.06.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Na poszczególne czynności egzekucyjne służy skarga.

Zgodnie z art. 54 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego. Skargę na czynności egzekucyjne…

1.06.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Wniosek o rozłożenie na raty nie jest przyznaniem się do winy!

Jednym z mitów utrwalonych w świadomości społecznej powodującym negatywne konsekwencje dla podatnika jest błędne myślenie że złożenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej jest „przyznaniem się do winy” i…

26.05.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Upoważnienie do kontroli – co powinno zawierać?

Wszczęcie kontroli podatkowej następuje co do zasady przez doręczenie upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Upoważnienie udzielane jest przez właściwy organ i musi zawierać wskazane w ustawie elementy.…

23.05.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Czy podatnik musi wyjawić swój majątek?

Jedną z najgroźniejszych broni organów podatkowych wykorzystywanych w postępowaniach dotyczących dochodów nieujawnionych jest wzywanie podatnika do złożenia oświadczenie o stanie majątkowym.     Podatnicy wypełniając oświadczenia bardzo często nie mają…

15.05.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Rewolucyjne zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

14 maja 2015 r. ogłoszony został tekst ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (Dz. U. z 2015 r. poz.…

11.05.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Niektóre terminy można przywrócić!

Są to terminy procesowe, czyli takie których upływ powoduje brak możliwości skutecznego dokonania czynności procesowej (np. wniesienia odwołania) przez podatnika.   Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej termin uznaje się za…

5.05.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Czy wywiad skarbowy może Cię podsłuchiwać?

Wywiad skarbowy to służba Ministerstwa Finansów zajmująca się ściganiem nieuczciwych podatników, przy zastosowaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, takich jak podsłuchy, obserwacje, czy badanie billingów. Do ich przeprowadzania upoważnieni są wyspecjalizowani pracownicy Urzędów…

4.05.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Kontrola nie może trwać wiecznie

Aby zapobiec nadmiernemu przedłużaniu się czynności kontrolnych, w Ordynacji podatkowej zawarto zasadę, zgodnie z która kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie, który wskazano…

22.04.2015 | Autor: Adam Marianski

Tagi:

Fiskus nie odpuści nawet jeśli wie, że przegra proces w sądzie.

Mimo że Konstytucja nie zalicza orzeczeń sądów do źródeł prawa, to stanowisko w nich zawarte ma istotny wpływ na interpretację przepisów i końcowo na sytuację prawną podatnika. Fiskus, który zna…

19.04.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Nie pozwól by nieobiektywny pracownik urzędu prowadził Twoją sprawę!

Ordynacja podatkowa przewiduje sytuacje gdy dany pracownik administracji skarbowej nie może prowadzić sprawy.   Pracownicy urzędu skarbowego, urzędu gminy (miasta), starostwa, urzędu marszałkowskiego, izby skarbowej, funkcjonariusz celny lub pracownik urzędu…

14.04.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Obowiązek osobistego stawiennictwa na wezwanie urzędu tylko na obszarze województwa!

Nie ma obowiązku osobistego stawiennictwa na wezwanie organu podatkowego, jeśli miejsce osobistego stawiennictwa miałoby nastąpić na obszarze innego województwa niż to, w którym osoba wezwana zamieszkuje lub przebywa.   Zgodnie…

18.03.2015 | Autor: Bartosz Rodak

Tagi:

Kiedy świadek nie musi składać zeznań i odpowiadać na pytania w postępowaniu karno-skarbowym

Zasadą w postępowaniu karnym jest, że każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na przesłuchanie i złożyć zeznania, co więcej ma obowiązek mówić prawdę (naruszenie tego obowiązku…

16.03.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Nie przegap terminu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa!

Od decyzji można wnieść odwołanie, od postanowienia zażalenie a co w sytuacji gdy ustawa nie przewiduje do danego aktu środków zaskarżenia? Podatnik nie jest wtedy pozbawiony możliwości obrony sowich praw…

12.03.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Masz prawo zaskarżyć niedotrzymanie terminu przez urząd!

Urząd ma ustawowo określone terminy na załatwienie sprawy podatkowej. W praktyce rzadko są one dotrzymywane, a podatnicy biernie czekają na zakończenie postępowania (kontroli). W przypadku niezałatwienia sprawy w wyznaczonym terminie…

9.03.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw w toku kontroli podatkowej!

Kontrola podatkowa prowadzona wobec przedsiębiorcy musi być zgodna z przepisami nie tylko Ordynacji podatkowej ale także z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.   Przedsiębiorca wobec którego przeprowadzana jest kontrola…

8.03.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Urząd będzie mógł dłużej kontrolować podmioty ze specjalnych stref ekonomicznych

Z dniem 6 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, na skutek której wydłużeniu do 10 lat uległ termin przedawnienia rozliczeń wynikających ze zwolnienia podatkowego…

24.02.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Dochody nieujawnione – Prezydent podpisał nowelę regulującą opodatkowanie ukrywanych dochodów.  

W dniu 24 lutego 2015 roku w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono ustawę z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy –…

15.02.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Nie powołuj się na „prostytucję”!

W świadomości społecznej utrwalił się mit, że w przypadku kontroli dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach wystarczy powołać się na przychody z „prostytucji” by zalegalizować…

26.01.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Nie przegap terminu na zgłoszenie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego!

Niezgłoszenie w terminie 7 dni od otrzymania tytułu wykonawczego zarzutów rodzi bardzo poważne konsekwencje.   Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje z chwilą zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego (najczęściej zajęcie rachunku bankowego…

2.01.2015 | Autor: Konsultant Marianski Group

Tagi:

Wiemy kto będzie na celowniku skarbówki w 2015 r.

Ministerstwo Finansów opublikowało plan działania administracji podatkowej na rok 2015 r. Wyszczególniono w nim branże, w których organy podatkowe i skarbowe wykryły największe uszczuplenia podatku w kontrolach prowadzonych na przestrzeni…