Najczęściej czytane

Kiedy termin do dokonania określonej czynności jest zachowany?

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Postępowanie egzekucyjne Postępowanie podatkowe Postępowanie sądowo-administracyjne Prawa i obowiązki kontrolowanego

W sprawach, w których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej w przypadku terminów liczonych w dniach zasadą jest, że przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym zdarzenie nastąpiło. Upływ ostatniego z wyznaczonej liczby dni uważa się za koniec terminu.

 

W przypadku terminów liczonych w tygodniach, miesiącach i latach nie pomija się dnia w którym nastąpiło zdarzenie. Terminy określone w tygodniach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim tygodniu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu. Podobnie terminy określone w miesiącach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim miesiącu, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było – w ostatnim dniu tego miesiąca. Analogicznie terminy określone w latach kończą się z upływem tego dnia w ostatnim roku, który odpowiada początkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim roku nie było – w dniu, który poprzedzałby bezpośrednio ten dzień.

 

Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

 • wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
 • nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;
 • złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;
 • złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;
 • złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

 

Operatorem wyznaczonym w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe jest wyłącznie Poczta Polska. Nadanie pisma u innego operatora (krajowego lub zagranicznego) albo w firmie kurierskiej powoduje, że pismo musi wpłynąć do urzędu przed upływem terminu. Wyłącznie nadanie przesyłki poleconej w placówce Poczty Polskiej korzysta z przywileju zachowania terminu w związku z samym nadaniem pisma.

Jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Od 1 stycznia 2015 roku dodano fragment o ile ustawy podatkowe nie stanowią inaczej. Oznacza to, że do skorzystania z tego przywileju konieczna będzie każdorazowo analiza aktualnego brzmienia ustaw podatkowych. W związku z częstymi zmianami przepisów przy aktualnym brzmieniu tego przepisu konieczna może okazać się pomoc profesjonalnego pełnomocnika.

czytaj dalej

7 komentarzy

Kiedy zakończone postępowanie podatkowe można wznowić?

Michał Sroczyński

Postępowanie podatkowe

W pewnych sytuacjach, wymienionych w art. 240 § 1 Ordynacji podatkowej możliwe jest wznowienie postępowania w sprawie zakończonej decyzją ostateczną. Przyczyną wznowienia mogą być przesłanki o charakterze proceduralnym. Naruszenia prawa materialnego skutkować mogą nie wznowieniem postępowania a stwierdzeniem nieważności decyzji.

 

Wznowienie postępowania następuje z urzędu lub na żądanie strony. Organem właściwym w sprawie wznowienie postępowania jest organ, który wydał w sprawie decyzję w ostatniej instancji. Jeżeli przyczyną wznowienia postępowania jest działanie tego organu o wznowieniu postępowania rozstrzyga organ wyższego stopnia, który równocześnie wyznacza organ właściwy.

 

W sprawie zakończonej decyzją ostateczną wznawia się postępowanie, jeżeli:

 • dowody, na których podstawie ustalono istotne dla sprawy okoliczności faktyczne, okazały się fałszywe;
 • decyzja wydana została w wyniku przestępstwa;
 • decyzja wydana została przez pracownika lub organ podatkowy, który podlega wyłączeniu;
 • strona nie z własnej winy nie brała udziału w postępowaniu;
 • wyjdą na jaw istotne dla sprawy nowe okoliczności faktyczne lub nowe dowody istniejące w dniu wydania decyzji nieznane organowi, który wydał decyzję;
 • decyzja wydana została bez uzyskania wymaganego prawem stanowiska innego organu;
 • decyzja została wydana na podstawie innej decyzji lub orzeczenia sądu, które zostały następnie uchylone lub zmienione w sposób mogący mieć wpływ na treść wydanej decyzji;
 • została wydana na podstawie przepisu, o którego niezgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, ustawą lub ratyfikowaną umową międzynarodową orzekł Trybunał Konstytucyjny;
 • ratyfikowana umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania lub inna ratyfikowana umowa międzynarodowa, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji;
 • wynik zakończonej procedury wzajemnego porozumiewania lub procedury arbitrażowej, prowadzonych na podstawie ratyfikowanej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub innej ratyfikowanej umowy międzynarodowej, której stroną jest Rzeczpospolita Polska, ma wpływ na treść wydanej decyzji;
 • orzeczenie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości ma wpływ na treść wydanej decyzji.

czytaj dalej

6 komentarzy

Chcesz odliczyć VAT? Sprawdź wcześniej czy Twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT!

