Najczęściej czytane

Rewolucyjne zmiany w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Michał Sroczyński

Interpretacje indywidualne Postępowanie sądowo-administracyjne

14 maja 2015 r. ogłoszony został tekst ustawy z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. (Dz. U. z 2015 r. poz. 658)

 

Najważniejszą zmianą jest przyznanie wojewódzkim sądom administracyjnym prawa do merytorycznego orzekania w sprawach skarg na decyzje administracyjne i postanowienia.

Zgodnie z dodanym art. 145a § 1 w przypadku stwierdzenia naruszenia prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy lub stwierdzenia nieważności decyzji lub postanowienia w całości lub w części, jeżeli zachodzą przyczyny określone w art. 156 Kodeksu postępowania administracyjnego lub w innych przepisach, jeżeli jest to uzasadnione okolicznościami sprawy, sąd zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie decyzji lub postanowienia wskazując sposób załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcie, chyba, że rozstrzygnięcie pozostawiono uznaniu organu.

Przyznano więc sądom prawo nie tylko do wskazania sposobu załatwienia sprawy ale także prawo do wskazania jej rozstrzygnięcia.

 

Na podstawie art. 145a § 2 właściwy organ zawiadamia sąd o wydaniu decyzji lub postanowienia co do którego sąd wskazał sposób załatwienia sprawy lub jej rozstrzygnięcie w terminie siedmiu dni od ich wydania. Na niewydanie takiej decyzji lub postanowienia można wnieść skargę do sądu administracyjnego.

 

Nowelizacją przyznano również sądom administracyjnym możliwość umorzenia jednocześnie postępowania administracyjnego w przypadku stwierdzenia podstaw do umorzenia postępowania.

 

Duże zmiany dotyczą również skarg na interpretacje indywidualne. Wprowadzono w art. 57a związanie sądu administracyjnego zarzutami skargi oraz powołaną podstawą prawną w przypadku skarg na pisemne interpretacje prawa podatkowego. Kolejną zmianą jest przyznanie sądowi możliwości rozpoznania skargi mimo uchybienia terminowi do wezwania do usunięcia naruszenia prawa jeżeli uchybienie tego terminu nastąpiło bez winy skarżącego. czytaj dalej

0 komentarzy

Niektóre terminy można przywrócić!

Michał Sroczyński

Postępowanie egzekucyjne Postępowanie podatkowe Postępowanie sądowo-administracyjne

Są to terminy procesowe, czyli takie których upływ powoduje brak możliwości skutecznego dokonania czynności procesowej (np. wniesienia odwołania) przez podatnika.

 

Zgodnie z przepisami ordynacji podatkowej termin uznaje się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało:

 1. wysłane w formie dokumentu elektronicznego do organu podatkowego, a nadawca otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru;
 2. nadane w polskiej placówce pocztowej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym;
 3. złożone przez żołnierza lub członka załogi statku morskiego w dowództwie jednostki wojskowej lub kapitanowi statku;
 4. złożone przez osobę pozbawioną wolności w administracji zakładu karnego;
 5. złożone przez osobę aresztowaną w administracji aresztu śledczego.

 

W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na wniosek zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchylenie nastąpiło bez jego winy. Podanie o przywrócenie terminu należy wnieść w ciągu 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi. Jednocześnie z wniesieniem podania należy dopełnić czynności, dla której był określony termin.

 

Konieczne są więc trzy elementy:

 • podatnik nie dotrzymał terminu bez własnej winy, brak winy musi jednak uprawdopodobnić,
 • podatnik musi wnieść wniosek o przywrócenie terminu w ciągu 7 dni od ustania przyczyny niedotrzymania terminu,
 • podatnik jednocześnie dokona czynności, dla której ma być przywrócony termin, np. jednocześnie z wnioskiem wniesie odwołanie.

 

W sprawie przywrócenia terminu postanawia właściwy w sprawie organ podatkowy. Na postanowienie w sprawie przywrócenia (odmowy przywrócenia) terminu przysługuje zażalenie.

 

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku wystąpienia o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia. W sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia postanawia ostatecznie organ podatkowy właściwy do rozpatrzenia odwołania lub zażalenia. Postanowienie w sprawie przywrócenia terminu do wniesienia odwołania jest ostateczne i nie służy na nie zażalenie.

 

Przed rozpatrzeniem podania o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania lub zażalenia organ podatkowy pierwszej instancji, na żądanie strony, może wstrzymać wykonanie decyzji lub postanowienia.

czytaj dalej

0 komentarzy

Czy wywiad skarbowy może Cię podsłuchiwać?

