Najczęściej czytane

Urząd coraz częściej żąda w toku kontroli dokumentacji cen transferowych!

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Materialne prawo podatkowe Podmioty powiązane Postępowanie podatkowe Prawa i obowiązki kontrolowanego

Nieprzedłożenie na żądanie organów podatkowych (organów kontroli skarbowej) dokumentacji dotyczącej cen transferowych skutkuje szacowaniem dochodu przez organ podatkowy (organ kontroli skarbowej), oraz opodatkowaniem różnicy między dochodem zadeklarowanym przez podatnika a określonym w drodze szacowania przez organ stawką sankcyjną.

 

Jeżeli podmioty powiązane ustalą lub narzucą warunki różniące się od warunków, które ustaliłyby między sobą niezależne podmioty, i w wyniku tego podatnik nie wykazuje dochodów albo wykazuje dochody niższe od tych, jakich należałoby oczekiwać, gdyby wymienione powiązania nie istniały – dochody danego podatnika oraz należny podatek określa się bez uwzględnienia warunków wynikających z tych powiązań.

 

Przez podmioty powiązane rozumie się sytuacje w których:

 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 • te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów
 • podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 • ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

 

Przepisy te stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

 

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5%. Natomiast przez pojęcie powiązań rodzinnych rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

 

Powyższe zasady stosuje się również w przypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

czytaj dalej

0 komentarzy

Kontrolowany przedsiębiorca nie jest bezsilny – o możliwości wniesienia sprzeciwu

Aleksadra Krajewska

Bez kategorii

Przepisy dotyczące kontroli podatkowej regulują liczne uprawnienia i obowiązki przysługujące organom kontrolującym, których odbicie stanowią odpowiednio obowiązki i uprawnienia podmiotów kontrolowanych. Ponadto, aby zapewnić przedsiębiorcom szczególną ochronę w toku kontroli podatkowej i zabezpieczyć ich interesy przed nieprawidłowościami ze strony organów kontrolujących, ustawodawca przewidział szereg instrumentów prawnych, z których mogą skorzystać niezadowoleni lub wręcz poszkodowani z tytułu kontroli przedsiębiorcy. Poniżej przedstawiamy jeden z nich – sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem określonych przepisów.

 

Instytucja sprzeciwu i procedura działania z nią związana została uregulowana w art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (u.s.d.g.). Sprzeciw może być wniesiony przez kontrolowanego, jeżeli organ kontrolujący dopuści się naruszenia m.in. w zakresie prawidłowego zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli, sposobu wszczęcia kontroli, zasady przeprowadzania czynności kontrolnych w obecności kontrolowanego lub upoważnionej przez niego osoby, zakazu kontroli równoczesnych, czy też dopuszczalnych limitów czasu trwania kontroli. Co istotne, w określonych sytuacjach wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne (art. 84d u.s.d.g.). Dzieje się tak m.in. wówczas, gdy zdaniem organu kontrolującego przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia.

 

Sprzeciw należy wnieść na piśmie, odpowiednio go uzasadniając, do organu podejmującego i wykonującego kontrolę, zatem nie do samego kontrolującego (jego należny zaś pisemnie powiadomić o fakcie wniesienia sprzeciwu). Termin na wniesienie sprzeciwu jest stosunkowo krótki – wynosi 3 dni robocze od dnia wszczęcia kontroli. Trzeba zaznaczyć, że wniesienie sprzeciwu wywołuje istotny skutek – powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych przez organ kontroli z chwilą doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o wniesienia sprzeciwu do czasu jego rozpatrzenia. Organ powinien rozpatrzyć sprzeciw w ciągu kolejnych 3 dni roboczych od dnia jego otrzymania, następnie ma dwa wyjścia: odstępuje od czynności kontrolnych albo też je kontynuuje (w obu przypadkach wydawane jest postanowienie, na które przysługuje kontrolowanemu zażalenie). Co ważne, jeżeli we wskazanym 3-dniowym terminie sprzeciw nie zostanie rozpatrzony, jest to równoznaczne z wydaniem przez organ postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych.

 

Należy zaznaczyć, że w razie wniesienia sprzeciwu organ kontroli może dokonać zabezpieczenia dowodów, które mają związek z przedmiotem i zakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu. Ustawodawca przewidział, że zabezpieczeniu podlegają w tej sytuacji dokumenty, informacje, próbki wyrobów, a także inne nośniki informacji mogące stanowić dowód w toku kontroli.