Kacper Sołoniewicz

Kontrola VAT

Każdy kto prowadzi działalność gospodarczą powinien przykładać dużą wagę do sprawdzenia rzetelności swoich kontrahentów. W przeciwnym wypadku może mieć poważne problemy podatkowe. Na ryzyko narażeni są w szczególności podatnicy nabywający towary od podmiotów, które nie są zarejestrowane lub podszywają się pod inne firmy wystawiając faktury z nieprawdziwymi danymi. Zawarcie transakcji z takim podmiotem może mieć opłakane skutki.  Urząd skarbowy pozbawi przedsiębiorcę prawa do odliczenia podatku VAT od takich transakcji.

 

Ustawa o podatku od towarów wyłącza prawo do odliczenia w przypadku, gdy sprzedaż została udokumentowana fakturami (lub fakturami korygującymi) wystawionymi przez podmiot nieistniejący.

 

Co prawda orzecznictwo polskich sądów administracyjnych w ślad za wyrokami Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej dopuszcza odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot nieistniejący jednak jest to zawsze kwestia ocenna. Nietrudno domyślić się, że ocena ta często dokonywana jest przy uwzględnieniu interesów fiskalnych państwa, nie podatnika.

 

W takim wypadku organy badają czy okoliczności transakcji wskazują na to, że podatnik wiedział lub powinien był wiedzieć o zaistniałych nieprawidłowościach (np. wyrok TSUE w sprawie C 324/11). W związku z powyższym przed przystąpieniem do współpracy handlowej przedsiębiorcy powinni zweryfikować status podatkowy kontrahenta.

 

Do tej pory podatnicy mogli skorzystać z możliwości wnioskowania o zaświadczenie z urzędu skarbowego w tym zakresie, czy też telefonicznego kontaktu z urzędem skarbowym w celu potwierdzenia tego statusu.  Składając taki wniosek trzeba uiścić opłatę skarbową w kwocie 21 zł.

 

Obecnie Ministerstwo Finansów podjęło słuszne i konieczne kroki pozwalające podatnikom na zabezpieczenie swojej sytuacji podatkowej.

 

czytaj dalej

0 komentarzy

Kiedy posiadana interpretacja indywidualna nie chroni w toku kontroli?

Michał Sroczyński

Interpretacje indywidualne Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Materialne prawo podatkowe Postępowanie karno-skarbowe Postępowanie podatkowe

Zdarza się, że mimo posiadania przez podatnika interpretacji indywidualnej organ podatkowy (organ kontroli skarbowej) w toku kontroli lub postępowania nie uwzględni jej w rozstrzygnięciu i określi zobowiązanie podatkowe. Przyczyn takiego działania organu może być kilka.

 

Po pierwsze otrzymana interpretacja indywidualna chroni tylko w stanie faktycznym opisanym we wniosku. Jeżeli stan faktyczny uległ zmianie lub we wniosku pominięto istotne jego elementy otrzymanie interpretacji indywidualnej nie chroni przed zapłatą podatku, odsetkami i odpowiedzialnością karno-skarbową.

 

Zasadą jest, ze zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy (zastosowanie się do interpretacji ogólnej przed jej zmianą nie może szkodzić temu, kto się do niej zastosował), jak również w przypadku nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej.

 

Podstawowym skutkiem zastosowania się do interpretacji, które zostały następnie uchylone lub zmienione albo nie zostały uwzględnione w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej jest ochrona przed naliczaniem odsetek oraz odpowiedzialnością karno-skarbową.

 

W przypadku zastosowania się do interpretacji, które uległy zmianie lub nie zostały uwzględnione w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej:

 • nie wszczyna się postępowania w sprawach o przestępstwa lub wykroczenia skarbowe
 • postępowania wszczęte umarza się
 • nie nalicza się odsetek za zwłokę

 

Sytuacja nie wygląda tak prosto jeśli chodzi o zapłatę podatku. czytaj dalej

0 komentarzy

Urząd coraz częściej żąda w toku kontroli dokumentacji cen transferowych!

