Najczęściej czytane

Kolejne sukcesy Kancelarii przed sądami administracyjnymi

Michał Sroczyński

Orzecznictwo Postępowanie podatkowe Postępowanie sądowo-administracyjne

Miło jest nam poinformować, że w dniu 18 października 2016 r. Kancelaria wygrała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi trzy kolejne sprawy ze skargi na decyzję dyrektora izby skarbowej w Łodzi w zakresie podatku od towarów i usług o sygnaturach I SA/Łd 106/16, I SA/Łd 107/16 oraz I SA/Łd 108/16.

 

We wszystkich sprawach wojewódzki sąd administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję oraz orzekł o zasądzeniu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

 

Podstawą uchylenia decyzji było naruszenie przepisów proceduralnych w stopniu mającym wpływ na wynik sprawy. Organ I instancji przeprowadził fragmentarycznie i wybiórczo postępowanie dowodowe tylko z punktu widzenia profiskalnego, z całkowitym  pominięciem okoliczności przemawiających na korzyść podatnika, w tym odmówił przeprowadzenia wszelkich dowodów zgłoszonych przez podatnika. Dodatkowo dokonana przez organ ocena zebranego materiału dowodowego pozbawiona była logiki i doświadczenia życiowego, oraz nie uwzględniała specyfiki branży w jakiej działalność prowadził podatnik. Ponadto naruszono przepisy dotyczące szacowania obowiązujące w dniu wydania decyzji. Mimo tak rażących naruszeń decyzja została utrzymana przez dyrektora izby skarbowej. Dodatkowym zarzutem dotyczącym wyłącznie postępowania przeprowadzonego przez organ odwoławczy był brak przeprowadzenia ponownego postępowania a jedynie weryfikacja decyzji organu pierwszej instancji.

czytaj dalej

0 komentarzy

Nowa publikacja ekspertów Mariański Group – Jak przygotować się do kontroli podatkowej

Kacper Sołoniewicz

Prawa i obowiązki kontrolowanego

maxi_p6649954943Kontrola podatkowa wzbudza mieszane uczucia zwłaszcza wśród przedsiębiorców, którzy nie są do niej przygotowani. Czy wiesz czego może oczekiwać od Ciebie organ podatkowy, czy znasz swoje prawa przysługujące Ci podczas kontroli podatkowej?

 

Właśnie ukazała się publikacja pt.: „Jak przygotować się do kontroli podatkowej” autorstwa Kacpra Sołoniewicza, doradcy podatkowego w Mariański Group Kancelarii Prawno-Podatkowej, która zawiera szereg wskazówek i praktycznych porad dotyczących kontroli podatkowej.

 

Opracowanie w formie e-booka można zakupić na stronach wydawnictwa oddk.pl.

0 komentarzy

Spotkania transportowe – Poznań – szkolenie: „Kontrole podatkowe – kluczowe aspekty dotyczące branży TSL – ujęcie praktyczne”

Monika Wolska-Bryńska

Inne Kontrola podatkowa Prawa i obowiązki kontrolowanego

W dniu 6 października 2016 roku rozpoczęła się kolejna edycja Spotkań transportowych. Pierwsze z nich odbyło się w Poznaniu. Są to cykliczne spotkania organizowane przez redakcję miesięczników TSL Biznes i Truck & Van wraz z partnerami.

 

sam_1143Jednym z partnerów merytorycznych Spotkań transportowych jest Kancelaria Prawno-Podatkowa Mariański Group. Ponadto, nasi prawnicy biorą udział w tych spotkaniach w roli ekspertów. W Poznaniu Kancelarię reprezentowali prawnicy z Departamentu Kontroli Podatkowych – doradca podatkowy Michał Sroczyński oraz radca prawny Monika Wolska-Bryńska, którzy dyżurowali przy stoisku eksperckim oraz poprowadzili szkolenie o tematyce: „Kontrole podatkowe – kluczowe aspekty dotyczące branży TSL – ujęcie praktyczne”.

 

Pierwsza część warsztatów dotyczyła Krajowego Planowi Działania Administracji na 2016 r., zwrócono uwagę na podobszary ryzyka najczęściej identyfikowane w branży TSL.

 

Następnie, omówiono obowiązki związane z ewidencjami i rejestrami. Kolejnym zagadnieniem były najczęściej identyfikowane błędy w tej branży. W ramach wspomnianego bloku przybliżono na czym polega proceder karuzel vat i jak można stać się nieświadomym uczestnikiem takiej karuzeli. Dodatkowo, wyjaśniono różnicę pomiędzy nierzetelną a pustą fakturą. Całość poparto aktualnym orzecznictwem oraz praktycznymi przykładami. Kilka słów poświęcono także tematyce dotyczącej miejsca świadczenia usług, stawki podatku oraz rozliczania podróży służbowych, tu szczególnie intersujące okazało się zagadnienie rozliczania ryczałtów za noclegi.