 

Sprzeciw stanowi istotny instrument prawny zapewniający ochronę kontrolowanemu w obliczu niezgodnych z przepisami działań organów kontroli. Z uwagi na krótki termin na jego wniesienie, jak również doniosłe skutki sprzeciwu, niezwykle ważna jest świadomość przedsiębiorcy, że przysługuje mu taki środek i aby z niego skorzystać musi szybko zareagować w razie naruszeń ze strony organu.

0 komentarzy

Pamiętaj o korekcie podatku naliczonego w związku z tzw. „ulgą za złe długi”

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Kontrola VAT Materialne prawo podatkowe Postępowanie karno-skarbowe Prawa i obowiązki kontrolowanego

Jeżeli podatnik, w przypadkach wskazanych w ustawie o podatku od towarów i usług, nie skoryguje kwoty podatku naliczonego wynikającego z nieuregulowanych należności organ podatkowy lub organ kontroli skarbowej ustali podatnikowi dodatkowe zobowiązanie z tego tytułu.

 

Zgodnie z obowiązującymi od 1 stycznia 2013 r. przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku nieuregulowania należności wynikającej z faktury dokumentującej dostawę towarów lub świadczenie usług na terytorium kraju w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, dłużnik jest obowiązany do korekty odliczonej kwoty podatku wynikającej z tej faktury, w rozliczeniu za okres, w którym upłynął 150 dzień od dnia upływu terminu płatności określonego w umowie lub na fakturze.

 

Przepisu tego nie stosuje się w przypadku, gdy dłużnik w ostatnim dniu miesiąca, w którym upływa 150 dzień od dnia upływu terminu płatności, jest w trakcie postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji.

 

W przypadku częściowego uregulowania należności w terminie 150 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze, korekta dotyczy podatku naliczonego przypadającego na nieuregulowaną część należności.

 

czytaj dalej

0 komentarzy

Podatnicy odnoszą coraz większe sukcesy w sporach z fiskusem – Raport NIK

Kacper Sołoniewicz

Prawa i obowiązki kontrolowanego

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała 21 maja 2015 r. raport dotyczący wyników kontroli z wykonywania wyroków wojewódzkich sądów administracyjnych i Naczelnego Sądu Administracyjnego przez urzędy skarbowe i izby celne w latach 2013 i 2014.

 

Raport jednoznacznie potwierdza – sądy nie tolerują sprzecznych z prawem działań organów podatkowych.

 

Kontrola NIK została przeprowadzona w Ministerstwie Finansów, w pięciu z szesnastu izb celnych oraz w sześciu urzędach skarbowych na terenie pięciu województw. Przedmiotem kontroli były głównie: skala i zakres zaskarżonych do sądów administracyjnych decyzji wymiarowych oraz wyniki postępowań sądowo-administracyjnych, a także skutki niewykonywania wyroków sądów administracyjnych.

 

Ze sporządzonego przez NIK raportu wynika, że podatnicy nie pozostają bierni wobec wadliwych rozstrzygnięć organów podatkowych i skutecznie dochodzą swoich praw przed sądami, które w sposób obiektywny oceniają czy wydana wobec podatnika decyzja narusza prawo.

 

W okresie objętym kontrolą wzrosła liczba decyzji zaskarżonych przez podatników do wojewódzkich sądów administracyjnych (w 2013 r. o 27,0% w stosunku do 2012 r.), a także liczba uchylonych decyzji. W 2013 roku liczba decyzji organów podatkowych w 2013 r. uchylonych przez wojewódzkie sądy administracyjne w porównaniu do 2012 r. wzrosła o 40,7%, a liczba decyzji uchylonych przez Naczelny Sąd Administracyjny wzrosła prawie dwukrotnie.

czytaj dalej

4 komentarzy

Kiedy członek zarządu może uwolnić się od odpowiedzialności?

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Materialne prawo podatkowe Postępowanie egzekucyjne Postępowanie podatkowe

Jeżeli egzekucja z majątku spółki okazała się w całości lub w części bezskuteczna za zaległości podatkowe spółki kapitałowej (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, spółka akcyjna, spółka akcyjna w organizacji) odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem członkowie jej zarządu. W pewnych sytuacjach można jednak uwolnić się od takiej odpowiedzialności.