Kacper Sołoniewicz

Kontrola skarbowa Postępowanie karno-skarbowe Prawa i obowiązki kontrolowanego UKS – zasady prowadzenia kontroli

KONTROLA SKARBOWAWywiad skarbowy to służba Ministerstwa Finansów zajmująca się ściganiem nieuczciwych podatników, przy zastosowaniu czynności operacyjno-rozpoznawczych, takich jak podsłuchy, obserwacje, czy badanie billingów. Do ich przeprowadzania upoważnieni są wyspecjalizowani pracownicy Urzędów Kontroli Skarbowej uprawnieni do wykorzystywania środków przymusu bezpośredniego oraz używania broni palnej.

 

W ramach prowadzonych czynności pracownicy wywiadu skarbowego mają prawo zbierać, gromadzić, przetwarzać i wykorzystywać informacje o dochodach, obrotach, rzeczach i prawach majątkowych podatników. Wszystkie te czynności mogą być wykonywane w trybie operacyjno-rozpoznawczym, który umożliwia uzyskiwanie i utrwalanie informacji, jak również gromadzenie dowodów w sposób tajny. Ta ostatnia możliwość powoduje, że pracownikom wywiadu skarbowego przysługują większe uprawnienia niż zwykłym inspektorom kontroli skarbowej.

 

Zakres czynności operacyjnych

 

Czynności kontrolne prowadzone przez pracowników wywiadu skarbowego można podzielić na dwie grupy, w zależności od tego czy do ich przeprowadzenia konieczna jest zgoda sądu.

czytaj dalej

0 komentarzy

Kontrola nie może trwać wiecznie

Aleksadra Krajewska

Kontrola podatkowa Prawa i obowiązki kontrolowanego

Aby zapobiec nadmiernemu przedłużaniu się czynności kontrolnych, w Ordynacji podatkowej zawarto zasadę, zgodnie z która kontrola powinna zostać zakończona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie, który wskazano w upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli. Określenie „bez zbędnej zwłoki” jest niedokładne, jego konkretyzacja następuje w oparciu o okoliczności towarzyszące danej kontroli. Generalnie należy je rozumieć jako „bez nieuzasadnionych opóźnień, bez niepotrzebnych przestojów”, nie zaś „niezwłocznie”.

 

Jednak obok tej zasady ustawodawca przewidział również istotny wyjątek. Otóż jeżeli niemożliwe jest zakończenie kontroli we wskazanym wyżej terminie, kontrolujący ma obowiązek o każdym takim przypadku na piśmie zawiadomić kontrolowanego. W piśmie tym organ musi wskazać przyczyny, dla których termin zakończenia kontroli jest przedłużony, a także wskazać nowy termin zakończenia. Pamiętać należy, że w sytuacji, w której nowy termin nie został wyznaczony, a czynności kontrolnych dokonywano po upływie terminu wynikającego z upoważnienia o wszczęciu kontroli, dokumenty związane z tymi „spóźnionymi” czynnościami nie mogą stanowić dowodu w postępowaniu podatkowym.

 

Analizując dopuszczalny przepisami czas trwania kontroli podatkowej, trzeba także przytoczyć regulację zawartą w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej dotyczącą maksymalnego czasu trwania wszystkich kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym. Okresy te ujęto w poniższej tabeli wraz ze wskazaniem cech charakterystycznych dla poszczególnych typów przedsiębiorców (chodzi o średnioroczne zatrudnienie i roczny obrót netto w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych).

czytaj dalej

1 komentarz

Wezwanie telefoniczne nie jest prawidłowe!

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Prawa i obowiązki kontrolowanego UKS – zasady prowadzenia kontroli

Zgodnie z art. 126 Ordynacji podatkowej sprawy podatkowe załatwiane są w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego.

 

Wezwanie skierowane do podatnika powinno zawierać szereg wymogów określonych w art. 159 Ordynacji podatkowej m.in.

– określenie w jakiej sprawie i w jakim charakterze oraz celu osoba zostaje wezwana,

– czy osoba wezwana powinna stawić się osobiście czy przez pełnomocnika, czy też może złożyć wyjaśnienie lub zeznanie na piśmie lub w formie dokumentu elektronicznego,

– termin, do którego żądanie powinno być spełnione, albo dzień, godzinę i miejsce zgłoszenia się osoby wezwanej.

– skutki prawne niezastosowanie się do wezwania.

 

Ponadto w przypadku wzywania strony na przesłuchanie w wezwaniu należy również poinformować o prawie odmowy wyrażenia zgody na przesłuchanie i o związanej z tym możliwości niestawienia się na wezwanie.