 

Podczas spotkania eksperci odpowiadali na pytania uczestników, które odnosiły się głównie do kwestii dokumentacji oraz obowiązków podatnika w związku z kontrolą.

 

 

Zapraszamy na kolejne szkolenia w tym cyklu, które odbędą się z udziałem Kancelarii we Wrocławiu (27 października 2016 roku) oraz w Warszawie (9 listopada 2016 roku). Poniżej podano również link do strony głównej, poświęconej tym spotkaniom, gdzie można znaleźć ich szczegółowy plan i agendę:

http://spotkania.tsl-biznes.pl/

0 komentarzy

Czy przysługuje skarga na przedłużenie zwrotu podatku VAT w kontroli podatkowej?

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Orzecznictwo Zmiany w przepisach podatkowych

NSA przekazał składowi siedmiu sędziów do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne sprowadzające się do odpowiedzi na pytanie: „Czy w stanie prawnym obowiązującym po 15 sierpnia 2015 r., po zmianie art. 3 § 2 pkt 4 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi przysługuje skarga do sądu administracyjnego od rozstrzygnięcia w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym, wydanego w toku kontroli podatkowej, postępowania podatkowego bądź postępowania kontrolnego?”. W najbliższym czasie przedmiotowa uchwała powinna zapaść przed NSA.  Niewątpliwie wpłynie ona na pozycję podmiotów wobec których orzeczono przedłużenie terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym podczas kontroli podatkowej.

 

Problem ten był rozstrzygnięty przez NSA na korzyść podatników – postanowienia o sygn. akt I FSK 1133/13 oraz I FSK 1228/13. Sąd stwierdził w nich jasno, że na przedłużenie dokonywane w związku z weryfikacją zasadności zwrotu w ramach kontroli podatkowej przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

Jednak z zakresu właściwości sądów administracyjnych od 15 sierpnia 2015 r. wyłączono badanie legalności aktów podjętych w ramach postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, czynności sprawdzających oraz postępowania kontrolnego prowadzonego przez organy kontroli skarbowej.

W związku z powyższym problem, który był już rozwiązany i ugruntowany w orzecznictwie sądowo-administracyjnym odżył na nowo. Niektóre sądy zaczęły znów odrzucać skargi w tym przedmiocie np. postanowienie WSA w Łodzi z 17 grudnia 2015 r., sygn. akt I SA/Łd 1182/15.

czytaj dalej

0 komentarzy

Kancelaria członkiem BCC

Monika Wolska-Bryńska

Inne

Z przyjemnością informujemy, iż Kancelaria Mariański Group została zarekomendowana i przyjęta w poczet członków Business Centre Club.

dsc_0047

 

Naszą wiedzą i doświadczeniem będziemy się dzielić z członkami Business Centre Club, wspomagając również działania całej organizacji, a w szczególności Lożę Częstochowską.

 

Inauguracyjne spotkanie klubu i powitanie Kancelarii w gronie członków BCC, miało miejsce 15 września 2016 roku. Spotkanie i dyskusję uświetnił swoją osobą Prezes Marek Goliszewski.

 

Zachęcamy do cyklicznych spotkań współorganizowanych przez Kancelarię z Lożą Częstochowską BCC, gdzie będą omawiane tematy z zakresu prawa i podatków. Spotkania będą miały charakter warsztatowy. Będziemy na bieżąco informować o planowanych spotkaniach i wybranej na nie tematyce.

 

0 komentarzy

Księgowy nie może reprezentować podatników!

Michał Sroczyński

Doradztwo podatkowe Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym Postępowanie podatkowe

Wprawdzie zgodnie z ordynacją podatkową pełnomocnikiem może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, ale przepis ten jest mylący.

Dotyczy to przypadków nieodpłatnej pomocy najbliższym, nie zaś zawodowego reprezentowania podatników.

Zgodnie z ustawą o doradztwie podatkowym udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami oraz reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami zastrzeżone jest dla doradców podatkowych, adwokatów i radców prawnych.

Natomiast każdy kto, nie będąc zawodowo wykonuje czynności doradztwa podatkowego podlega grzywnie do 50 000 zł.