 

Odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, których termin płatności upływał w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu, oraz zaległości powstałe w czasie pełnienia obowiązków członka zarządu.

Odpowiedzialności z art. 116 Ordynacji podatkowej nie poniesie członek zarządu który:

wykaże, że:

 • we właściwym czasie zgłoszono wniosek o ogłoszenie upadłości lub wszczęto postępowanie zapobiegające ogłoszeniu upadłości albo
 • niezgłoszenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub niewszczęcie postępowania zapobiegającego ogłoszeniu upadłości nastąpiło bez jego winy,

wskaże mienie spółki, z którego egzekucja umożliwi zaspokojenie zaległości podatkowych spółki.

Jeżeli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka akcyjna w organizacji nie posiada zarządu, za zaległości podatkowe spółki odpowiada jej pełnomocnik, a jeżeli pełnomocnik nie został powołany odpowiadają wspólnicy.

 

Powyższe przepisy stosuje się również do byłego członka zarządu, byłego pełnomocnika lub wspólnika spółki w organizacji. czytaj dalej

2 komentarzy

Pamiętaj o pisemnym uzasadnieniu przyczyn korekty!

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Postępowanie karno-skarbowe Postępowanie podatkowe Prawa i obowiązki kontrolowanego

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację. Skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji wraz z dołączonym pisemnym uzasadnieniem przyczyn korekty.

 

W przepisach prawa nie została określona treść takiego uzasadnienia, wobec czego wystarczającym będzie każde pismo z którego wynika przyczyna dokonania korekty. Przyczyna nie musi być wskazana precyzyjnie i szczegółowo ponieważ przepisy tego nie wymagają musi jednak mieć formę pisemną.

 

Częstą praktyką urzędów jest przyjmowanie korekty także bez pisemnego uzasadnienia jej przyczyn (Rzadko zdarza się wezwanie do uzupełnienia braków). Powodem jest brak sankcji w przepisach prawa podatkowego za złożenie deklaracji korygującej bez pisemnego uzasadnienia. Ma to jednak inne konsekwencje, które mogą być znacznie poważniejsze.

czytaj dalej

2 komentarzy

Na poszczególne czynności egzekucyjne służy skarga.

Michał Sroczyński

Postępowanie egzekucyjne

Zgodnie z art. 54 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zobowiązanemu przysługuje skarga na czynności egzekucyjne organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz skarga na przewlekłość postępowania egzekucyjnego.

Skargę na czynności egzekucyjne (np. nieprawidłowe dokonanie zajęcia rachunku bankowego) organu egzekucyjnego lub egzekutora oraz na przewlekłość postępowania egzekucyjnego wnosi się za pośrednictwem organu egzekucyjnego w terminie 14 dni od dnia dokonania zakwestionowanej czynności egzekucyjnej.

Postanowienie w sprawie skargi wydaje organ nadzoru. Na postanowienie o oddaleniu skargi przysługuje zażalenie.

 

Wniesienie skargi na czynności egzekucyjne nie wstrzymuje postępowania egzekucyjnego. Organ egzekucyjny lub organ nadzoru może jednak, w drodze postanowienia, wstrzymać w uzasadnionych przypadkach prowadzenie postępowania egzekucyjnego w związku z wniesioną skargą na czynności egzekucyjne.

 

Skargę na czynności egzekucyjne odróżnić należy od zarzutów w sprawie prowadzonego postępowania egzekucyjnego. Zarzuty przysługują jedynie w fazie wszczęcia postępowania egzekucyjnego i dotyczą tytułu wykonawczego, a więc postępowania egzekucyjnego jako całości.

czytaj dalej

3 komentarzy

Wniosek o rozłożenie na raty nie jest przyznaniem się do winy!

Michał Sroczyński

Postępowanie podatkowe Prawa i obowiązki kontrolowanego

Jednym z mitów utrwalonych w świadomości społecznej powodującym negatywne konsekwencje dla podatnika jest błędne myślenie że złożenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości podatkowej jest „przyznaniem się do winy” i uniemożliwia zaskarżenie decyzji.

