Najczęściej czytane

Podatniku strzeż się nierzetelnych faktur cz. 3 (przestępstwo fałszu intelektualnego oraz najcięższa postać odpowiedzialności karnej związanej z nierzetelnymi fakturami)

Dawid Tomaszewski

Postępowanie karne Postępowanie karno-skarbowe

Wpis ten jest ostatnim z całego cyklu opisującego nowe zasady odpowiedzialności karnej i karnej skarbowej, które nastąpiły na skutek nowelizacji Kodeksu Karnego w tym zakresie. Z wpisu tego dowiesz się jak ustawodawca zdecydował się uregulować przestępstwo fałszu intelektualnego (art. 271a KK) oraz dla jakich czynów zdecydowano się na zaostrzenie sankcji karnych przewidując nawet karę 25 lat pozbawienia wolności.

 

Poświadczenie nieprawdy – art. 271a KK

Ustawodawca w art. 271a KK stypizował przestępstwo związane z tzw. fałszem intelektualnym. W największym uproszczeniu wiąże się to z poświadczeniem nieprawdy w autentycznej fakturze.

 

Elementy strony przedmiotowej czynu zabronionego tego przestępstwa kształtują się następująco:

 

 • wystawienie faktury lub faktur
 • poświadczenie nieprawdy co do okoliczności faktycznych mogących mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym
 • wartość kwot należności ogółem jest znaczna (200 000 zł)
 • używanie nierzetelnej faktury lub faktur

 

W opozycji do art. 270a § 1 KK, art. 271a KK wymaga, aby faktura (kwota należności ogółem) opiewała na znaczną wartość.

 

Typ podstawowy tego przestępstwa uregulowany został przez ustawodawcę w § 1 art. 271a KK i jest on zagrożony karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Z kolei w myśl przepisu art. 271a § 2 KK, legislator nie zapomniał także i w tym przypadku o typie kwalifikowanym tego przestępstwa. Znamiona, które pozwalają sklasyfikować czyn w formie kwalifikowanej są tożsame z tymi, które ustawodawca przewidział w art. 270a § 2 KK, a więc:

 • wartość faktury lub łączna wartość wynikająca z faktur jest większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (5 000 000 zł);
 • sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu.

W przypadku, gdy czyn będzie spełniał znamiona, które pozwalają zaklasyfikować go do typu kwalifikowanego, sprawca będzie podlegał karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3. Zatem, w takim przypadku mamy do czynienia już nie z występkiem, a ze zbrodnią.

W § 3 art. 271a KK został przewidziany typ uprzywilejowany przestępstwa fałszu intelektualnego, który dla możliwości swego zaistnienia wymaga wypadku mniejszej wagi. Przy takiej kwalifikacji prawnej czynu sprawca podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

 

Kara 25 lat pozbawienia wolności za nierzetelne faktury – art. 277a KK

 

Najdalej zakrojona odpowiedzialność karna związana z nierzetelnymi fakturami została przewidziana w art. 277a KK.

 

Elementy strony przedmiotowej czynu zabronionego w typie podstawowym (art. 277a § 1 KK) kształtują się następująco:

 • dopuszczenie się przestępstwa z art. 270a § 1 KK albo art. 271a § 1 KK
 • wartość kwot należności ogółem jest większa niż dziesięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (10 000 000 zł)

Ustawodawca obok typu podstawowego przestępstwa z art. 277a KK, stanowiącego zbrodnię i zagrożonego karą nawet 25 lat pozbawienia wolności, przewidział również typ uprzywilejowany. Jednakże możliwość zastosowania art. 277a § 2 KK ustawodawca uzależnił od zajścia wypadku mniejszej wagi. W takim przypadku sprawca zagrożony jest karą pozbawienia wolności do lat 5.

 

Wypadek mniejszej wagi

Jak wskazuje się w doktrynie, okolicznością pozwalającą na przyjęcie wypadku mniejszej wagi może być niska wartość należności wskazanych w fakturze, czy niewielki stopień (realnego) zagrożenia dla interesów finansowych państwa. Jak słusznie zostało zauważone już w uzasadnieniu projektowanych zmian:

„Zastosowanie kwalifikacji związanej z wypadkiem mniejszej wagi może nastąpić niezależnie od kwoty wyszczególnionej na fakturze, bowiem możliwe są do przewidzenia również sytuacje, w których wystawienie faktury nawet na wielomilionowe kwoty nie wywoła istotnych negatywnych skutków”.

