Najczęściej czytane

Jednolity Plik Kontrolny – skuteczne narzędzie w rękach fiskusa do prowadzenia kontroli przedsiębiorcy?

Katarzyna Rogowska

Czynności sprawdzające Kontrola podatkowa Postępowanie kontrolne Postępowanie podatkowe

Ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw dodaje nowy art. 193a, który wprowadza bardzo istotną zmianę w zakresie sposobu przekazywania przez podatników ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych.

 

Jednolity Plik Kontrolny (JPK)

 

Mianowicie na podstawie nowo wprowadzonego uregulowania organ podatkowy, będzie mógł zobowiązać podatnika prowadzącego księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, do przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (plik wysyłany na Bramkę Ministerstwa Finansów) lub na informatycznych nośnikach danych (np. płyta DVD, pendrive) w postaci tzw. Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Jest to plik o uzgodnionej strukturze logicznej, który ma umożliwiać przekazywanie danych z zachowaniem jednolitego formatu.

 

W Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Finansów w dniu 23 grudnia 2015 r. została zaprezentowana testowa wersja struktury (JPK) składająca się z:

 

 • Struktura 1 Księgi rachunkowe
 • Struktura 2 Wyciągi bankowe
 • Struktura 3 Magazyn
 • Struktura 4 Ewidencje zakupu i sprzedaży VAT
 • Struktura 5 Faktury VAT
 • Struktura 6 Podatkowa księga przychodów i rozchodów
 • Struktura 7 Ewidencja przychodów

 

Jednocześnie § 3 art. 193a o.p. nakłada na Ministra Finansów obowiązek określenia w drodze rozporządzenia:

 

 • sposobu przesyłania danych w formie elektronicznej,
 • wymagań technicznych dla informatycznych nośników danych,
 • mechanizmów zapewnienia bezpieczeństwa, wiarygodności i niezaprzeczalności danych zawartych w księgach,
 • metod ochrony danych przed nieuprawnionym dostępem.

 

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu ustawy nowelizującej (druk sejmowy nr 3462) „Chodzi o to, aby można było w sposób automatyczny, przy wykorzystaniu odpowiednich algorytmów informatycznych, wyodrębnić niezbędne dane merytoryczne. Intencją projektowanych rozwiązań jest wprowadzenie do systemów księgowych nowej funkcjonalności, tj. możliwości edycji ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych w oparciu o powszechnie stosowany w komunikacji elektronicznej standard XML.”

 

Przyglądając się nieco dokładniej zakresowi poszczególnych struktur (JPK) można dojść do wniosku, że zakres danych objętych nowymi wymogami jest stosunkowo szeroki. Tytułem przykładu można wskazać, że w ramach struktury: magazyn organ będzie mógł zażądać informacji obejmujących cenę jednostkową towaru, czy też numer faktury lub specyfikację dotyczącą przyjętego towaru, bądź materiału. Z kolei dla struktury: ewidencje zakupu i sprzedaży VAT organ zobowiąże podatnika do przekazania informacji odnośnie daty wpływu faktury, co może rodzić pewne niedogodności. Problem, który pojawia się na gruncie raportowania danych w nowo wprowadzonym formacie dotyczy również struktury: ksiąg rachunkowych, ponieważ organ podatkowy oczekuje, że dane będą prezentowane w sposób zbliżony do KSR (Krajowych Standardów Rachunkowości), a wypada zauważyć, że większe podmioty gospodarcze stosują w tym zakresie MSSR (Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Rachunkowej).

 

Kto w pierwszej kolejności przekaże informacje fiskusowi

 

W pierwotnym założeniu omawiana zmiana miała wejść w życie już w stycznia 2016 r. Niemniej biorąc pod uwagę potrzebę wcale nie tak łatwego, jakby się mogło wydawać na pierwszy rzut oka, procesu adaptacji systemów księgowych dla urzeczywistnienia całego procesu zmian, odroczono termin, od którego zacznie obowiązywać nowo dodany art. 193a o.p. Jednocześnie moment, od którego podatnicy będą zobowiązani do przekazywania danych w formacie (JPK) został zdywersyfikowany w zależności od wielkości przedsiębiorcy (wg. kryteriów przewidzianych w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej tj. średnioroczne zatrudnienie oraz osiągane roczne obroty netto) i tak zgodnie z zapisami uchwalonej ustawy nowelizującej:

 

 • począwszy od 1 lipca 2016 roku obligatoryjny obowiązek dla dużych przedsiębiorców;
 • począwszy od 1 lipca 2018 roku obligatoryjny obowiązek dla średnich oraz małych przedsiębiorców;
 • natomiast okres od 1 lipca 2016 roku do 30 czerwca 2018 roku, będzie dla małych i średnich przedsiębiorców okresem przejściowym, co w rezultacie oznacza przekazywanie przez nich danych w wersji elektronicznej na zasadzie dobrowolności.