 

Zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Jak wynika z powyższego przepisu o rozłożenie na raty wystąpić można zarówno przed upływem terminu płatności, jak i po jego upływie po powstaniu zaległości podatkowej. Złożenie takiego wniosku w żaden sposób nie stoi na przeszkodzie zaskarżeniu decyzji.

Obie czynności są od siebie całkowicie niezależne. Co więcej wniosek o rozłożenie na raty nie jest w żadnym wypadku „przyznaniem się do winy”. Okoliczność taka nie tylko nie może być podniesiona przez urząd (sąd) jako przesądzająca o treści rozstrzygnięcia wydanego w wyniku odwołania (skargi) ale w żadnym wypadku nie może powodować niekorzystnych skutków dla podatnika.

czytaj dalej

2 komentarzy

Upoważnienie do kontroli – co powinno zawierać?

Aneta Nowak

Kontrola podatkowa Prawa i obowiązki kontrolowanego

Wszczęcie kontroli podatkowej następuje co do zasady przez doręczenie upoważnienia do jej przeprowadzenia oraz okazanie legitymacji służbowej. Upoważnienie udzielane jest przez właściwy organ i musi zawierać wskazane w ustawie elementy. Jest to bardzo istotne, gdyż upoważnienie nie spełniające wymogów z Ordynacji podatkowej nie stanowi podstawy do przeprowadzenia kontroli. W związku z tym kontrolowany powinien każdorazowo sprawdzić od strony formalnej doręczone mu upoważnienie. W praktyce może się bowiem okazać, że w przypadku wydania niepoprawnie sporządzonego upoważnienia kontrola w ogóle nie może być prowadzona.

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej upoważnienie do kontroli powinno zawierać:

 • oznaczenie organu, datę i miejsce wystawienia;
 • wskazanie podstawy prawnej;
 • imię i nazwisko kontrolującego (kontrolujących);
 • numer legitymacji służbowej kontrolującego (kontrolujących);
 • oznaczenie kontrolowanego;
 • określenie zakresu kontroli;
 • datę rozpoczęcia i przewidywany termin zakończenia kontroli;
 • podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego stanowiska lub funkcji;
 • pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego wynikających z przepisów działu VI Ordynacji podatkowej.

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na wymóg dokładnego określenia zakresu kontroli w upoważnieniu. Wykroczenie w toku kontroli poza zakres wskazany w upoważnieniu powoduje bardzo doniosłe skutki. W praktyce bowiem dowody zgromadzone w toku takiej kontroli nie będą mogły być wykorzystane w toku postępowania podatkowego.

W związku z powyższym wydanie upoważnienia niespełniającego wymogów formalnych bądź wykroczenie poza zakres kontroli wskazany w upoważnieniu powoduje, że organ musi ponownie wszcząć kontrolę na podstawie poprawnego upoważnienia i ponowić wszystkie czynności dowodowe.

0 komentarzy

Czy podatnik musi wyjawić swój majątek?

Kacper Sołoniewicz

Kontrola podatkowa Nieujawnione źródła dochodu Prawa i obowiązki kontrolowanego

Jedną z najgroźniejszych broni organów podatkowych wykorzystywanych w postępowaniach dotyczących dochodów nieujawnionych jest wzywanie podatnika do złożenia oświadczenie o stanie majątkowym.

 

 

Podatnicy wypełniając oświadczenia bardzo często nie mają świadomości rangi dokonywanej czynności oraz tego, że jeżeli przez nieuwagę przeoczą pewne elementy istotne z punktu widzenia prowadzonego postępowania mogą narazić się na odpowiedzialność karną.

 

 

Warto mieć świadomość, że uprawnienie organu do wezwania podatnika, aby wyjawił swój majątek może być realizowane tylko pod pewnymi warunkami.

 

 

Po pierwsze, wezwanie do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym może nastąpić wyłącznie w toku kontroli podatkowej. Takie uprawnienie nie przysługuje natomiast w zwykłym postępowaniu podatkowym. Warto zatem zwrócić uwagę w jakim trybie prowadzone jest wobec nas postępowanie. Organy często przekraczają swoje uprawnienia i żądają wyjawienia majątku w toku postępowania podatkowego, bezpodstawnie informując, że w razie niespełnienia wezwania nałożą na podatnika karę porządkową.

 

 

 

czytaj dalej

3 komentarzy
Strona 1 z 512345