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Materialne prawo podatkowe Podmioty powiązane Postępowanie podatkowe Prawa i obowiązki kontrolowanego

Nieprzedłożenie na żądanie organów podatkowych (organów kontroli skarbowej) dokumentacji dotyczącej cen transferowych skutkuje szacowaniem dochodu przez organ podatkowy (organ kontroli skarbowej), oraz opodatkowaniem różnicy między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym w drodze szacowania przez organ stawką sankcyjną.

 

Jeżeli podmioty powiązane ustalą lub narzucą warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

 

Przez podmioty powiązane rozumie się sytuacje w których:

 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 • te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów
 • podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 • ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

 

Przepisy te stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

 

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5%. Natomiast przez pojęcie powiązań rodzinnych rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

 

Powyższe zasady stosuje się również w przypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

czytaj dalej

0 komentarzy

Kontrolowany przedsiębiorca nie jest bezsilny – o możliwości wniesienia sprzeciwu

Aleksadra Krajewska

Bez kategorii

Przepisy dotyczące kontroli podatkowej regulują liczne uprawnienia i obowiązki przysługujące organom kontrolującym, których odbicie stanowią odpowiednio obowiązki i uprawnienia podmiotów kontrolowanych. Ponadto, aby zapewnić przedsiębiorcom szczególną ochronę w toku kontroli podatkowej i zabezpieczyć ich interesy przed nieprawidłowościami ze strony organów kontrolujących, ustawodawca przewidział szereg instrumentów prawnych, z których mogą skorzystać niezadowoleni lub wręcz poszkodowani z tytułu kontroli przedsiębiorcy. Poniżej przedstawiamy jeden z nich – sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem określonych przepisów.

 

Instytucja sprzeciwu i procedura działania z nią związana została uregulowana w art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.d.g.). Sprzeciw może być wniesiony przez kontrolowanego, jeżeli organ kontrolujący dopuści się naruszenia m.in. w zakresie prawidłowego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, sposobu wszczęcia kontroli, zasady przeprowadzania czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub upoważnionej przez niego osoby, zakazu kontroli równoczesnych, czy też dopuszczalnych limitów czasu trwania kontroli. Co istotne, w określonych sytuacjach wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne (art. 84d u.s.d.g.). Dzieje się tak m.in. wówczas, gdy zdaniem organu kontrolującego przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

 

Sprzeciw należy wnieść na piśmie, odpowiednio go uzasadniając, do organu podejmującego i wykonującego kontrolę, zatem nie do samego kontrolującego (jego należny zaś pisemnie powiadomić o fakcie wniesienia sprzeciwu). Termin na wniesienie sprzeciwu jest stosunkowo krótki – wynosi 3 dni robocze od dnia wszczęcia kontroli. Trzeba zaznaczyć, że wniesienie sprzeciwu wywołuje istotny skutek – powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych przez organ kontroli z chwilą doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o wniesienia sprzeciwu do czasu jego rozpatrzenia. Organ powinien rozpatrzyć sprzeciw w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, następnie ma dwa wyjścia: odstępuje od czynności kontrolnych albo też je kontynuuje (w obu przypadkach wydawane jest postanowienie, na które przysługuje kontrolowanemu zażalenie). Co ważne, jeżeli we wskazanym 3-dniowym terminie sprzeciw nie zostanie rozpatrzony, jest to równoznaczne z wydaniem przez organ postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych.

 

Należy zaznaczyć, że w razie wniesienia sprzeciwu organ kontroli może dokonać zabezpieczenia dowodów, które mają związek z przedmiotem i zakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu. Ustawodawca przewidział, że zabezpieczeniu podlegają w tej sytuacji dokumenty, informacje, próbki wyrobów, a także inne nośniki informacji mogące stanowić dowód w toku kontroli.

 

Sprzeciw stanowi istotny instrument prawny zapewniający ochronę kontrolowanemu w obliczu niezgodnych z przepisami działań organów kontroli. Z uwagi na krótki termin na jego wniesienie, jak również doniosłe skutki sprzeciwu, niezwykle ważna jest świadomość przedsiębiorcy, że przysługuje mu taki środek i aby z niego skorzystać musi szybko zareagować w razie naruszeń ze strony organu.