 

Należy pamiętać również o tym, że organ będzie mógł zażądać raportowania danych w formacie (JPK) na etapie każdej procedury podatkowej, a zatem w ramach czynności sprawdzających (również w kontrolach krzyżowych), w trakcie prowadzenia kontroli podatkowej, czy też postępowania podatkowego lub kontrolnego. czytaj dalej

0 komentarzy

Kolejny sukces w sporze z fiskusem!

Michał Sroczyński

Orzecznictwo

Miło nam poinformować, że w dniu 15 stycznia 2016 r. Kancelaria wygrała sprawę ze skargi na interpretację indywidualną sygn. akt I SA/Łd 1059/15 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawych w zakresie opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w spółce osobowej z siedzibą na C.

 

Podstawą uchylenia zaskarżonej interpretacji było nieudzielenie odpowiedzi na 2 z 3 pytań zadanych przez Wnioskodawcę, nie poddanie analizie wszystkich regulacji prawnych mających wpływ na ocenę przedmiotowej kwestii, nie przedstawienie w sposób wyczerpujący swojego stanowiska co do oceny prawnej opisanego zdarzenia przyszłego, a tym samym prowadzenie postępowania w sposób niebudzący zaufania do organu podatkowego.

Jak widać w sporze z fiskusem kwestie proceduralne są równie ważne jak przepisy materialnego prawa podatkowego. Jednak do wykazania wpływu naruszenia przez organ procedury na wynik sprawy konieczne jest korzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika.

0 komentarzy

Odpowiedź Ministra Finansów na zasadę in dubio pro triubutario – wiemy kiedy organ podatkowy rozstrzygnie wątpliwości na korzyść podatnika

prof. Adam Mariański

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Materialne prawo podatkowe Nieujawnione źródła dochodu Postępowanie kontrolne

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych stanowi obszerną nowelizację dotychczasowych przepisów, a część z tych zmian weszła w życie już z dniem 1 stycznia 2016 roku.

 

 

Jednym z takich uregulowań jest przepis art. 2a Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika (zasada in dubio pro tributario).

 

 

Trzeba przy tym podkreślić, że już na etapie procedowania nad uchwaleniem ustawy zmieniającej, obejmującej swoim zakresem wprowadzenie niniejszej klauzuli pojawiły się pewne zastrzeżenia. Senat zgłaszając poprawkę nr 2 do projektu, która ostatecznie została odrzucona, podnosił że sytuacja, w której istnieją „niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego” powinna prowadzić do wniosku, że taki przepis jest niekonstytucyjny – niemożliwe jest bowiem odczytanie z jego treści żadnej normy. W opinii Senatu zasada in dubio pro tributario powinna obejmować przypadki, w których brzmienie przepisu dopuszcza różne i równoważne jego wykładnie. W takiej sytuacji należy dać pierwszeństwo wykładni na korzyść podatnika. Ponadto istnieje także wątpliwość, jaki jest zakres podmiotowy oraz w jakim trybie będzie miała zastosowanie klauzula in dubio pro tributario.

 

 

Wszystkie wskazane powyżej wątpliwości prowadziły do wniosku, że przepis art. 2a Ordynacji podatkowej z uwagi na swoją niejednoznaczność może okazać się przepisem martwym o małym znaczeniu praktycznym, co wywoływałoby skutek odwrotny od zamierzonego. Wyrażano przy tym jednak nadzieję, że to co budzi kontrowersje w kontekście przedmiotowego uregulowania, zostanie zniwelowane na etapie jego stosowania.

czytaj dalej

0 komentarzy

Masz hipotekę przymusową? Urząd skarbowy nie sprzeda Twojej nieruchomości jeśli zobowiązanie podatkowe uległo przedawnieniu!