Przez zawodowe wykonywanie czynności doradztwa podatkowego należy rozumieć wykonywanie ich za wynagrodzeniem, nawet pośrednio. Dlatego księgowy, który w ramach umowy o prowadzenie ksiąg nieodpłatnie wykonuje czynności doradztwa podatkowego zastrzeżone dla zawodowych pełnomocników wykonuje je zawodowo i podlega odpowiedzialności karnej z tytułu wykonywania bez uprawnień czynności doradztwa podatkowego.

czytaj dalej

0 komentarzy

Czy członek zarządu spółki z o.o., mającej status komplementariusza, ponosi odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółki komandytowej?

Kacper Sołoniewicz

odpowiedzialność osób trzecich Postępowanie podatkowe

W ostatnich czasach popularną formą prowadzenia działalności gospodarczej stała się spółka komandytowa, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wiele osób decyduje się na stworzenie takiej konstrukcji organizacyjnej ze względu na możliwość zmniejszenia ryzyka odpowiedzialności wspólników. W związku z powyższym zagadnieniem, które interesuje podatników stała się kwestia odpowiedzialności zarządu komplementariusza za zobowiązania podatkowe spółki komandytowej.

 

Problematyka odpowiedzialności osób trzecich została kompleksowo uregulowana w Ordynacji podatkowej. W dwóch sąsiadujących ze sobą przepisach ustawodawca uregulował kwestie odpowiedzialności za zaległości podatkowe spółek osobowych (art. 115 o.p.) i spółek kapitałowych (art. 116 o.p.).

 

Zarówno w orzecznictwie sądów administracyjnych (m.in. wyrok WSA w Szczecinie z dnia 27 października 2005 roku, sygn. akt I SA/Sz 47/05), jak i wśród przedstawicieli doktryny, dominuje pogląd, w myśl którego instytucja odpowiedzialności osób trzecich ma charakter wyjątkowy, gdyż wiąże skutki istnienia zobowiązania podatkowego z podmiotem innym niż podatnik – wskazane w sposób enumeratywny w przepisach ustawy osoby trzecie ponoszą więc odpowiedzialność za istnienie cudzej zaległości podatkowej, którą jest niezapłacony w terminie podatek. Odpowiedzialność osób trzecich jest uregulowana w Rozdziale 15 Działu III Ordynacji podatkowej i  została ona oparta o określone zasady, wśród których wymienia się:

 

  • zasadę zamkniętego katalogu podmiotów, na których została nałożona odpowiedzialność;
  • zasadę warunkowego, tj. wynikającego jedynie z wypełnienia wskazanych w Ordynacji przepisów, ponoszenia odpowiedzialności;
  • zasadę odpowiedzialności solidarnej ponoszonej przez podatnika i osobę trzecią;
  • zasadę pochodnego charakteru odpowiedzialności – jest ponoszona tylko wtedy, jeśli wydana zostanie odrębna, określona w art. 108 § 1 o.p. decyzja;
  • zasadę subsydiarnego charakteru odpowiedzialności – skierowanie egzekucji do majątku osoby trzeciej może mieć miejsce, jeśli egzekucja z majątku podatnika okazała się bezskuteczna.

 

Spółka komandytowa jest spółką osobową, dla której charakterystyczne jest występowanie dwóch grup wspólników i zróżnicowanie ponoszonej przez nich osobowości. Zgodnie z art. 102 k.s.h. spółkę tę tworzą komplementariusze, których odpowiedzialność za zobowiązania wobec wierzycieli spółki jest nieograniczona oraz komandytariusze, którzy odpowiadają do wysokości sumy komandytowej. Ustawodawca nie ograniczył formy organizacyjno – prawnej, w jakiej mogą działać poszczególni wspólnicy, dlatego mogą być nimi zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, jak również tzw. ułomne osoby prawne, czyli m.in. spółki osobowe.

 

Odpowiedzialność za zaległości podatkowe spółek osobowych została uregulowana w art. 115 § 1 o.p. – jest to odpowiedzialność solidarna wspólnika ze spółką i z pozostałymi wspólnikami. W odniesieniu do spółki komandytowej ustawodawca wyraźnie wskazał, że odpowiedzialność ponosi wyłącznie komplementariusz, którym może być m.in. spółka z o.o., będąca spółką kapitałową. Oznacza to, że za zaległości podatkowe spółki komandytowej odpowiada spółka z o.o.

czytaj dalej

2 komentarzy

Forum w Krynicy 2016. Plany rządu na walkę z przestępczością gospodarczą.

Kacper Sołoniewicz

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Kontrola VAT Nieujawnione źródła dochodu Zmiany w przepisach podatkowych

DIGITAL CAMERAMinisterstwo Finansów na odbywającym się w dniach 6-8 września b.r. XXVI Forum Ekonomicznym w Krynicy – Zdroju przedstawiło zapowiedź rewolucyjnych zmian, wynikających ze zintensyfikowania działań mających na celu wyeliminowanie szarej strefy i ukrócenie przestępstw gospodarczych.