 

Wątpliwości co do konstytucyjności regulacji

W doktrynie można znaleźć opinie co do braku zgodności opisanych zmian legislacyjnych z Konstytucją RP. Ustawodawca uzasadniając tak wysokie zagrożenie karne w projekcie ustawy, wskazał, iż: „uzasadnione jest przyjęcie, że działalność polegająca na wyłudzeniu podatku VAT, ze względu na jej rozmiary, mogące wręcz zagrażać – z uwagi na dynamikę wzrostu uszczupleń – stabilności budżetu państwa, sytuują te czyny w jednym rzędzie z najpoważniejszymi przestępstwami przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej”. Grono specjalistów od prawa karnego oraz prawa konstytucyjnego wskazuje jednak, że takie stwierdzenie nie uzasadnia aż tak wysokich sankcji karnych. Mogą one pozostawać,  bowiem w sprzeczności z zasadą proporcjonalności, wyrażoną w art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.

Natomiast, zasada proporcjonalności – nakazuje ustawodawcy użycie jedynie takich środków, które są niezbędne dla osiągnięcia konkretnego celu. W prawie karnym wiąże się to nierozerwalnie z surowością sankcji karnych za konkretne przewinienia.

 

Reasumując, nowe typy przestępstw oraz zaostrzona odpowiedzialność karna, mogą skutkować wzmożonymi działaniami organów w tym kierunków, co w przypadku tzw. aktywności karuzelowej, może w efekcie oddziaływać również na tzw. nieświadomych uczestników takich procederów. W związku z powyższy, warto pamiętać, iż w takich przypadkach pomoc profesjonalnego pełnomocnika może okazać się nieodzowna, a im etap jest wcześniejszy, tym wsparcie takie może być bardziej adekwatne do sytuacji.

0 komentarzy

Podatniku strzeż się nierzetelnych faktur cz. 2 (ogólne informacje o odpowiedzialności karnej oraz przestępstwo fałszu materialnego)

Dawid Tomaszewski

Postępowanie karne

Kontynuując ostatnio opisywaną problematykę odpowiedzialności za wystawienie lub posługiwanie się nierzetelnymi fakturami, w tym wpisie przedstawiona zostanie kwestia odpowiedzialności karnej z tego tytułu, która po 1 marca 2017 r. została w sposób znaczny zaostrzona przez ustawodawcę.

 

Przesłanki odpowiedzialności karnej

Na wstępie należy przedstawić po krótce przesłanki odpowiedzialności karnej, tj. warunków, które muszą być spełnione aby możliwa była odpowiedzialność karna.

Tak więc, za doktryną prawa karnego należy wyróżnić następujące przesłanki, których łączne wystąpienie powoduje dopiero możliwość zaistnienia odpowiedzialności karnej:

 • czyn (zarówno działanie jak i zaniechanie)
 • czyn musi być objęty formalnie zakazem karnym, czyli wyczerpuje znamiona czynu zabronionego
 • czyn ma być społecznie szkodliwy – KK art. 115 § 2
 • czyn musi być zawiniony
 • osoba fizyczna musi być poczytalna i pełnoletnia

 

Jak więc łatwo zauważyć, brak jakiegokolwiek z tych elementów wyłącza możliwość przypisania podmiotowi odpowiedzialności karnej.

 

Okoliczności wyłączające odpowiedzialność karną

Okoliczności te można podzielić na następujące grupy:

 1. okoliczności wyłączające bezprawność czynu,
 2. okoliczności wyłączające winę,
 3. okoliczności wyłączające społeczną szkodliwość czynu.

 

Nowe przestępstwa dotyczące nierzetelnych faktur

Ustawodawca mając na uwadze dobro obrotu gospodarczego i finansów państwa doszedł do wniosku, że aktualnie obowiązujące przepisy prawa karnego skarbowego są niewystarczające i nie spełniają swoich funkcji. Nie tylko zdecydował się na zaostrzenie odpowiedzialności karnej skarbowej (co zostało opisane w poprzednim wpisie), ale przede wszystkim stypizował nowe rodzaje przestępstw związanych z wystawianiem i posługiwaniem się nierzetelnymi fakturami.