Kacper Sołoniewicz

Orzecznictwo Prawa i obowiązki kontrolowanego Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Jednym ze sposobów w jaki fiskus może zabezpieczyć swoje wierzytelności jest ustanowienie hipoteki przymusowej na nieruchomościach stanowiących własność podatnika. Prawo to uprawnia fiskusa do dochodzenia zaspokojenia roszczenia z obciążonej nieruchomości, bez względu na to czyją stała się ona własnością.

 

Hipoteka przymusowa a przedawnienie

 

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 70 § 1 ordynacji podatkowej (dalej: „o.p.”) zobowiązania podatkowe przedawniają się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Taka regulacja daje podatnikom gwarancję stabilności ich sytuacji prawnej. Po upływie terminu przedawnienia podatnik zyskuje pewność, że jeżeli nabędzie on nowe składniki majątku lub zacznie uzyskiwać wynagrodzenie za pracę, to nie zostaną one zajęte przez fiskusa.

 

Powyższa zasada doznaje jednak pewnych wyjątków. Jeden z nich dotyczy właśnie zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową. Zgodnie z art. 70 § 8 o.p. nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu. Powyższe oznacza, że zobowiązanie podatkowe zabezpieczone hipoteką nie ulegnie przedawnieniu w zakresie w jakim może być ono egzekwowane z nieruchomości, na której ustanowiono hipotekę.

 

Czy brak przedawnienia zobowiązania jest zgodny z Konstytucją?

 

O konstytucyjności braku przedawnienia zobowiązań podatkowych zabezpieczonych hipoteką przymusową wypowiedział się w wyroku z dnia 8 października 2013 roku Trybunał Konstytucyjny (sygn. SK 40/12). Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozwiązanie przewidziane w ordynacji podatkowej powoduje, iż przedawnienie ma charakter pozorny i jako takie jest niezgodne z art. 64 ust. 2 Konstytucji RP.

 

Czy podatnik może powołać się na niekonstytucyjność przepisów w sporze z fiskusem?

czytaj dalej

0 komentarzy

Wiemy kto będzie na celowniku skarbówki w 2016 roku!

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa

Ministerstwo Finansów opublikowało krajowy plan działania administracji podatkowej na rok 2016 r.

 

Krajowy plan działań wyznacza kierunki działań Administracji Podatkowej z punktu widzenia potencjalnych zagrożeń dla budżetu państwa zjawiska oraz obszary i podobszary, na których organy podatkowe w danym roku szczególnie powinny ogniskować swoją uwagę.

Wyszczególniono w nim branże, w których organy podatkowe i skarbowe wykryły największe uszczuplenia podatku w kontrolach prowadzonych na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Przedsiębiorstwa z tych obszarów są narażone na wzmożone kontrole ze strony urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w nadchodzącym roku.

Ustawą o administracji podatkowej wprowadzono podział na:

 • strategiczny urząd skarbowy,
 • wyspecjalizowane urzędy skarbowe,
 • pozostałe urzędy skarbowe.

 

W związku z tym dokonano oceny ryzyka w zależności od urzędu skarbowego.

 

Do właściwości strategicznego urzędu skarbowego należą:

 • podatkowe grupy kapitałowe oraz spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe,
 • banki, z wyłączeniem banków spółdzielczych,
 • zakłady ubezpieczeń,
 • jednostki działające na podstawie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przepisów o funduszach inwestycyjnych,
 • jednostki działające na podstawie przepisów o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych,
 • osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiągnęły przychód netto, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług o równowartości co najmniej 50 mln euro według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na koniec roku podatkowego

 

Wśród tych podmiotów najbardziej narażeni na kontrolę są podatnicy z branż:

czytaj dalej

0 komentarzy

Kiedy organ podatkowy może oszacować podstawę opodatkowania?

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Koszty uzyskania przychodów Postępowanie kontrolne Postępowanie podatkowe

Ordynacja podatkowa przewiduje sytuacje gdy podstawa opodatkowania nie jest ustalana na podstawie ksiąg podatkowych prowadzonych przez podatnika a w drodze oszacowania przez organ podatkowy. Procedura ta jest jednak ściśle określona w Ordynacji podatkowej i jej celem powinno być określenie podstawy opodatkowania w wysokości jak najbardziej zbliżonej do rzeczywistej podstawy opodatkowania. Mimo to zdarzają się przypadki kiedy podstawa opodatkowania oszacowana przez organ podatkowy znacznie odbiega od rzeczywistej podstawy opodatkowania.