 

Wprawdzie przepisy dopuszczają w wyjątkowych okolicznościach uzasadnionych ważnym interesem adresata lub gdy stan sprawy tego wymaga wezwanie telefoniczne albo przy użyciu innych środków łączności. Jednak jest to tryb przewidziany dla wyjątkowych sytuacji i wywołuje skutki prawne tylko wtedy gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej treści i w odpowiednim terminie. Nie jest taką wyjątkową sytuacją wezwanie do przedłożenia dokumentów, złożenia wyjaśnień lub zeznań.

 

Zdarza się, że pracownicy urzędu wzywają do dokonania określonej czynności lub podania określonych danych dzwoniąc do podatnika z telefonu komórkowego lub numeru zastrzeżonego. Nie można uznać takiego wezwania za zgodne z przepisami prawa, wobec czego podatnik nie może ponieść konsekwencji nie zastosowania się do takiego wezwania.

Urzędy próbują tłumaczyć powszechne wezwania telefoniczne interesem podatnika, jednak nie jest to zgodne z przepisami prawa, co więcej nie jest to czynione w interesie podatnika.

czytaj dalej

1 komentarz

Fiskus nie odpuści nawet jeśli wie, że przegra proces w sądzie.

prof. Adam Mariański

Prawa i obowiązki kontrolowanego

Mimo że Konstytucja nie zalicza orzeczeń sądów do źródeł prawa, to stanowisko w nich zawarte ma istotny wpływ na interpretację przepisów i końcowo na sytuację prawną podatnika. Fiskus, który zna stanowisko sądów administracyjnych, często nie respektuje go nawet w sytuacjach kiedy wie, że stoi na z góry przegranej pozycji. Jest to świadome działanie, które ma zniechęcić podatników do korzystania z ulg lub innych konstrukcji prawnych, które pozwalają zmniejszyć obciążenie wobec Skarbu Państwa.

 

Taka sytuacja ma miejsce najczęściej gdy podatnik występuje z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego, która może dać mu gwarancję, że organy podatkowe nie będą kwestionować sposobu w jaki rozliczył się z fiskusem.

 

Minister Finansów zdając sobie sprawę, ze słuszności stanowiska podatnika, często popartego licznymi orzeczeniami sądów wydanymi w podobnych sprawach, nadal  obstaje przy swoim, wiedząc, że skarga do sądu skończy się przegraną organu.

Taka sytuacja miała miejsce w przypadku podatnika, który we wniosku o interpretację powołał 15 orzeczeń pozwalających na odroczenie zapłaty podatku w przypadku planowanej przez niego sprzedaży udziałów w spółce. To nie pomogło. Skarbówka kazała uregulować mu daninę od razu po podpisaniu umowy, mimo że faktycznie nie osiągnął jeszcze przychodu.

 

Takich przykładów jest więcej – ograniczenia w rozliczaniu odsetek przy umowach cash poolingu, opodatkowanie nieodpłatnej służebności przesyłu, zakaz odliczania od przychodu rekompensat za rozwiązanie umowy, obowiązek wstecznej korekty kosztów po otrzymaniu dotacji – to sprawy, w których skarbówka nie daje za wygraną mimo przegranych w sądach.

 

czytaj dalej

1 komentarz

Nie pozwól by nieobiektywny pracownik urzędu prowadził Twoją sprawę!

Michał Sroczyński

Kontrola celna Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Postępowanie podatkowe Prawa i obowiązki kontrolowanego

Ordynacja podatkowa przewiduje sytuacje gdy dany pracownik administracji skarbowej nie może prowadzić sprawy.

 

Pracownicy urzędu skarbowego, urzędu gminy (miasta), starostwa, urzędu marszałkowskiego, izby skarbowej, funkcjonariusz celny lub pracownik urzędu celnego, izby celnej, urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz członek samorządowego kolegium odwoławczego podlegają wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz innych spraw normowanych przepisami prawa podatkowego, w których:

 

 1. są stroną;
 2. pozostają ze stroną w takim stosunku prawnym, że rozstrzygnięcie sprawy może mieć wpływ na ich prawa lub obowiązki;
 3. stroną jest ich małżonek, rodzeństwo, wstępny, zstępny lub powinowaty pierwszego stopnia;
 4. stronami są osoby związane z nimi z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
 5. byli świadkami lub biegłymi, byli lub są przedstawicielami podatnika albo przedstawicielem podatnika jest jedna z osób wymienionych w pkt 3 i 4;
 6. brali udział w wydaniu zaskarżonej decyzji;
 7. zaistniały okoliczności, w związku z którymi wszczęto przeciw nim postępowanie służbowe, dyscyplinarne lub karne;
 8. stroną jest osoba pozostająca wobec nich w stosunku nadrzędności służbowej.