 

Podrobienie lub przerobienie faktury – art. 270a KK

Przestępstwo określone w tym przepisie dotyczy fałszu materialnego i polega na przerobieniu lub podrobieniu faktury (nie ma zatem znaczenia, czy jej treść odpowiada prawdzie).

W typie podstawowym wynikającym z art. 270a § 1 KK przestępstwo to zagrożone jest karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

 

Elementy strony przedmiotowej czynu zabronionego czyli te, które są w ustawie opisane jako zabronione, np. sposób działania, skutki tego działania, kształtują się następująco:

 

 • podrobienie lub przerobienie faktury;
 • użycie za autentyczną faktury (cel);
 • okoliczności faktyczne mogą mieć znaczenie dla określenia wysokości należności publicznoprawnej lub jej zwrotu albo zwrotu innej należności o charakterze podatkowym;
 • używanie takiej faktury jako autentycznej przez kontrahenta.

 

Co warte podkreślenia art. 270a KK nie uzależnia penalizacji od kwoty wykazanej na podrobionej (przerobionej) fakturze.

 

Ustawodawca, ponadto przewidział typ kwalifikowany tego przestępstwa (§ 2), który jest w myśl przepisów Kodeksu Karnego zbrodnią zagrożoną karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3.

Znamiona, które pozwalają sklasyfikować czyn w formie kwalifikowanej to:

 • wartość faktury lub łączna wartość wynikająca z faktur – większa niż pięciokrotność kwoty określającej mienie wielkiej wartości (5 000 000 zł);
 • sprawca z popełnienia przestępstwa uczynił sobie stałe źródło dochodu.

 

Jednocześnie § 3 przewiduje typ uprzywilejowany, gdzie katalog kar to: grzywna, kara ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2, a możliwość kwalifikacji prawnokarnej uzależniona jest od zaistnienia wypadku mniejszej wagi.

 

W kolejnym wpisach będziemy kontynuowali nasz cykl związany z odpowiedzialnością karną na gruncie nowych przepisów Kodeksu Karnego w zakresie nierzetelnych faktur.

0 komentarzy

Podatniku strzeż się nierzetelnych faktur

Dawid Tomaszewski

Postępowanie karne Postępowanie karno-skarbowe

Od 1 marca 2017 r. obok reformy administracji podatkowej i utworzenia skonsolidowanej Krajowej Administracji Skarbowej, ustawodawca zaostrzył sankcje karne i karne skarbowe grożące za wystawianie i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami. Przy najcięższych rodzajowo przestępstwach sprawcom może grozić nawet 25 lat pozbawienia wolności.

 

 

Czym są puste i nierzetelne faktury

 

Bardzo przydatne dla zrozumienia różnicy pomiędzy nierzetelną a pustą fakturą, są wyroki sądów administracyjnych oraz orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I tak Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 1 grudnia 2015 r., sygn. akt: I FSK 1227/14, dokonał następującego rozróżnienia rodzaju nierzetelności wystawionej faktury VAT:

 • czynność nią udokumentowana została dokonana ale nie przez wystawcę na tej fakturze uwidocznionego,
 • faktura może nie dokumentować czynności rzeczywiście dokonanej ze względu na jej przedmiot, tzn. może dokumentować nie taką dostawę towarów lub świadczenie usług jakie były przedmiotem rzeczywistej transakcji,
 • faktura może również być wystawiona w celu stwierdzenia transakcji w ogóle nie dokonanej i będzie to tzw. pusta faktura.

Takie rozróżnienie znajduje też potwierdzenie w wyrokach TSUE odnoszących się w szczególności do prawa do odliczenia podatku naliczonego, w których TSUE uznaje, w odniesieniu do tych dwóch pierwszych typów faktur, potrzebę badania świadomości podatnika co do tego, że transakcje te stanowią nadużycie (vide np. wyroki TSUE z 21 czerwca 2012 r. w sprawach połączonych C-80/11 i C-142/11 Mahagében kft oraz Péter Dávid).

 

Podsumowując:

 • Pusta faktura – faktura, która dokumentuje transakcje jaka w rzeczywistości w ogóle nie miała miejsca.
 • Nierzetelna faktura – nie dokumentuje rzeczywistego przebiegu transakcji, ponieważ np. dostawcą towaru nie jest podmiot który widnieje na fakturze.

