Najczęściej czytane

Czy urząd skarbowy może żądać od lekarzy ujawnienia danych pacjentów? NSA rozstrzygnął wątpliwości.

Kacper Sołoniewicz

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa

lekarzOrgany kontroli skarbowej nie są uprawnione do tego, by żądać od lekarzy danych wynikających z dokumentacji medycznej, w tym wchodzących w jej skład danych identyfikujących pacjentów – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z dnia 4.03.2016 r., sygn. II FSK 1452/14.

 

W sprawie rozpoznanej przez NSA Urząd Kontroli Skarbowej w toku prowadzonego postępowania wzywał kontrolowanego lekarza do przedstawienia danych osób, na rzecz których świadczył on usługi medyczne w ramach prowadzonej działalności i z tego tytułu uzyskał przychody nieudokumentowane rachunkami. Skarżący konsekwentnie odmawiał przekazania tych informacji twierdząc, że zawarte są w dokumentacji medycznej, która w całości stanowi tajemnicę lekarską. Organ wzywając do przekazania danych pozwalających na zidentyfikowanie podmiotów dokonujących wpłat na rzecz skarżącego w związku z prowadzoną przez niego działalnością informował, że przedmiotem żądania nie były dane medyczne objęte tajemnicą lekarską, tj. zawierające informacje na temat wykonanych zabiegów czy zakresu udzielonych świadczeń/porad medycznych, a jedynie dane osobowe i adresowe osób dokonujących wpłat na jego rzecz. W konsekwencji organ nałożył na skarżącego karę porządkową w wysokości 2.000 zł.

 

Lekarz, kwestionując zasadność nałożenia kary, złożył skargę do sądu. Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał jednak rację urzędnikom. W ocenie WSA dane pacjentów obejmujące imię i nazwisko oraz adres nie są objęte tajemnicą medyczną, ponieważ nie są to dane medyczne.

 

Wyrok został zaskarżony przez lekarza. W sprawie interweniował również Rzecznik Praw Obywatelskich, który wniósł skargę kasacyjną do NSA.

czytaj dalej

0 komentarzy

Podatnik może zaliczyć nadpłatę powstałą w podatku od nieruchomości na poczet innych zobowiązań podatkowych

Monika Wolska-Bryńska

Interpretacje indywidualne nadpłata Orzecznictwo

Zgodnie z Wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 8 kwietnia 2016 roku (sygnatura akt: II FSK 79/16) – nadpłata powstała w podatku od nieruchomości może być zarachowana również na poczet zobowiązań podatkowych w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), podatku od towarów i usług (VAT) czy podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

 

W rzeczonej sprawie spółka z branży węglowej wystąpiła o interpretację indywidualną. Miała ona nadpłatę w podatku od nieruchomości i chciała uzyskać potwierdzenie, że taką nadpłatę można zaliczyć na  poczet innych zobowiązań podatkowych. Swoją argumentację podatnik oparł na art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej, z którego wynikają dwie przesłanki zaliczenia nadpłaty na poczet innego zobowiązania podatkowego, mianowicie obiektywne istnienie nadpłaty oraz powstanie zaległości podatkowej wraz z odsetkami, bieżącego zobowiązania podatkowego lub potencjalne powstanie zobowiązania podatkowego (tj. przyszłe zobowiązanie podatkowe).

 

Organ podatkowy częściowo zgodził się z tym stanowiskiem, jednak tylko w takich przypadkach, gdy dysponentem nadpłaty i należności, na jaką ma być zarachowana, jest organ podatkowy z tego samego sektora finansów. Zdaniem urzędników, zaliczenie nadpłaty przy braku tożsamości beneficjenta podatku powodowałoby konieczność dokonywania wzajemnych rozliczeń pomiędzy różnymi organami. Obecnie nie ma przepisów, które regulowałyby takie sytuacji, w związku z czym zdaniem organu niedopuszczalne jest rozliczanie nadpłaty z tytułu podatku stanowiącego dochód samorządu na poczet danin stanowiących dochód budżetu państwa.

 

Tego samego zdania był Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach, który w wyroku z dnia 21 września 2015 r. (sygnatura akt: I SA/GI 536/15) podzielił argumentację organu.

 

Pogląd odmienny wyraził Naczelny Sąd Administracyjny w omawianym wyroku.