 

Organ podatkowy określa podstawę opodatkowania w drodze oszacowania w przypadku:

– braku ksiąg podatkowych lub innych danych niezbędnych do określenia podstawy opodatkowania,

– gdy dane wynikające z ksiąg podatkowych nie pozwalają na określenie podstawy opodatkowania,

– gdy podatnik naruszył warunki uprawniające do korzystania ze zryczałtowanej formy opodatkowania.

 

Jeżeli zaistniał jeden z trzech wymienionych powyżej przypadków organ podatkowy ma obowiązek dokonać oszacowania podstawy opodatkowania. Odstąpić od oszacowania podstawy opodatkowania można jedynie wtedy gdy pomimo braku ksiąg podatkowych dowody uzyskane w toku postępowania, pozwalają na określenie podstawy opodatkowania lub dane wynikające z ksiąg podatkowych uzupełnione dowodami uzyskanymi w toku postępowania podatkowego pozwalają na określenie podstawy opodatkowania.

Określając podstawę opodatkowania w drodze oszacowania organ podatkowy powinien uzasadnić wybór metody oszacowania, mając na względzie określenie podstawy opodatkowania w wysokości zbliżonej do rzeczywistej.

W ordynacji podatkowej zostały wymienione podstawowe metody oszacowania tj.

metoda porównawcza wewnętrzna polegająca na porównaniu wysokości obrotów w tym samym przedsiębiorstwie za poprzednie okresy, w których znana jest wysokość obrotu,

metoda porównawcza zewnętrzna polegająca na porównaniu wysokości obrotów w innych przedsiębiorstwach prowadzących działalność o podobnym zakresie i podobnych warunkach,

metoda remanentowa polegająca na porównaniu wielkości majątku przedsiębiorstwa na początku i na końcu okresu rozliczeniowego, z uwzględnieniem szybkości obrotu,

metoda produkcyjna polegająca na ustaleniu zdolności produkcyjnej przedsiębiorstwa,

metoda kosztowa polegająca na ustaleniu wysokości obrotu na podstawie wysokości kosztów poniesionych przez przedsiębiorstwa przy uwzględnieniu wskaźnika udziału tych kosztów w obrocie,

metoda udziału dochodu w obrocie polegająca na ustaleniu wysokości dochodów ze sprzedaży określonych towarów i wykonywania określonych usług z uwzględnieniem wysokości udziału tej sprzedaży (wykonanych usług) w całym obrocie.

czytaj dalej

3 komentarzy

Pełnomocnictwa w postępowaniu podatkowym – nowe przepisy od 2016 roku!

Aleksadra Krajewska

Kontrola podatkowa Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym Postępowanie podatkowe Zmiany w przepisach podatkowych

W dniu 1 stycznia 2016 r. weszła w życie obszerna nowelizacja Ordynacji podatkowej, tj. ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 1649) . Nowelizacja ta wprowadza istotne zmiany w przepisach dotyczących pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym. Następstwem ich wprowadzenia jest dokonanie rozróżnienia na trzy typy umocowań – pełnomocnictwo ogólne, pełnomocnictwo szczególne oraz pełnomocnictwo do doręczeń.

 

Pełnomocnictwo ogólne

 

Zgodnie ze wskazaną nowelizacją, pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej. Co istotne, pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego. Ponadto, informacje o udzieleniu pełnomocnictwa ogólnego, o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu umieszcza się w Centralnym Rejestrze Pełnomocnictw Ogólnych – rozwiązanie to niewątpliwie przyczyni się do lepszej wymiany informacji między organami podatkowymi. Istotnym ułatwieniem dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą jest możliwość zgłaszania pełnomocnictwa ogólnego za pośrednictwem Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. czytaj dalej

0 komentarzy

Nowe zasady korekty deklaracji podatkowych

Bartosz Rodak

Czynności sprawdzające Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Kontrola VAT Postępowanie karno-skarbowe Postępowanie kontrolne Postępowanie podatkowe Prawa i obowiązki kontrolowanego Zmiany w przepisach podatkowych

Nowy rok przynosi szereg zmian dla podatników.

 

Od 1 stycznia 2016 zniesiony zostaje obowiązek uzasadania korekt deklaracji.

