Najczęściej czytane

Nowe rozwiązania w zakresie zawieszenia postępowania podatkowego

Monika Wolska-Bryńska

odpowiedzialność osób trzecich Postępowanie podatkowe Zmiany w przepisach podatkowych

Postępowanie podatkowe może zostać zawieszone w sytuacji, gdy z uwagi na pojawienie się przeszkód faktycznych lub pranych dalsze jego prowadzenie na danym etapie jest bezcelowe. Konieczne jest, bowiem najpierw usunięcia wspomnianej przeszkody, aby sprawa główna mogła być rozpoznana rzetelnie, przy zachowaniu podstawowych zasad postępowania, jak chociażby zasada prowadzenia postępowania w sposób budzący zaufanie, zasada informowania.

 

 

Organ może zawiesić postępowanie na każdym jego etapie, tj. zarówno w pierwszej, jaki i w drugiej instancji. Organ może skorzystać z omawianej instytucji także w postępowaniach nadzwyczajnych (wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności decyzji, uchylenie lub zmiana decyzji) oraz w trakcie kontroli.

 

 

Dodać trzeba, że przesłanki uzasadniające zawieszenie postępowania muszą zaistnieć po wszczęciu postępowania podatkowego. Ponadto, muszą one być usuwalne i przejściowe, gdyż jak wspomniano po ich ustaniu postępowanie będzie kontynuowane. Ordynacja zawiera katalog tych przesłanek, a dzieli się je na obligatoryjne, gdzie organ jest obowiązany zawiesić postępowanie oraz fakultatywne, gdzie kwestie zawieszenia postawia się do jego dyspozycji. Obecnie, katalog przesłanek zawieszenia postępowania został zmodyfikowany oraz rozszerzony o nowe przesłanki. Zmiany weszły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

 

 

Nową, obligatoryjną przesłanką zawieszenia postępowania jest sytuacja, gdy wniesiono skargę do sądu administracyjnego na decyzję uchylającą w całości decyzję organu pierwszej instancji i przekazującą sprawę do ponownego rozpatrzenia przez ten organ lub stwierdzającą nieważność. Ustawodawca wprowadził ją z uwagi na fakt, iż pomiędzy postępowaniem sądowoadministracyjnym ze skargi na decyzję kasacyjną albo stwierdzającą nieważność postępowania a postępowaniem podatkowym, prowadzonym po wydaniu rzeczonej decyzji istnieje zależność, która polega na tym, że wynik postępowania sądowoadministracyjnego będzie bezpośrednio rzutował na treść tej decyzji. Dotychczasowy stan prawny powodował, iż pomimo złożenia skargi do sądu, organ prowadził nadal postępowanie zmierzające do ponownego rozstrzygnięcia sprawy. Próbowano, uprzednio ten problem rozwiązać poprzez zastosowanie w takiej sytuacji przesłanki zawieszenia postępowania odnoszącej się do  zagadnienia wstępnego. Jednakże, omawiane rozwiązanie wydaje się bardziej trafne i w sposób kompletny reguluje wskazaną sytuację.

 

czytaj dalej

2 komentarzy

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania: jakie transakcje podważy urząd?

Kacper Sołoniewicz

Czynności sprawdzające Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Podmioty powiązane Postępowanie kontrolne Zmiany w przepisach podatkowych

Jedną z największypanama-1308874_640ch niewiadomych jakie niesie za sobą wprowadzenie klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania jest to do jakich działań podatników znajdzie ona zastosowanie w praktyce.

 

Z ordynacji podatkowej wynika, że klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania znajdzie zastosowanie, jeżeli podatnik dokonuje sztucznej czynności, przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej (art. 119a o.p.). (Więcej na temat zasad stosowania klauzuli TUTAJ)

 

Takie sformułowanie, bazujące na posłużeniu się klauzulami generalnymi, pozostawiającymi urzędnikom stosującym przepisy pewien luz decyzyjny, nie pozwala na jasne zdekodowanie jakie transakcje będzie mógł podważyć organ.

 

W celu ułatwienia pracy urzędnikom, ustawodawca sprecyzował znaczenie pojęć wchodzących w skład definicji unikania opodatkowania tj.: „sztucznego sposóbu działania”, „czynności podjętej przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej”, „korzyści podatkowej”, „czynności”.