 

W tym miejscu trzeba nadmienić, iż zgodnie z brzmieniem wspomnianego art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę (…) a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba, że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych. Kluczowe znaczenie dla tego przepisu ma pojęcie nadpłaty. Są to środki stanowiące własność podatnika, pozostające w dyspozycji organu podatkowego. W przedmiocie możliwości zwrotu bądź też zaliczenia nadpłaty na poczet innego zobowiązania podatkowego organ podatkowy w pierwszej kolejności bada, czy podatnik nie ma żadnych zaległości podatkowych. Jeśli takowe istnieją, ma on obowiązek zaliczyć nadpłatę na ich poczet. Jeśli jednak podatnik nie ma zaległości podatkowych, a nadpłata jest bezsporna, organ podatkowy musi ją zwrócić podatnikowi z urzędu, chyba że ten złoży wniosek o zaliczenie jej na poczet przyszłych podatków. Z treści komentowanego artykułu nie wynika żadne ograniczenie w możliwości dokonania wyboru przez podatnika na poczet jakiego przyszłego zobowiązania nadpłata miałaby zostać zarachowana. Stanowisko takie ma również swoje poparcie w doktrynie, gdzie podnosi się, iż problemy w rozliczeniach i transferze środków nie mogą być przeszkodą w realizacji wniosku podatnika, bez względu na to o jaki podatek chodzi.

Reasumując, z orzeczeniem NSA należy się w pełni zgodzić, podzielając celowość zaproponowanego rozwiązania dla podatnika. W sytuacji, bowiem kiedy podatnik posiada nadpłatę, która nie może być zaliczona na istniejące zaległości podatkowe, staje się on jej dysponentem. Żadna znana forma dokonywania wykładni nie pozwala na zinterpretowanie przepisu  art. 76 § 1 o.p. w taki sposób, aby można z niego wyprowadzić brak możliwości zaliczenia nadpłaty na poczet przyszłego podatku, którego beneficjentem jest inny organ. Takie działanie w prawdzie może w praktyce wywołać wiele problemów, jednak obecna treść przepisów nie zabrania takiego dysponowania nadpłatą.

0 komentarzy

„Jak przygotować się do kontroli podatkowej”: warsztaty dla przedsiębiorców z branży TSL – 14 kwietnia 2016 r.

Katarzyna Rogowska

Czynności sprawdzające Doradztwo podatkowe Kontrola podatkowa Kontrola VAT Materialne prawo podatkowe Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym Postępowanie podatkowe Prawa i obowiązki kontrolowanego Zmiany w przepisach podatkowych

 

WP_20160414_009Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią, wychodząc naprzeciw zainteresowaniu uczestników ostatniej konferencji zorganizowanej dla przedsiębiorców z branży TSL – w dniu 14 kwietnia 2016 r. w siedzibie kancelarii Mariański Group odbyły się warsztaty, które bardzo szczegółowo omawiały problematykę przygotowania do kontroli podatkowej. Ich celem było zwłaszcza zwrócenie uwagi na błędy, jakie najczęściej popełniają podatnicy w kontaktach z organami podatkowymi oraz jak należy postępować, aby ich uniknąć w przyszłości.

 

W roli prelegentów wystąpili eksperci z Departamentu Kontroli Podatkowych: radca prawny Monika Wolska-Bryńska, doradca podatkowy Michał Sroczyński, doradca podatkowy Katarzyna Rogowska oraz aplikant adwokacki Kacper Sołoniewicz.

Przedmiotowa tematyka okazuje się być bardzo aktualna, ponieważ branża transport i logistyka została umieszczona na liście tzw. branż wrażliwych w ramach Krajowego Planu Działania Administracji Podatkowej na rok 2016, co oznacza, że wobec podmiotów prowadzących działalność w tym obszarze częściej będą  wszczynane kontrole podatkowe – kwestia ta została omówiona na samym początku, stanowiąc wprowadzenie do dalszych bloków tematycznych.

 

Biorąc po uwagę, że czynności kontrolne organów identyfikują przede wszystkim naruszenia przepisów prawa materialnego, uczestnicy warsztatów mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy również w tym zakresie, zwrócono uwagę zwłaszcza na opodatkowanie usług transportowych w podatku VAT – w szczególności skupiono się na zagadnieniach związanych z miejscem świadczenia usług (w tym usług magazynowych), stosowaniem właściwych stawek podatku, a także skoncentrowano się na kwestiach dotyczących usług transportu, pośrednictwa i spedycji międzynarodowej oraz rozpatrywano problem momentu powstania obowiązku podatkowego i prawidłowego sposobu wystawiania faktur.