0 komentarzy

Pamiętaj o korekcie podatku naliczonego w związku z tzw. „ulgą za złe długi”

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Kontrola VAT Materialne prawo podatkowe Postępowanie karno-skarbowe Prawa i obowiązki kontrolowanego

Jeżeli podatnik, w przypadkach wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług, nie skoryguje kwoty podatku naliczonego wynikającego z nieuregulowanych należności organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej ustali podatnikowi dodatkowe zobowiązanie z tego tytułu.

 

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

 

Przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

 

W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

 

czytaj dalej

0 komentarzy

Podatnicy odnoszą coraz większe sukcesy w sporach z fiskusem – Raport NIK

Kacper Sołoniewicz

Prawa i obowiązki kontrolowanego

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała 21 maja 2015 r. raport dotyczący wyników kontroli z wykonywania wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego przez urzędy skarbowe i izby celne w latach 2013 i 2014.

 

Raport jednoznacznie potwierdza – sądy nie tolerują sprzecznych z prawem działań organów podatkowych.

 

Kontrola NIK została przeprowadzona w Ministerstwie Finansów, w pięciu z szesnastu izb celnych oraz w sześciu urzędach skarbowych na terenie pięciu województw. Przedmiotem kontroli były głównie: skala i zakres zaskarżonych do sądów administracyjnych decyzji wymiarowych oraz wyniki postępowań sądowo-administracyjnych, a także skutki niewykonywania wyroków sądów administracyjnych.

 

Ze sporządzonego przez NIK raportu wynika, że podatnicy nie pozostają bierni wobec wadliwych rozstrzygnięć organów podatkowych i skutecznie dochodzą swoich praw przed sądami, które w sposób obiektywny oceniają czy wydana wobec podatnika decyzja narusza prawo.

 

W okresie objętym kontrolą wzrosła liczba decyzji zaskarżonych przez podatników do wojewódzkich sądów administracyjnych (w 2013 r. o 27,0% w stosunku do 2012 r.), a także liczba uchylonych decyzji. W 2013 roku liczba decyzji organów podatkowych w 2013 r. uchylonych przez wojewódzkie sądy administracyjne w porównaniu do 2012 r. wzrosła o 40,7%, a liczba decyzji uchylonych przez Naczelny Sąd Administracyjny wzrosła prawie dwukrotnie.

czytaj dalej

5 komentarzy

Kiedy członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności?

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Materialne prawo podatkowe Postępowanie egzekucyjne Postępowanie podatkowe

Jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna za zaległości podatkowe spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółka akcyjna, spółka akcyjna w organizacji) odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu. W pewnych sytuacjach można jednak uwolnić się od takiej odpowiedzialności.

 

Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.

Odpowiedzialności z art. 116 Ordynacji podatkowej nie poniesie członek zarządu który:

wykaże, że:

 • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości albo
 • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości nastąpiło bez jego winy,

wskaże mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki.

Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej pełnomocnik, a jeżeli pełnomocnik nie został powołany odpowiadają wspólnicy.

 

Powyższe przepisy stosuje się również do byłego członka zarządu, byłego pełnomocnika lub wspólnika spółki w organizacji. czytaj dalej

2 komentarzy

Pamiętaj o pisemnym uzasadnieniu przyczyn korekty!

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Postępowanie karno-skarbowe Postępowanie podatkowe Prawa i obowiązki kontrolowanego

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

 

W przepisach prawa nie została określona treść takiego uzasadnienia, wobec czego wystarczającym będzie każde pismo z którego wynika przyczyna dokonania korekty. Przyczyna nie musi być wskazana precyzyjnie i szczegółowo ponieważ przepisy tego nie wymagają musi jednak mieć formę pisemną.

 

Częstą praktyką urzędów jest przyjmowanie korekty także bez pisemnego uzasadnienia jej przyczyn (Rzadko zdarza się wezwanie do uzupełnienia braków). Powodem jest brak sankcji w przepisach prawa podatkowego za złożenie deklaracji korygującej bez pisemnego uzasadnienia. Ma to jednak inne konsekwencje, które mogą być znacznie poważniejsze.

czytaj dalej

2 komentarzy
Strona 1 z 612345...Ostatnia »