 

Sposób działania uznaje się za sztuczny, jeżeli na podstawie istniejących okoliczności należy przyjąć, że nie zostałby zastosowany przez podmiot działający rozsądnie i kierujący się zgodnymi z prawem celami innymi niż osiągnięcie korzyści podatkowej sprzecznej z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej.

czytaj dalej

1 komentarz

Uchwała NSA – skutki podatkowe zmiany stron umowy leasingu

Michał Sroczyński

Materialne prawo podatkowe Orzecznictwo

23 maja 2016 r. skład 7 sędziów NSA podjął uchwałę II FPS 1/16 w sprawie konsekwencji podatkowych zmian podmiotowych w umowach leasingu zawartych przed 1 stycznia 2013 r.

 

Sąd udzielił odpowiedzi na pytanie prawne – czy w świetle art.  17 a pkt 1 i 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2013 r. w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2013 r. w przypadku zmiany jednej ze stron umowy leasingu, dokonanej w trakcie podstawowego okresu umowy, przy niezmiennych pozostałych jej postanowieniach, zachodzi konieczność oceny na nowo warunków umowy, co do zgodności z kryteriami wymienionymi w art. 17b ust. 1 tej ustawy, czy też zmiana taka pozostaje bez wpływu na dotychczasową kwalifikację stosunku prawnego , a w konsekwencji i na skutki podatkowe wynikające z umowy pierwotnej.

 

Skład 7 sędziów NSA podjął uchwałę, zgodnie z którą zmiana leasingodawcy poprzez zbycie i nabycie przez inny podmiot przedmiotu trwającej umowy leasingu nie uzasadnia przeprowadzenia z tego tylko powodu weryfikacji tej umowy na podstawie art. 17a pkt 1 i 2 oraz art. 17b ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w brzmieniu obowiązującym przed 1 stycznia 2013 r.

Zatem zmiana jednej ze stron umowy leasingu, dokonanej w trakcie podstawowego okresu umowy, przy niezmiennych pozostałych jej postanowieniach,pozostaje bez wpływu na dotychczasową kwalifikację stosunku prawnego.

 

czytaj dalej

0 komentarzy

Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Kacper Sołoniewicz

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Postępowanie kontrolne Postępowanie podatkowe Zmiany w przepisach podatkowych

money-367973_64015 lipca 2016 roku wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 13 maja 2016 roku o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, wprowadzające w życie klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

 

Wprowadzenie klauzuli nastąpi poprzez dodanie do Ordynacji podatkowej działu IIIa „Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania”, w którym zostaną uregulowane m.in. przesłanki stosowania klauzuli oraz zasady prowadzenia postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania.

 

Cel regulacji

 

Celem wprowadzenia klauzuli jest przeciwdziałanie praktykom agresywnego planowania podatkowego, powodującego unikanie opodatkowania, poprzez stosowanie konstrukcji prawnych, których głównym celem jest zmniejszenie obciążeń podatkowych.

czytaj dalej

1 komentarz

Rozszerzona konfiskata mienia – planowane zmiany w prawie karnym i karno skarbowym!

Monika Wolska-Bryńska

odpowiedzialność osób trzecich Postępowanie karno-skarbowe

W poprzednim miesiącu wspomniano, iż na etapie prac legislacyjnych w rządzie znalazł się projekt dotyczący zmiany ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (tj. Kodeks karny skarbowy, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy). W związku z powyższym, warto przytoczyć rozwiązania, jakie w zakresie rozszerzonej konfiskaty mienia wprowadza wskazany projekt.

 

Wśród proponowanych rozwiązań przewiduje się m.in. przepadek mienia służącego do popełnienia przestępstwa. Sąd będzie mógł orzec przepadek składników i praw majątkowych przedsiębiorstwa, które było narzędziem popełnienia przestępstwa. Orzeczenie przepadku będzie możliwe, nawet jeśli przedsiębiorstwo nie stanowi własności sprawcy. Będzie to dopuszczalne w sytuacji, gdy  właściciel przedsiębiorstwa lub inna osoba uprawniona na skutek niezachowania ostrożności wymaganej w danych okolicznościach przewidywała albo mogła przewidzieć, że przedsiębiorstwo może być użyte do popełnienia przestępstwa. Wobec tak szeroko zakrojonej odpowiedzialności, przedsiębiorcy byliby zmuszeni do dogłębnej weryfikacji kontrahentów, łącznie z ich działalnością w przeszłości, co mija się z celem i zasadami prowadzenia działalności gospodarczej, a przede wszystkim jest nierealne z praktycznego punktu widzenia.