 

Przyczyny wyłączenia od załatwienia sprawy trwają także po ustaniu małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

Przepisy te mają odpowiednie zastosowanie do pracowników urzędów kontroli skarbowej.

czytaj dalej

0 komentarzy

Obowiązek osobistego stawiennictwa na wezwanie urzędu tylko na obszarze województwa!

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Prawa i obowiązki kontrolowanego UKS – zasady prowadzenia kontroli

Nie ma obowiązku osobistego stawiennictwa na wezwanie organu podatkowego, jeśli miejsce osobistego stawiennictwa miałoby nastąpić na obszarze innego województwa niż to, w którym osoba wezwana zamieszkuje lub przebywa.

 

Zgodnie z art. 156 § 1 Ordynacji podatkowej wezwany jest zobowiązany do osobistego stawienia się tylko na obszarze województwa, w którym zamieszkuje lub przebywa.

 

Przepis ten nabrał dodatkowego znaczenia od 1 stycznia 2013 r. w związku ze zmianą rozporządzenia w sprawie określenia terytorialnego zasięgu działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej. Po zmianach zakres terytorialny dyrektorów urzędów kontroli skarbowej nie pokrywa się z zakresem terytorialnym województw. Dla przykładu Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej w Łodzi jest właściwy także dla podatników mających miejsce zamieszkania lub siedziby na terenie powiatów grójeckiego, sochaczewskiego i żyrardowskiego znajdujących się w województwie Mazowieckim.

 

W podanym przykładzie czynności przesłuchania w charakterze strony lub świadka zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej muszą odbyć się na terenie województwa Mazowieckiego. Jeśli odbędą się na terenie województwa Łódzkiego czyli w siedzibie UKS w Łodzi osoba wezwana nie ma obowiązku stawienia się na takie wezwanie.

czytaj dalej

0 komentarzy

Kiedy świadek nie musi składać zeznań i odpowiadać na pytania w postępowaniu karno-skarbowym

Bartosz Rodak

Bez kategorii

Zasadą w postępowaniu karnym jest, że każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na przesłuchanie i złożyć zeznania, co więcej ma obowiązek mówić prawdę (naruszenie tego obowiązku może stanowić podstawę do oskarżenia o popełnienie przestępstwa).

Nie oznacza to jednak, że przepisy prawa nie przewidują wyjątków od tej reguły. W niektórych sytuacjach można:

 1. odmówić w ogóle składania zeznań,
 2. uchylić się od odpowiedzi na poszczególne pytania zadawane w czasie przesłuchania.

czytaj dalej

0 komentarzy

Nie przegap terminu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa!

Michał Sroczyński

Inne Postępowanie podatkowe Postępowanie sądowo-administracyjne Prawa i obowiązki kontrolowanego

Od decyzji można wnieść odwołanie, od postanowienia zażalenie a co w sytuacji gdy ustawa nie przewiduje do danego aktu środków zaskarżenia? Podatnik nie jest wtedy pozbawiony możliwości obrony sowich praw musi jednak przestrzegać przewidzianych w przepisach terminów.

 

W przypadku pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach (interpretacje indywidualne) lub innych niż decyzje i postanowienia aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa gdy ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia wzywa się na piśmie do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od dnia, w którym podatnik dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności.

 

Ponadto w przypadku innych aktów i czynności niż wymienione powyżej gdy ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia także można wezwać do usunięcia naruszenia prawa jednak nie ma określonego terminu do wniesienia wezwania. Czynności takie nie występują raczej w postępowaniu podatkowym a jedynie w postępowaniu administracyjnym.

 

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie jest sformalizowanym środkiem, nie ma przepisów regulujących co takie wezwanie musi zawierać, jednak jeśli ma przynieść zamierzony efekt w postaci zmiany zaskarżonego aktu lub czynności powinno zostać sporządzone przez osobę, która zajmuje się profesjonalnie danymi sprawami.

W przypadku gdy nie wezwano do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od dnia, w którym podatnik dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności nie można skorzystać ze skargi do sądu administracyjnego, ponieważ w sytuacji gdy ustawa nie przewiduje innych środków zaskarżenia (odwołania, zażalenia) wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa w terminie jest jednym z warunków wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 

0 komentarzy
Strona 1 z 41234