Jednocześnie uczestnicy mogli zapoznać się z zagadnieniami kluczowymi dla nich z punktu widzenia podatku dochodowego, a mianowicie z rozliczaniem podróży służbowych w kontekście zwolnień i zaliczania wydatków do kosztów uzyskania przychodów oraz jak należy rozliczać różnice kursowe. Pod koniec pierwszej części przedstawiono także istotne  kwestie dotyczące podatku od środków transportowych.

 

WP_20160414_003

W związku z praktycznym wymiarem warsztatów starano się również przybliżyć przedsiębiorcom, jakie błędy popełniają w rozliczeniach z fiskusem, szczegółowo omówiono materię tzw. nierzetelnych i pustych faktur oraz podkreślono, że nawet podatnik, który uczciwie wypełnia swoje obowiązki może nieświadomie stać się uczestnikiem karuzeli podatkowej i ponieść z tego tytułu negatywne konsekwencje. Tej części warsztatów towarzyszyła bardzo ożywiona dyskusja, jako że powyższa tematyka jest w chwili obecnej języczkiem uwagi kontrolujących. Ponadto nie mogło również zabraknąć komentarza do najnowszych zmian w przepisach o pełnomocnictwach, z uwzględnieniem zauważalnych na tym polu trudności, od momentu wejścia w życie przedmiotowej regulacji.

 

Niemniej zasadnicza część warsztatów była skoncentrowana wokół kontroli i postępowań podatkowych prowadzonych wobec przedsiębiorców z branży TSL. Celem było przygotowanie uczestników na to, czego mogą domagać się od nich organy podatkowe w trakcie prowadzonych czynności, a co już będzie stanowiło ich bezprawne działanie. Ponadto szeroko omówiono zasady gromadzenia materiału dowodowego, z uwzględnieniem aktywności, jaką powinien w tym względzie podejmować podatnik. Jednocześnie chciano uzmysłowić uczestnikom, że nie powinni pozostawać bierni, gdy organy przekraczają swoje uprawnienia, pokazano skuteczne narzędzia, jakich należy używać w takiej sytuacji, tak aby skutecznie bronić swoich praw.

 

Sami uczestnicy dzieląc się swoimi spostrzeżeniami w zakresie styczności z organami podatkowymi w ramach prowadzonej na co dzień działalności gospodarczej przyznali, że aby zminimalizować ryzyko negatywnego wpływu kontroli na bieżącą działalność, zarówno w wymiarze organizacyjnym, jak i finansowym, bardzo ważne jest korzystanie z pomocy profesjonalnego pełnomocnika.

 

Nie można zapominać, że podatnik wcale nie musi stać na z góry straconej pozycji i może być o krok przed kontrolującymi go organami. W tym celu warto pomyśleć o audycie podatkowym pod kątem ewentualnych kontroli podatkowych. Jest to narzędzie, którego zadaniem jest kompleksowe zbadanie prawidłowości rozliczeń podatkowych, tak aby zdiagnozować, ograniczyć i wyeliminować nieprawidłowości oraz związane z nimi potencjalne ryzyko podatkowe.

 

Zachęcamy Państwa do śledzenia aktualności na naszym blogu, także w kontekście nadchodzących wydarzeń organizowanych przez kancelarię Mariański Group. Staramy się, aby nasza oferta szkoleniowa odpowiadała potrzebom i zainteresowaniom naszych odbiorców. W związku z pojawiającymi się sugestiami, kolejnym tematem, który postaramy się Państwu przybliżyć na warsztatach, będą dochody ze źródeł nieujawnionych. O szczegółach będziemy informować na bieżąco, dlatego zapraszamy do odwiedzania naszego bloga i brania aktywnego udziału w zdobywaniu wiedzy z naszą pomocą.

0 komentarzy

Powracają postępowania w zakresie dochodów nieujawnionych, czyli skąd organy czerpią wiedzę na temat majątku podatnika?