 

Ponadto, znacznie zmodyfikowano i w zasadzie na nowo ukształtowano instytucję domniemania pochodzenia majątku z przestępstwa. Zgodnie z sugerowanym  rozwiązaniem, mienie które sprawca uzyskał w ciągu pięciu lat przed popełnieniem przestępstwa jest uznawane za korzyść uzyskaną z popełnienia przestępstwa. Obecnie obowiązująca regulacja prawna, jako przesłankę zastosowania omawianego domniemania wskazuje skazanie za przestępstwo, z którego popełnienia sprawca osiągnął, chociażby pośrednio korzyść majątkową znacznej wartości. Według zaproponowanych zmian, katalog ten ma być rozszerzony o przypadki, gdy przestępstwo zagrożone jest karą pozbawienia wolności, której górna granica jest nie niższa niż 5 lat albo przestępstwo zostało popełnione w zorganizowanej grupie albo związku mającym na celu popełnianie przestępstw, jeżeli prowadziło lub mogło prowadzić, chociażby pośrednio, do osiągnięcia korzyści majątkowej.

 

czytaj dalej

2 komentarzy

Podatnik może już ustanowić pełnomocnika ogólnego!

Monika Wolska-Bryńska

Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym Zmiany w przepisach podatkowych

Z dniem 1 lipca 2016 roku weszła w życie nowelizacja Ordynacji Podatkowej w zakresie przepisów dotyczących pełnomocnictwa ogólnego. Tym samy, wprowadzono instytucję pełnomocnika ogólnego.

 

Zatem, obecnie podatnik może ustanowić nie tylko pełnomocnika szczególnego, a więc dedykowanego do konkretnej sprawy, ale również pełnomocnika ogólnego, który będzie właściwy do wszystkich spraw podatkowych oraz innych należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej, z wyłączeniem uprawnień do podpisania deklaracji.

 

Pełnomocnika ogólnego można ustanowić w każdym momencie, nawet jeśli nie ma w toku żadnej procedury. Ponadto, pełnomocnictwo ogólne jest wolne od opłaty skarbowej.

 

Wzór pełnomocnictwa ogólnego oraz zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego określa Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2016 r. – są to odpowiednio formularze: PPO-1 oraz OPO-1.

 

Pełnomocnictwo ogólne w formie dokumentu elektronicznego jest przesyłane za pośrednictwem portalu podatkowego przez mocodawcę, profesjonalnego pełnomocnika (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy) lub osobę sprawującą opiekę nad osobą, która nie może się podpisać. Alternatywnie może być przesłane przez organy podatkowe za pośrednictwem dedykowanego systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

 

Natomiast, informacje o jego udzieleniu, zmianie odwołaniu lub wypowiedzeniu będą zamieszczane w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych.

 

Instytucja ta powinna w praktyce znacznie odciążyć podatników w kontakcie z organami i umożliwić im zapewnienie profesjonalnej reprezentacji na każdym etapie procedury, w tym szczególnie w zakresie już pierwszych czynności podejmowanych przez organy, które z punktu widzenia ochrony praw i obowiązków podatnika są często niezwykle istotne.

0 komentarzy

Planowane zmiany w prawie karnym i karno skarbowym – brak wyroku skazującego nie będzie wykluczał przepadku zabezpieczonego mienia na rzecz Skarbu Państwa!

Monika Wolska-Bryńska

Postępowanie karno-skarbowe Zmiany w przepisach podatkowych

Na etapie prac legislacyjnych w rządzie znalazł się projekt dotyczący zmiany ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (tj. Kodeks karny skarbowy, Kodeks postępowania karnego, Kodeks karny wykonawczy). Planowane zmiany są rewolucyjne, szczególnie dla przedsiębiorców.

 

 

Proponowane rozwiązania przewidują m.in. tzw. konfiskatę rozszerzoną majątku, wprowadzają liczne domniemania, w tym pochodzenia majątku z przestępstwa, przerzucając ciężar przeprowadzenia dowodu na zainteresowanego, a także udostępniają narzędzia umożliwiające ustanowienie przymusowego zarządu państwa firm. W zamyśle ustawodawcy mają one usprawnić postępowanie, a w szczególności zapewnić skuteczniejsze zarządzanie zajętym mieniem.

 

 

Zgodnie z obecnie obowiązującymi regulacjami w przypadku dokonania zabezpieczenia, rozstrzygnięcie o zajętym mieniu następuje w wyroku skazującym. Natomiast, zabezpieczenie upada, jeśli oskarżonego uniewinniono lub umorzono postępowanie z powodu niepopełnienia czynu zabronionego, braku znamion czynu zabronionego, jego znikomej szkodliwości społecznej lub wystąpienia innych ujemnych przesłanek procesowych, wynikających głównie z art. 17 § 1 k.p.k.