 

Poprzednio obowiązujące sankcje podatkowe i karne skarbowe

 

Do 1 stycznia 2017 r. jedynymi sankcjami za wystawienie i posługiwanie się nierzetelnymi fakturami były:

 • w przedmiocie odpowiedzialności podatkowej:
  • po stronie wystawcy nierzetelnej faktury – odpowiedzialność z art. 108 ustawy o VAT, sprowadzająca się do obowiązku zapłaty podatku VAT z wystawionej faktury;
  • po stronie posługującego się nierzetelną fakturąpozbawienie prawa
   do odliczenia podatku naliczonego
   , wynikającego z nierzetelnej faktury na podstawie art. 88 ustawy o VAT;
 • w przedmiocie odpowiedzialności karnej skarbowej zarówno po stronie wystawiającego nierzetelną fakturę, jak i posługującego się taką fakturą znajdował zastosowanie art. 62 §  2 KKS:

„Kto fakturę (…), wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem posługuje się, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych”.

 

Obecnie obowiązujące przepisy karne skarbowe

 

Jak łatwo zauważyć do 1 stycznia 2017 r. sankcje karne skarbowe za wystawianie, czy posługiwanie się nierzetelnymi fakturami były dość znikome biorąc pod uwagę skalę procederu przestępczego z tym związanego. Zwrócił na to także uwagę ustawodawca, bo już od 1 stycznia 2017 r. wprowadził do art. 62 KKS zmiany, które prezentują się następująco:

 

„§  2. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie.

§ 2a. Kto fakturę lub rachunek wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, a kwota podatku wynikająca z faktury albo suma kwot podatku wynikających z faktur jest małej wartości, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie.”

 

Podkreślenia wymaga fakt, iż wraz z dużo ostrzejszą penalizacją opisywanych zachowań na gruncie Kodeksu Karnego, także zasady odpowiedzialności karnej skarbowej uległy zaostrzeniu. Obecnie wystawienie lub posługiwanie się nierzetelną fakturą zagrożone jest karą grzywny do 720 stawek dziennych albo karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od roku, albo obu tym karom łącznie. Jest to typ podstawowy opisywanego przestępstwa. Warto jednocześnie zauważyć, że ustawodawca przewidział także typ uprzywilejowany, którego zaistnienie wiąże się ze spełnieniem przesłanki pozytywnej w postaci małej wartości kwoty podatku wynikającej z faktury lub sumy kwot podatku wynikających z faktur. W takim przypadku sprawcy będzie groziła kara grzywny do 720 stawek dziennych albo kara pozbawienia wolności, albo obie te kary łącznie.

 

Kumulacja odpowiedzialności

 

Należy mieć również na uwadze, iż obecnie obowiązujące przepisy nie wyłączają możliwości nakładania na jeden podmiot zarówno sankcji o charakterze podatkowym (opisanych wyżej), jak i sankcji karnych skarbowych. Pozostaje to również w zgodzie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 21 kwietnia 2015 r. (sygn. akt P 40/13). Trybunał wyrokiem tym przesądził, że art. 62 § 2 KKS w zakresie, w jakim dopuszcza odpowiedzialność za przestępstwo skarbowe, polegające na wystawieniu faktury dokumentującej czynność niewykonaną, tej samej osoby fizycznej, która uprzednio, na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy o VAT, została zobowiązana do zapłaty podatku w kwocie wykazanej na tej fakturze, jest zgody z Konstytucją RP.

 

W kolejnym wpisie przybliżymy Państwu jak przedstawia się odpowiedzialność karna po nowelizacji Kodeksu Karnego w zakresie wystawiania oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami.

0 komentarzy

Relacja ze szkolenia Mariański Group z 23 czerwca w Bełchatowie

Mikołaj Duda

Inne kontrola celno-skarbowa Kontrola podatkowa Kontrola VAT Postępowanie kontrolne

Dnia 23 czerwca przeprowadziliśmy szkolenie pt.: „Sytuacja podatnika w kontroli celno-skarbowej w świetle nowych rozwiązań wprowadzonych przez ustawę o KAS”. Szkolenie było przeprowadzone dla członków Regionalnej Izby Gospodarczej w Bełchatowie.

