Najczęściej czytane

Kiedy świadek nie musi składać zeznań i odpowiadać na pytania w postępowaniu karno-skarbowym

Bartosz Rodak

Bez kategorii

Zasadą w postępowaniu karnym jest, że każda osoba wezwana w charakterze świadka ma obowiązek stawić się na przesłuchanie i złożyć zeznania, co więcej ma obowiązek mówić prawdę (naruszenie tego obowiązku może stanowić podstawę do oskarżenia o popełnienie przestępstwa).

Nie oznacza to jednak, że przepisy prawa nie przewidują wyjątków od tej reguły. W niektórych sytuacjach można:

  1. odmówić w ogóle składania zeznań,
  2. uchylić się od odpowiedzi na poszczególne pytania zadawane w czasie przesłuchania.

czytaj dalej

0 komentarzy

Nie przegap terminu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa!

Michał Sroczyński

Inne Postępowanie podatkowe Postępowanie sądowo-administracyjne Prawa i obowiązki kontrolowanego

Od decyzji można wnieść odwołanie, od postanowienia zażalenie a co w sytuacji gdy ustawa nie przewiduje do danego aktu środków zaskarżenia? Podatnik nie jest wtedy pozbawiony możliwości obrony sowich praw musi jednak przestrzegać przewidzianych w przepisach terminów.

 

W przypadku pisemnych interpretacji przepisów prawa podatkowego wydawanych w indywidualnych sprawach (interpretacje indywidualne) lub innych niż decyzje i postanowienia aktów lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczących uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa gdy ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia wzywa się na piśmie do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od dnia, w którym podatnik dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności.

 

Ponadto w przypadku innych aktów i czynności niż wymienione powyżej gdy ustawa nie przewiduje środków zaskarżenia także można wezwać do usunięcia naruszenia prawa jednak nie ma określonego terminu do wniesienia wezwania. Czynności takie nie występują raczej w postępowaniu podatkowym a jedynie w postępowaniu administracyjnym.

 

Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa nie jest sformalizowanym środkiem, nie ma przepisów regulujących co takie wezwanie musi zawierać, jednak jeśli ma przynieść zamierzony efekt w postaci zmiany zaskarżonego aktu lub czynności powinno zostać sporządzone przez osobę, która zajmuje się profesjonalnie danymi sprawami.

W przypadku gdy nie wezwano do usunięcia naruszenia prawa w terminie 14 dni od dnia, w którym podatnik dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o wydaniu aktu lub podjęciu innej czynności nie można skorzystać ze skargi do sądu administracyjnego, ponieważ w sytuacji gdy ustawa nie przewiduje innych środków zaskarżenia (odwołania, zażalenia) wezwanie organu do usunięcia naruszenia prawa w terminie jest jednym z warunków wniesienia skargi do sądu administracyjnego.

 

0 komentarzy

Masz prawo zaskarżyć niedotrzymanie terminu przez urząd!

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Kontrola VAT Postępowanie podatkowe

Urząd ma ustawowo określone terminy na załatwienie sprawy podatkowej. W praktyce rzadko są one dotrzymywane, a podatnicy biernie czekają na zakończenie postępowania (kontroli). W przypadku niezałatwienia sprawy w wyznaczonym terminie służy ponaglenie do organu wyższego stopnia. Warto z niego korzystać!

 

Załatwienie sprawy podatkowej wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

 

Natomiast w postępowaniu odwoławczym załatwienie sprawy powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy.

 

O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. Zawiadomienie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy powinno wskazywać rzeczywistą i uzasadnioną przyczynę zwłoki.

Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie służy ponaglenie do organu podatkowego wyższego stopnia tj. odpowiednio dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej albo do ministra właściwego do spraw finansów publicznych, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej.

Jeśli organ wyższego stopnia uzna ponaglenie za uzasadnione ponaglenia wyznacza dodatkowy termin załatwienia sprawy oraz zarządza wyjaśnienie przyczyn i ustalenie osób winnych niezałatwienia sprawy w terminie, a w razie potrzeby podejmuje środki zapobiegające naruszaniu terminów załatwiania spraw w przyszłości. Organ stwierdza jednocześnie, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa.