 

 

Niemniej, w związku z realizacją wskazanych założeń omawianej nowelizacji, ma być również wprowadzony katalog wyjątków od zasady przewidującej upadek zabezpieczenia. Ustawodawca, wskazuje, iż ze względów słusznościowych w niektórych sytuacjach, pomimo umorzenia postępowania nie powinno dojść do upadku zabezpieczenia, a więc w praktyce do zwrotu mienia podlegającego zajęciu. Katalog tych sytuacji obejmuje przypadki, gdy postępowanie umorzono z powodu niewykrycia sprawcy, jego śmierci lub niepoczytalności w chwili czynu albo przedawnienia karalności, a także w przypadku zawieszenia postępowania w sprawie, w której nie można ująć oskarżonego albo nie może on brać udziału w postępowaniu z powodu choroby psychicznej lub innej ciężkiej choroby (planowane art. 294 § 3 k.p.k. i 132 § 2 k.k.s.).

czytaj dalej

0 komentarzy

Interpretacja indywidualna – sprzedaż towarów poniżej ceny ich zakupu

Michał Sroczyński

Interpretacje indywidualne Koszty uzyskania przychodów Materialne prawo podatkowe

Podatnik dokonujący sprzedaży towarów przez internet zadał pytanie czy ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup towarów sprzedawanych poniżej cen ich zakupu oraz czy sprzedaż towarów poniżej ceny zakupu nie będzie stanowiła zaniżenia przychodów ze sprzedaży.

 

Organ interpretacyjny w interpretacji nr IBPB-1-1/4511-171/16/BK uznał stanowisko podatnika za prawidłowe. Podatnik ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wszelkich wydatków pod warunkiem:

  • faktycznego poniesienia wydatku,
  • istnienia związku przyczynowego pomiędzy wydatkiem a przychodami,
  • braku wyłączenia danego wydatku z kosztów uzyskania przychodów (art. 23 updof),
  • odpowiedniego udokumentowanie poniesionego wydatku.

Obowiązek wykazania związku przyczynowo – skutkowego pomiędzy poniesionym wydatkiem, a przychodem uzyskanym z działalności gospodarczej, zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodów każdorazowo spoczywa na podatniku.

 

czytaj dalej

3 komentarzy

Wyrok NSA – wszczęcie postępowania karnoskarbowego może naruszać zasadę zaufania do organów

Michał Sroczyński

Orzecznictwo Postępowanie karno-skarbowe Postępowanie podatkowe Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Urząd skarbowy wszczął wobec podatnika postępowania za 2007 rok pod koniec 2012 roku, na kilka tygodni przed upływem terminu przedawnienia. Niemal równocześnie wszczęto postępowanie karnoskarbowe aby zapobiec przedawnieniu. W związku z zawieszeniem terminu przedawnienia postępowanie było dalej prowadzone w kolejnych latach i zakończyło się wydaniem niekorzystnej dla podatnika decyzji. Decyzja została utrzymana w mocy zarówno przez izbę skarbową jak i wojewódzki sąd administracyjny.

 

NSA w sprawach o sygnaturach II FSK 893-894/14 oraz II FSK 974-976/14 uchylił zaskarżony wyrok oraz decyzje organów podatkowych obu instancji. Jak wskazał NSA urząd skarbowy od 2007 roku dysponował deklaracjami, aktami notarialnymi i oświadczeniami i już wtedy wiedział o błędzie podatnika. Zatem organ mógł wszcząć postępowanie już w 2007 roku, jednak zwlekano ze wszczęciem w celu naliczenia wyższych odsetek za zwłokę a następnie niemal jednocześnie ze wszczęciem postępowania podatkowego wszczęto postępowanie karnoskarbowe. NSA stwierdził, że instrumentalne korzystanie z postępowania karnoskarbowego tylko w celu zawieszenia terminu przedawnienia, w sytuacji gdy organ mógł wszcząć postępowanie kilka lat wcześniej narusza zasadę zaufania do organów podatkowych. Z tego powodu NSA uchylił zarówno wyrok sądu niższej instancji jak i decyzje organów podatkowych.

czytaj dalej

2 komentarzy

Eksperci Mariański Group w telewizji Toya

Kacper Sołoniewicz

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Nieujawnione źródła dochodu Postępowanie egzekucyjne

7 czerwca 2016 roku wraz z profesorem Adamem Mariańskim gościliśmy w programie Marka Krzciuka „Bez Etatu” w telewizji Toya, w ramach którego analizowaliśmy aktualne problemy systemu podatkowego, zmiany przepisów dotyczących konsolidacji administracji skarbowej, skuteczność poboru podatków oraz problemy związane z powrotem dochodów nieujawnionych. Serdecznie zapraszam do obejrzenia audycji dostępnej TUTAJ.

0 komentarzy
Strona 1 z 1512345...10...Ostatnia »