Monika Wolska-Bryńska

Czynności sprawdzające Kontrola podatkowa Nieujawnione źródła dochodu Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym

1Przyczynkiem do nowelizacji w zakresie przepisów dotyczących podstępowania w sprawie dochodów nieujawnionych były orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, w tym m.in. z 18 lipca 2013 r. (sygn. akt: SK 18/09). Zgodnie z wprowadzonymi zmianami organy podatkowe są uprawnione m.in. do dokonywania już w ramach czynności sprawdzających weryfikacji poniesionych przez podatnika wydatków i uzyskanych przychodów (dochodów), opodatkowanych lub nieopodatkowanych. Konsekwencją będzie częstsze podejmowanie wskazanych działań przez urzędy, a więc w efekcie zwiększona liczba samych postępowań.

 

 

Z uwagi na powszechność omawianej tematyki, w dniu 13 kwietnia 2016 r. w Kancelarii Mariański Group zorganizowano spotkanie. Prof. Adam Mariański zwrócił uwagę na najważniejsze kwestie w aspekcie kontroli i dochodów nieujawnionych. Wypowiedź została zamieszczona w Aktualnościach telewizji TOYA w dniu 13 kwietnia, poniżej link do programu:

http://tvtoya.pl/news/show/13027,1

 

Zatem, nawiązując również do wypowiedzi z programu, kontrolowanym może być każdy. Bez względu na to, czy jest się osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, czy pracownikiem, wspólnikiem bądź też wykonuje się usługi na bazie innych umów, problem dochodów nieujawnionych będzie aktualny dla każdego podatnika. Przy czym, często może dochodzić do sytuacji, w których na skutek kontroli przeprowadzonej, np., w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, wtórnie mogą zostać podjęte czynności w zakresie dochodów nieujawnionych. Natomiast, w kontekście branż wrażliwych  liczne kontrole będą pojawiały się także m.in. w branży tekstylnej.

 

 

Organy podatkowe mają szerokie możliwości pozyskiwania informacji o majątku podatnika. Wiedzę swoją czerpią, choćby z informacji przesyłanych im przez sądy, komorników, notariuszy, banki, biura maklerskie, fundusze inwestycyjne. Wiadomości te przekazywane są im również przez inne organy administracyjne, np. architektoniczno-budowlane – które przekazują kopie decyzji pozwolenia na budowę, rejestrujące pojazdy – które comiesięcznie sporządzają rejestr pojazdów zarejestrowanych lub wyrejestrowanych.  Niektórych informacji dostarcza im sam podatnik, np. wypełniając oświadczenie majątkowe niezbędne do ubiegania się o otrzymanie ulgi w spłacie zobowiązania, czy powszechnie znanych ulg mieszkaniowych. Warto pamiętać, że urząd będzie wiedział, np. o zakupie nieruchomości, założeniu czy likwidacji rachunku do prowadzenia działalności gospodarczej, gdyż wymienione podmioty mają obowiązek informowania go o takich operacjach.

 

40467108_2_dochody-nieujawnione_300x495_FFFFFF_padNie każde tłumaczenie podatnika będzie spotykało się z akceptacją organu czy sądu. Każda sytuacja jest indywidualna, niemniej wypracowano już trwałe stanowisko w orzecznictwie w zakresie, np. w kwestii udowadniania prostytucji. Istotny problem stanowią też kwestie rozliczania napiwków. W wypadku, np., darowizny, już jej wskazanie powoduje, że organ zweryfikuje, czy darczyńca miał możliwości finansowe do jej dokonania. Brak jej wcześniejszego zgłoszenia, pomimo przekroczenia progów wskazanych w ustawie, będzie rodził wysokie sankcje podatkowe.

 

Reasumując, istotne jest właściwe dokumentowanie swoich dochodów i wydatków. Warto podkreślić, iż omawianą tematykę reguluje po raz pierwszy w sposób kompleksowy, bazując na znowelizowanym stanie prawnym publikacja kancelarii pod redakcją prof. Adama Mariańskiego pt. „Dochody nieujawnione”.

0 komentarzy

Czy formalna rezygnacja z funkcji prezesa zarządu uchroni przed odpowiedzialnością za zobowiązania spółki?