Jedna z nich jest korzystna dla podatników  znosi bowiem obowiązek uzasadaniania przyczyn korekty deklaracji podatkowej. Dzięki temu proces składania korekt ulegnie przyspieszeniu i uproszczeniu. Oczywiście zniesienie obowiązku nie oznacza, że składając korektę, nie można jej od razu uzasadnić. Z uwagi na brak zakazu składania uzasadnień należy wskazać, że uzasadnienia takie składać można, a często wręcz może to być przydatne, w celu rozwiania wątpliwości, jakie mógłby mieć organ podatkowy – dzięki temu uniknąć będzie można ewentualnej kontroli lub postępowania podatkowego.

 

Uzasadnienie przyczyny korekty może być przydatne w celu uniknięcia pytań ze strony organu podatkowego.

 

Zmiana ta ma jeszcze jedno istotne znaczenie praktyczne. Dotyczy ono prawa karno-skarbowego oraz zaniechania ukarania sprawcy (popularnie zwanego „polubownym” załatwianiem sprawy – bez wyroku skazującego i wpisania osoby do Krajowego Rejestru Karnego, a także nałożenia innych kar i środków karnych, takich jak np. zakaz wykonywania działalności gospodarczej).

czytaj dalej

0 komentarzy

Wesołych Świąt!

Kacper Sołoniewicz

Bez kategorii

Z okazji Świąt składamy najserdeczniejsze życzenia,
pełnych ciepła rodzinnych spotkań,
smaku tradycyjnych potraw oraz zapachu świeżej choinki.
Życzymy, aby ten czas
przyniósł chwile wytchnienia od codziennego zgiełku
i obfitował w radosne momenty spędzone w gronie najbliższych.
Niech Nowy Rok będzie pełen pozytywnych inspiracji
i ciekawych wyzwań, dostarczających Państwu energii
w każdym nadchodzącym dniu.

 

0 komentarzy

Podmioty powiązane będą na celowniku urzędów skarbowych w 2016 roku!

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Podmioty powiązane

Po wielu latach braku aktywności w tym zakresie Ministerstwo Finansów podjęło w 2015 roku oraz planuje w 2016 roku szereg działań mających na celu zintensyfikowanie kontroli w zakresie transakcji między podmiotami powiązanymi. Kontrole maja dotyczyć zwłaszcza cen transferowych. W tym celu przy wybranych urzędach kontroli skarbowej oraz izbach skarbowych powołano centra kompetencyjne w zakresie cen transferowych.

 

Przez podmioty powiązane rozumie się sytuacje w których:

 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej mająca siedzibę (zarząd) lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwana dalej „podmiotem krajowym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu przedsiębiorstwem położonym za granicą lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego przedsiębiorstwa, albo
 • osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej mająca miejsce zamieszkania albo siedzibę (zarząd) za granicą, zwana dalej „podmiotem zagranicznym”, bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale tego podmiotu krajowego, albo
 • te same osoby prawne lub fizyczne równocześnie bezpośrednio lub pośrednio biorą udział w zarządzaniu podmiotem krajowym i podmiotem zagranicznym lub w ich kontroli albo posiadają udział w kapitale tych podmiotów
 • podmiot krajowy bierze udział bezpośrednio lub pośrednio w zarządzaniu innym podmiotem krajowym lub w jego kontroli albo posiada udział w kapitale innego podmiotu krajowego, albo
 • ta sama osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej równocześnie bezpośrednio lub pośrednio bierze udział w zarządzaniu podmiotami krajowymi lub w ich kontroli albo posiada udział w kapitale tych podmiotów.

 

Przepisy te stosuje się również do powiązań o charakterze rodzinnym lub wynikających ze stosunku pracy albo majątkowych pomiędzy podmiotami krajowymi lub osobami pełniącymi w tych podmiotach funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze oraz jeżeli którakolwiek osoba łączy funkcje zarządzające lub kontrolne albo nadzorcze w tych podmiotach.

 

Posiadanie udziału w kapitale innego podmiotu oznacza sytuację, w której dany podmiot bezpośrednio lub pośrednio posiada w kapitale innego podmiotu udział nie mniejszy niż 5%. Natomiast przez pojęcie powiązań rodzinnych rozumie się małżeństwo oraz pokrewieństwo lub powinowactwo do drugiego stopnia.

 

Powyższe zasady stosuje się również w przypadku gdy podmiot krajowy dokonuje transakcji z podmiotem mającym miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium lub w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową wymienionym w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.

czytaj dalej

0 komentarzy
Strona 1 z 1012345...10...Ostatnia »