 

Choć rewolucja w przepisach jest na razie na etapie planowania, to – jak wynika z zapowiedzi Podsekretarza w Ministerstwie Finansów, namacalnych efektów prac możemy spodziewać się w ciągu kilku najbliższych tygodni, gdyż wtedy pojawią się pierwsze wersje projekty ustaw nowelizujących.

 

Ministerstwo Finansów w ramach nowej strategii walki z nieprawidłowościami w prawie podatkowym, planuje m.in. zmiany w ustawie o VAT i w Kodeksie karnym skarbowym.

 

Jak wynika z planów przedstawionych na Forum, nowością stanie się wprowadzenie obowiązkowych kaucji rejestracyjnych, które obowiązywać będą w szczególności podmioty już wcześniej działające i mające zaległości podatkowe lub skazane za przestępstwa skarbowe.

 

Z kolei, podmioty rejestrujące się w tzw. wirtualnych biurach będą podlegały kaucji, jednak będzie miała ona charakter fakultatywny.

 

Budzącym poważne wątpliwości wydaje się także zamiar wprowadzenia solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika wnioskującego o rejestrację i podmiotu, który zamierza rozpocząć działalność gospodarczą.

czytaj dalej

0 komentarzy

Wyrok WSA: Organy celne niewłaściwie stosują przepisy proceduralne

Michał Sroczyński

Kontrola celna Orzecznictwo

Miło jest nam poinformować, iż w dniu 6 września 2016 r. Kancelaria wygrała kolejną sprawę przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi. Tym razem w zakresie podatku akcyzowego.

 

Spółka złożyła wstępne zapotrzebowanie na znaki akcyzy, jednak w związku z czynami nieuczciwej konkurencji nie odebrała w danym roku wszystkich znaków akcyzy objętych wstępnym zapotrzebowaniem. Organ celny orzekł o obowiązku zapłaty kwoty na pokrycie wytworzenia znaków akcyzy. Spółka uiściła koszt wytworzenia znaków oraz złożyła wniosek o wydanie znaków akcyzy po spełnieniu wszystkich wymogów z art. 126 ustawy o podatku akcyzowym. Organ celny w związku z luką prawną i brakiem odpowiednich regulacji wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania  w tym zakresie.  Postanowienie zostało utrzymane przez dyrektora izby celnej. Sprawa trafiła do wojewódzkiego sądu administracyjnego.

czytaj dalej

0 komentarzy

Szkolenie ŁIPH: „Jak przygotować się do kontroli?”

Monika Wolska-Bryńska

Kontrola podatkowa Prawa i obowiązki kontrolowanego Swoboda działalności gospodarczej

zdjęcie2W dniu 6 września 2016 roku w siedzibie Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej w ramach inauguracji cyklu FABRYKA KOMPETANCJI, odbyło się szkolenie: „Jak przygotować się do kontroli?”. Temat ten przedstawiono w ujęciu praktycznym, z odwołaniem się do przykładów i stanowiska sądów oraz organów. Szkolenie prowadzili prawnicy z Kancelarii Mariański Group –  prof. dr hab. Adam Mariański – partner w Kancelarii Mariański Group, doradca podatkowy Michał Sroczyński oraz radca prawny Monika Wolska-Bryńska.

 

Pierwsza część była poświęcona Krajowemu Planowi Działania Administracji na 2016 r., omówiono hierarchię podobszarów ryzyka i wskazano na branże wrażliwe. Następnie, przeanalizowano prawa i obowiązki podatnika podczas kontroli, a także uprawnienia kontrolujących. Kompleksowo omówiono również instytucję pełnomocnictwa, w tym uwzględniając podział na różne rodzaje pełnomocników i sposoby doręczania, jakie wobec danego pełnomocnika obowiązują. Podkreślono korzyści, jakie płyną dla podatnika z ustanowienia pełnomocnika ogólnego. Przechodząc do kolejnych zagadnień wskazano na najczęściej identyfikowane błędy, przybliżając na czym polega proceder karuzel vat i jak można stać się nieświadomym uczestnikiem takiej karuzeli oraz zwracając uwagę na kwestię nierzetelnych i pustych faktur. Nawiązano również do protokołu kontroli oraz zasad składania zastrzeżeń do niego przez kontrolowanego. Szkolenie zakończyły pytania uczestników oraz indywidualne dyskusje.

 

Zapraszamy na kolejne szkolenia w tym cyklu.

0 komentarzy
Strona 1 z 1612345...10...Ostatnia »