 

Zajęcia poprowadził Tomasz Szymański oraz Mikołaj Duda. W trakcie prezentacji mieliśmy okazję przedstawić od strony praktycznej nowe zasady kontroli i uprawnienia, z jakich mogą skorzystać przedsiębiorcy w związku ze wszczęciem kontroli.

 

IMG_20170623_100734

0 komentarzy

Urząd skarbowy nie zatrzyma zwrotu VAT, jeżeli nie wdroży odpowiedniej procedury

Mikołaj Duda

Czynności sprawdzające Kontrola podatkowa Kontrola VAT Orzecznictwo

18 maja bieżącego roku zapadł istotny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w sprawie zatrzymania zwrotu VAT. Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, urząd skarbowy może przedłużyć termin zwrotu podatku VAT, jeżeli najpierw zamierza sprawdzić jego zasadność. Naczelny Sąd Administracyjny uznał w ww. wyroku, że weryfikacja zagranicznego kontrahenta w ramach czynności sprawdzających nie uzasadnia przedłużenia terminu zwrotu VAT (sygn. I FSK 201/17).

 

W sprawie której dotyczył wyrok fiskus po otrzymaniu od podatnika dokumentów związanych z rozliczeniem faktur, wystąpił o wysłanie do austriackiej administracji podatkowej wniosków SCAC dotyczących spółki z siedzibą w Austrii w celu zbadania transakcji. Urząd skarbowy nie wszczął przy tym żadnej procedury – ani kontroli podatkowej, ani postępowania podatkowego.

 

W efekcie rozważań sąd w ww. wyroku stanął na stanowisku, że kontrola tzw. „krzyżowa” dopuszczalna jest tylko w ramach prowadzonego wobec podatnika postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, ale nie poza nimi. Nie ma więc podstaw prawnych w ramach jedynie czynności sprawdzających określonych w dziale V Ordynacji podatkowej, bez wszczęcia postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej, do żądania od kontrahentów podatnika dokumentów w celu sprawdzenia zasadności zwrotu podatku VAT.

 

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego daje podatnikom silny oręż w walce z nieuzasadnionym przetrzymywaniem podatku VAT przez fiskusa. Warto kontrolować, czy działania urzędu skarbowego mieszczą się w zakresie uprawnień przyznanych im przez przepisy ustaw podatkowych. Może się okazać, że urzędnicy nieprawidłowo wstrzymują zwrot VAT.

0 komentarzy

Kontrola przedsiębiorcy bez ceregieli

Dawid Tomaszewski

kontrola celno-skarbowa Kontrola podatkowa Zmiany w przepisach podatkowych

Zachęcamy do lektury artykułu naszego kolegi z Departamentu – doradcy podatkowego Mikołaja Dudy, który dotyczy problematyki zawiadomień o zamiarze wszczęcia kontroli w zależności od zastosowanej przez organ procedury kontrolnej.

Poniżej link:

http://www.rp.pl/Firma/306059973-Poinformowanie-podatnika-o-kontroli-zalezy-od-rodzaju-procedury.html#ap-1

0 komentarzy

Ważny wyrok TSUE w sprawie prawa do zwolnienia wewnątrzwspólnotowej dostawy z podatku od wartości dodanej

Dawid Tomaszewski

Kontrola VAT Orzecznictwo

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie Euro Tyre BV przeciwko Autoridade Tributária e Aduaneira (C – 21/16) udzielił odpowiedzi na istotne z punktu widzenia podatników podatku VAT pytanie: czy zwolnienie dostaw wewnątrzwspólnotowych przewidziane w art. 138 ust. 1 dyrektywy VAT może zależeć od tego, czy nabywca mający siedzibę w kraju członkowskim innym niż państwo członkowskie rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów:

 

– jest zarejestrowany w tym pierwszym państwie na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych,

 

– znajduje się on w systemie wymiany informacji o VAT (VIES).