 

Wniesienie ponaglenia jest argumentem, który można później podnieść również w odwołaniu od decyzji. W odwrotnej sytuacji, gdy termin był wielokrotnie przedłużany bez uzasadnionych przyczyn a mimo to nie wnoszono ponaglenia organ uzna, że nie kwestionowano we właściwym czasie bezczynności organu ani przewlekłego prowadzenia postępowania. Tylko korzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika pozwoli na skuteczne korzystanie ze swoich praw oraz nie pozwoli na poniesienie szkody z tytułu nieznajomości przepisów prawa.

 

 

2 komentarzy

Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw w toku kontroli podatkowej!

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Prawa i obowiązki kontrolowanego

Kontrola podatkowa prowadzona wobec przedsiębiorcy musi być zgodna z przepisami nie tylko Ordynacji podatkowej ale także z przepisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Przedsiębiorca wobec którego przeprowadzana jest kontrola (nie tylko podatkowa) może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

 

Sprzeciw może dotyczyć:

1) wszczęcia kontroli oraz jej prowadzenia

2) wykonywania kontroli podczas nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej

3) naruszenia zakazu podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli u przedsiębiorcy

4) czasu trwania kontroli

 

Przedsiębiorca wnosi sprzeciw na piśmie do organu podejmującego i wykonującego kontrolę. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca jednocześnie zawiadamia na piśmie kontrolującego. Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli lub od dnia, w którym nastąpiło przekroczenie limitu czasu trwania kontroli.

 

Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych przez organ kontroli, którego sprzeciw dotyczy, z chwilą doręczenia kontrolującemu zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu do czasu rozpatrzenia sprzeciwu. Wniesienie sprzeciwu powoduje również wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli od dnia wniesienia sprzeciwu do dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia.

 

Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu, rozpatruje sprzeciw oraz wydaje postanowienie o:

1)   odstąpieniu od czynności kontrolnych;

2)   kontynuowaniu czynności kontrolnych.

 

Przedsiębiorca może wnieść zażalenie na postanowienie organu kontroli wydane w wyniku rozpatrzenia sprzeciwu.

Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie, jest równoznaczne w skutkach z wydaniem przez organ właściwy postanowienia o odstąpieniu od czynności kontrolnych.

Przedsiębiorca musi uzasadnić wniesienie sprzeciwu. Nie wystarczy samo wniesienie sprzeciwu bez podania uzasadnienia faktycznego i prawnego. Dlatego dla skutecznej ochrony swoich praw najlepiej korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika już na etapie wszczęcia kontroli podatkowej.

 

Ponadto przedsiębiorcy, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przysługuje odszkodowanie.

0 komentarzy

Urząd będzie mógł dłużej kontrolować podmioty ze specjalnych stref ekonomicznych

Kacper Sołoniewicz

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Z dniem Alarm_Clocks_20101107a6 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych, na skutek której wydłużeniu do 10 lat uległ termin przedawnienia rozliczeń wynikających ze zwolnienia podatkowego w podatku dochodowym dostępnego w strefach.

 
Do tej pory dla podmiotów funkcjonujących w SSE okres przedawnienia wynosił – tak jak w przypadku pozostałych podatników – co do zasady pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego.

 

Zmiana ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych wydłuża ten okres dwukrotnie do 10 lat. Nowa regulacja jest o tyle istotna, że obejmuje wszystkie lata, które nie uległy jeszcze przedawnieniu na bazie Ordynacji podatkowej. Oznacza to, że wydłużony do 10 lat okres przedawnienia dotyczyć będzie rozliczeń w strefie od 2009 r., który zamiast przedawnić się z końcem 2015 r., ulegnie przedawnieniu dopiero z końcem 2020 r.

 
Cel zmiany jest oczywisty – wydłużenie okresu, w którym możliwa będzie kontrola rozliczeń podatkowych w strefie. Oznacza to, że podmioty funkcjonujące w SSE będą musiały zachować dostęp do rozliczeń podatkowych w strefie oraz przechowywać księgi związane z tymi rozliczeniami przez okres 10 lat.

0 komentarzy

Dochody nieujawnione – Prezydent podpisał nowelę regulującą opodatkowanie ukrywanych dochodów.  