 

W tym zakresie pogląd TSUE wydaje się być nad wyraz prawidłowy i zgodny z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Z tezy sformułowanej w przedmiotowym wyroku można bowiem odczytać, iż artykuł 131 i art. 138 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy interpretować w ten sposób, iż stoją one na przeszkodzie temu, aby organ podatkowy danego państwa członkowskiego odmawiał zwolnienia wewnątrzwspólnotowej dostawy z podatku od wartości dodanej z tego tylko względu, że w momencie tej dostawy nabywca, mający miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim przeznaczenia i posiadający numer identyfikacyjny do celów podatku od wartości dodanej ważny do dokonywania transakcji w tym państwie, nie jest ani zarejestrowany w systemie wymiany informacji o podatku od wartości dodanej, ani objęty systemem opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia, chociaż nie istnieje żadna konkretna poszlaka wskazująca na popełnienie oszustwa podatkowego oraz ustalono, że przesłanki materialnoprawne zwolnienia z podatku od wartości dodanej zostały spełnione. Jednocześnie TSUE podkreślił w wydanym orzeczeniu, że art. 138 ust. 1 owej dyrektywy, interpretowany w świetle zasady proporcjonalności, stoi również na przeszkodzie takiej odmowie, jeżeli sprzedawca wiedział o sytuacji nabywcy w zakresie podatku od wartości dodanej i był przekonany, że nabywca zostanie w późniejszym czasie zarejestrowany ze skutkiem wstecznym jako wewnątrzwspólnotowy podmiot gospodarczy.

 

W związku z tak czytelnym sformułowaniem przez TSUE poglądu na możliwość zwolnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej z podatku od wartości dodanej w przypadku niespełniania przez nabywcę obowiązków rejestracyjnych należy zauważyć, że TSUE nie różnicuje prawa do zastosowania zwolnienia w zależności od świadomości sprzedawcy o niedopełnieniu tych wymogów przez nabywcę. Trybunał w tym zakresie odwołał się bowiem do zasady proporcjonalności, która najogólniej rzecz ujmując polega na zastosowaniu do towarów i usług ogólnego podatku konsumpcyjnego dokładnie proporcjonalnego do ceny towarów i usług, niezależnie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji poprzedzającym etap obciążenia tym podatkiem.

 

Trybunał skoncentrował się w wyroku na tym, że najistotniejsze w kontekście zastosowania zwolnienia przy wewnątrzwspólnotowej dostawie jest to, aby transakcja była rzeczywista, towar uległ przemieszczeniu z jednego kraju do drugiego. Przy tym TSUE podkreślił, że kwestie te powinny być stosunkowo łatwe do ustalenia dla właściwych organów podatkowych. Brak numeru VAT-UE, czy niefigurowanie w wykazie VIES nabywcy miało co prawda dla Trybunału znaczenie w tej konkretnej sprawie, jednak nie mogło zadecydować o pozbawieniu podatnika prawa do zastosowania zwolnienia. TSUE asekuracyjnie wskazał, że ocenie także powinno podlegać, czy nie istnieje żadna konkretna poszlaka wskazująca na popełnienie oszustwa podatkowego.

 

Podkreślenia jednak wymaga fakt, iż w rozpoznawanej sprawie na żadnym z etapów postępowania, zarówno podatkowego, jak i sądowego nie była zakwestionowana realność dokonywanych transakcji, a także fakt rzeczywistego prowadzenia działalności gospodarczej przez podmioty transakcji.

 

Podsumowując, wyrok ten z całą pewnością będzie miał istotne znaczenie dla podatników, którzy dokonali transakcji z podmiotem, który okazał się niezarejestrowany na potrzeby transakcji wewnątrzwspólnotowych, czy nieznajdujący się w systemie wymiany informacji o VAT (VIES). Częstą praktyką organów podatkowych w tym zakresie było dotychczas odwoływanie się do faktu braku zarejestrowania kontrahenta, będącego nabywcą w systemie VIES, co miało wskazywać na nieprawidłowości rzutujące na pozbawienie sprzedawcy prawa do zastosowania stawki 0%. Takie działania organów w świetle opisywanego wyroku nie mogą być traktowane jako relewantne dla merytorycznego rozstrzygnięcia w przedmiocie możliwości skorzystania ze zwolnienia przy wewnątrzwspólnotowej dostawie.

 

Warto zatem zapamiętać, że przy ocenie możliwości skorzystania ze stawki 0% przy wewnątrzwspólnotowej dostawie istotne jest spełnienie przesłanek wynikających z art. 42 ustawy o VAT, tj.:

 

 1. podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej;
 2. podatnik przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju;
 3. podatnik składając deklarację podatkową, w której wykazuje tę dostawę towarów, jest zarejestrowany jako podatnik VAT UE.

 

Jak więc łatwo zauważyć, przepis art. 42 polskiej ustawy o VAT po konfrontacji z regulacjami dyrektywy 112 może być uznany za niezgodny z prawem UE. W przyszłości dopiero okaże się w jakim kierunku będzie zmierzała praktyka organów podatkowych oraz sądów administracyjnych w tym zakresie.

 

W związku z powyższym żądanie od podatnika przedłożenia dokumentów świadczących o weryfikacji kontrahenta w systemie VIES nie może być oceniane przez organy podatkowe jako rzutujące na prawo do zastosowania stawki 0% VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy, gdy wszystkie przesłanki materialnoprawne zostały spełnione. Równie istotne jest to, iż nie powinna istnieć żadna konkretna poszlaka wskazująca na popełnienie oszustwa podatkowego.

0 komentarzy

Czy można dowolnie przedłużać kontrolę celno-skarbową?

Monika Wolska-Bryńska

kontrola celno-skarbowa

Zachęcamy do lektury artykułu naszego kolegi z Departamentu – doradcy podatkowego Mikołaja Dudy, który traktuje o sytuacjach, w jakich kontrolujący są uprawnieni do przedłużenia kontroli celno-skarbowej.

Poniżej link:

http://www.rp.pl/Firma/305229996-Czy-mozna-dowolnie-przedluzac-kontrole-celno-skarbowa.html#ap-1

 

0 komentarzy

Uchwała NSA II FPS 1/17 – Spółka jawna nie jest spółką kapitałową na gruncie PCC

Monika Wolska-Bryńska

Orzecznictwo

Naczelny Sąd Administracyjny 15 maja 2017 r. odpowiedział w poszerzonym 7 osobowym składzie na pytanie: „Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., opodatkowaniu PCC podlegały, na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 w zw. z ust 1 pkt 1 lit. k) ustawy o PCC czynności prawne zmiany umowy spółki, polegające na przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną, a w konsekwencji czy zastosowanie do tych operacji znajdował również art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f i art. 9 pkt 11 lit. a tej ustawy?”.

Z podjętej w tym zakresie uchwały wynika, iż: w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., opodatkowaniu PCC podlegają, na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 w zw. z ust 1 pkt 1 lit. k) ustawy o PCC czynności prawne zmiany umowy spółki, polegające na przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną.

czytaj dalej

0 komentarzy

Udowodnienie dobrej wiary ofiary oszustwa w VAT jest możliwe

Monika Wolska-Bryńska

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Kontrola VAT Orzecznictwo Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym

W ostatnim czasie zapadło kilka istotnych rozstrzygnięć sądowych, w których uznano, że podatnik dochował dobrej wiary i należytej staranności w transakcjach z nieuczciwymi kontrahentami – co więcej, sprawy dotyczyły towarów wrażliwych, takich jak stal, złom czy paliwa, w przypadku których organy rzadko dają wiarę, że podatnik został nieświadomą ofiarą oszustwa w podatku VAT.

 

Obecnie szeroko znana jest praktyka fiskusa, który kwestionuje podatnikom prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot, który – jak później się okazało – działał w celu wyłudzenia podatku VAT. W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podatnik może obronić się przed zarzutem udziału w nierzetelnych transakcjach, jeśli udowodni, że zachował należytą staranność w kontaktach z nieuczciwym podmiotem.

 

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 grudnia 2016 r. z organem podatkowym wygrała spółka zajmująca się obrotem stalą. Spółka w momencie zawierania transakcji nie wiedziała, że tak naprawdę zawiera umowę z osobą, która – jak się później okazało – firmowała swoim imieniem i nazwiskiem działalność innej osoby. Sąd uznał, że spółka działała w dobrej wierze zawierając ww. transakcje, ponieważ zweryfikowała wcześniej swojego kontrahenta. Wzięto tez pod uwagę fakt, że rzeczywiście doszło do obrotu stalą, a towar był ważony i posiadał ważny atest. Za środki ostrożności świadczące o zachowaniu przez przedsiębiorcę dobrej wiary NSA uznał ostatnio również wizytowanie kontrahentów w ich siedzibach.

czytaj dalej

0 komentarzy
Strona 1 z 1612345...10...Ostatnia »