Kacper Sołoniewicz

Nieujawnione źródła dochodu

calculating-calculation-calculator-3305W dniu 24 lutego 2015 roku w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono ustawę z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

 

Znowelizowane przepisy ustawy kompleksowo regulują zasady opodatkowania podatkiem PIT przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych przez podatnika źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Regulacje te są wynikiem wykonania dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (z 29 lipca 2014 r. i 18 lipca 2013 r.).

 

W projekcie nowelizacji ustawy o PIT zdefiniowano przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach i przychody ze źródeł nieujawnionych.

 

Do przychodów, które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach, będą zaliczane przychody ze źródła ujawnionego przez podatnika, ale w nieprawidłowej wysokości. Przykładowo, za niewiarygodne będzie uznane tłumaczenie podatnika, że prowadzona przez niego osobiście firma, czynna 2 razy w tygodniu i nie zatrudniająca innych pracowników (np. zakład fryzjerski), przynosi przychody w wysokości 200 tys. zł tygodniowo, przy czym nie posiada on żadnych dokumentów na potwierdzenie tych przychodów.

czytaj dalej

0 komentarzy

Nie powołuj się na „prostytucję”!

Michał Sroczyński

Nieujawnione źródła dochodu

512px-Censored_stampW świadomości społecznej utrwalił się mit, że w przypadku kontroli dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach wystarczy powołać się na przychody z „prostytucji” by zalegalizować te przychody i nie płacić sankcyjnej stawki 75%.

 

Nie jest to prawdą. Aby urząd uznał takie źródło przychodów trzeba podać dane klientów, daty, miejsca, kwoty. Urząd przesłucha wskazanych klientów. Tylko jeśli ich zeznania będą wiarygodne oraz z ich deklaracji podatkowych będzie wynikało, że dysponowali nadwyżką środków pieniężnych a także z całokształtu materiału dowodowego będzie wynikało, że takie czynności miały miejsce urząd może uznać taki dowód za wiarygodny. W praktyce to się w zasadzie nie zdarza.

 

Czasem podatnicy mimo, iż dysponują wiarygodnymi dowodami dokumentującymi uzyskany przychód powołują się na prostytucję ponieważ w ich ocenie to natychmiastowo zakończy postępowanie w sposób dla nich korzystny.

Powołanie się na takie źródło przychodów niesie za sobą dalsze konsekwencje. W przypadku gdy nie mamy danych klientów, lub ich zeznania okażą się niewiarygodne wpływa to negatywnie na wiarygodność pozostałych dowodów zgłoszonych w postępowaniu. Negatywne skutki takiego działania są później trudne do naprawienia.

Próby samodzielnego prowadzenia sprawy w przypadku kontroli dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach najczęściej skutkują popełnieniem szeregu błędów. Niektóre z nich, jak właśnie powoływanie się na „prostytucję”, zmniejszają szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Zwłaszcza w przypadku nieujawnionych źródeł przychodów bardzo duże znaczenie ma etap, w którym profesjonalny pomocnik przejmie prowadzenie postępowania. Im wcześniejszy etap tym większe szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.

 

0 komentarzy

Zwróć uwagę na rodzaj postępowania!

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Postępowanie podatkowe Prawa i obowiązki kontrolowanego UKS – zasady prowadzenia kontroli

Urząd Skarbowy zgodnie z Ordynacją podatkową może prowadzić wobec podatnika postępowanie podatkowe, czynności sprawdzające lub kontrole podatkową uregulowane odpowiednio w dziale IV, V i VI Ordynacji podatkowej. Podobnie Urząd Kontroli Skarbowej na podstawie ustawy o kontroli skarbowej może prowadzić wobec podatnika postępowanie kontrolne lub kontrolę podatkową (prowadzoną w toku postępowania kontrolnego).

 

Postępowania nie różnią się tylko nazwą ale także trybem oraz zakresem uprawnień i obowiązków zarówno organów podatkowych (kontroli skarbowej) jak i zakresem uprawnień i obowiązków podatnika.

 

Organy podatkowe mają tendencję do interpretowania przepisów w taki sposób, który przyznaje im uprawnienia przewidziane dla wszystkich trybów a obowiązki tylko w zakresie jednego. Odwrotnie gdy chodzi o podatnika, organy potrafią interpretować przepisy w taki sposób by maksymalnie rozszerzyć obowiązki podatnika na wynikające ze wszystkich trybów i ograniczyć uprawnienia do przewidzianych tylko dla jednego trybu.

Odrębne uregulowanie poszczególnych trybów miało służyć podkreśleniu ich odrębności i nadaniu im odmiennego charakteru – w praktyce polega na ograniczeniu praw podatnika.

Wszystko za sprawą niejasnych przepisów odsyłających w sprawach nieuregulowanych do odpowiedniego stosowania przepisów zawartych w innym dziale Ordynacji podatkowej.

 

Ustalenie zakresu praw i obowiązków w każdym z trybów postępowania nie należy do prostych zadań, dlatego bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika podatnik może mieć problem ze skutecznym dochodzeniem swoich praw.

0 komentarzy

Nie przegap terminu na zgłoszenie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego!

Michał Sroczyński

Inne Postępowanie egzekucyjne

Niezgłoszenie w terminie 7 dni od otrzymania tytułu wykonawczego zarzutów rodzi bardzo poważne konsekwencje.

 

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje z chwilą zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego (najczęściej zajęcie rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę). Zobowiązanemu doręcza się zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego wraz z odpisem tytułu wykonawczego.

 

Dużo ważniejszym dokumentem jest załączony do zawiadomienie o zajęciu odpis tytułu wykonawczego. Musi on spełniać rygorystyczne wymogi określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jak również zawierać pouczenie o przysługującym w terminie 7 dni od otrzymania tytułu wykonawczego prawie do zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Co ważne po upływie tego terminu nie można już skutecznie podnosić okoliczności dotyczących prowadzenia postępowania egzekucyjnego a jedynie skarżyć poszczególne czynności egzekucyjne.

Skarga na poszczególne czynności egzekucyjne może spowodować jedynie uchylenie danej czynności, nie wstrzymuje jednak postępowania egzekucyjnego oraz nie wpływa na możliwość dalszego prowadzenia egzekucji i dokonywania kolejnych czynności egzekucyjnych.

 

Zgłoszenie się do profesjonalnego pełnomocnika przed upływem 7 dniowego terminu do zgłoszenia zarzutów uchroni przed przykrymi i trudnymi do odwrócenia konsekwencjami.

0 komentarzy

Czy urząd może wysłać oficjalne pismo mailem?

Michał Sroczyński

Inne Postępowanie podatkowe

1-IMG_5284Od czasu zmiany Ordynacji podatkowej w roku 2006 urzędy mają możliwość wysyłania pism za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale nie w każdej sytuacji.

 

Przypadki kiedy urzędy mogą to zrobić są jednak ściśle uregulowane przez przepisy Ordynacji podatkowej i co ważne zmieniły się w roku 2014. Wysłanie podatnikowi pisma za pośrednictwem poczty internetowej możliwe jest tylko pod warunkiem gdy podatnik:

 

1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub portal podatkowy,

 

2) wniesie o doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny,

 

3) wyrazi zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny.

 

Nowością jest zapis o złożeniu przez podatnika podania w formie dokumentu elektronicznego. Złożenie takiego podania wywołuje taki skutek jak wniesienie o doręczenie pism lub zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Nie ma więc możliwości by urząd wysłał nam pismo w ten sposób bez naszej zgody. Co więcej zgoda na doręczanie pism w ten sposób nie może być wywnioskowana z samego faktu podania przez podatnika w piśmie lub deklaracji adresu email. Zgoda musi być wyraźna i dotyczyć doręczania pism w ten sposób. Zgoda na doręczanie pism w ten sposób może być w każdym czasie cofnięta przez podatnika.

W przypadku gdy urząd wyśle nam pismo w ten sposób bez naszej zgody nie wywoła ono skutków prawnych.

Jeśli zdaniem urzędu takie pismo mimo braku wyraźnej zgody podatnika zostało doręczone prawidłowo konieczna będzie pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże w uniknięciu negatywnych konsekwencji tak doręczonego pisma.

0 komentarzy
Previous Posts