Kacper Sołoniewicz

Kontrola podatkowa Materialne prawo podatkowe Orzecznictwo Postępowanie kontrolne Postępowanie podatkowe

Gdy sytuacja finansowa spółki pogarsza się, a na horyzoncie widać już widmo upadłości, członkowie zarządu, aby uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania spółki składają rezygnację z pełnionej funkcji. Zdarza się, że rezygnacja z pełnienia funkcji członka zarządu ma charakter wyłącznie formalny, a dotychczasowy prezes nadal, pomimo rezygnacji, wykonuje swoje obowiązki. Czy takie działanie pozwoli uwolnić się ustępującemu członkowi zarządu od odpowiedzialności za zaległości podatkowe, którą ponosi na podstawie art. 116 ordynacji podatkowej?

 

Kluczowe znaczenie dla udzielenia odpowiedzi na zadane powyżej pytanie ma wykładania przepisów regulujących zasady odpowiedzialności członków zarządu, a w szczególności art. 116 § 2 ordynacji podatkowej.

 

Stosownie do art. 116 § 2 ordynacji podatkowej odpowiedzialność członków zarządu obejmuje zaległości podatkowe z tytułu zobowiązań, które powstały w czasie pełnienia przez nich obowiązków członka zarządu. Dla ustalenia okresu dotyczącego zaległości, za które odpowiedzialność ponosi konkretny zarząd, kluczowe znaczenie ma zatem wyjaśnienie, co należy rozumieć przez „pełnienie obowiązków”. Innymi słowy, jakie czynniki decydują o tym, że dana osoba pełni w danym momencie obowiązki członka zarządu spółki kapitałowej, do których na podstawie art. 201 § 1 k.s.h. należy w szczególności prowadzenie spraw spółki oraz jej reprezentacja.

 

Odpowiedź na powyższe pytanie znajdziemy wyrokach Naczelnego Sadu Administracyjnego (dalej: „NSA”), który wypracował jednolitą linię orzeczniczą, w której odwołuje się do faktycznego sprawowania przez dany podmiot wymienionej w tym przepisie funkcji.

czytaj dalej

0 komentarzy

Seminarium: „Kluczowe zagadnienia podatkowe dla branży browarniczej” – czyli nasza prelekcja na Targach Piw Regionalnych „Piwowary”

Monika Wolska-Bryńska

Doradztwo podatkowe Interpretacje indywidualne Kontrola podatkowa Koszty uzyskania przychodów Prawa i obowiązki kontrolowanego

DSC08419W dniu 1 i 2 kwietnia 2016 roku w Łodzi w hali EXPO odbyła się III edycja Targów Piw Regionalnych „Piwowary”. Jednym z punktów tych targów było seminarium „Kluczowe zagadnienia podatkowe dla branży browarniczej”. Seminarium prowadzili prawnicy z Kancelarii Mariański Group – doradca podatkowy Michał Sroczyński, doradca podatkowy Katarzyna Rogowska, doradca podatkowy Jakub Żurawiński, adwokat Bartosz Rodak oraz radca prawny Monika Wolska-Bryńska, a w kwestiach konsultacyjnych zespół ten wspomagał także aplikant adwokacki Kacper Sołoniewicz.

 

 

Pierwsza część była poświęcona przede wszystkim podatkowi akcyzowemu dla piwa. Zwrócono uwagę na definicję piwa w ujęciu ustawy o podatku akcyzowym. Wspomniano też o piwach smakowych i kwestii prawidłowego ustalania podstawy ich opodatkowania. Ponadto, przybliżono także słuchaczom kwestię tzw. ulgi dla małych browarów. Omówiono również instytucję wiążących informacji akcyzowych i interpretacji indywidulanych, podkreślając iż dopiero łącznie oba te środki dają pełną ochronę podatnikowi pod warunkiem, że wystąpiono o nie w odpowiedniej kolejności.

czytaj dalej

0 komentarzy

Postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności musi zostać doręczone pełnomocnikowi!

Michał Sroczyński

Orzecznictwo Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym Postępowanie egzekucyjne Postępowanie podatkowe

9 lutego 2016 r. zapadł kolejny wyrok NSA (II FSK 3536/13) w sprawie doręczenia postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności. Oznacza to, że utrwaliła się już nowa linia orzecznicza w tym zakresie. Do niedawna sądy administracyjne akceptowały stanowisko organów zgodnie z którym postanowienie o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności doręczano stronie i dopiero od daty doręczenia stronie postanowienia mógł zostać ustanowiony w sprawie pełnomocnik, co wiązało się z udzieleniem kolejnego pełnomocnictwa i obowiązkiem zapłaty kolejnej opłaty skarbowej.

 

NSA uznał, że postępowanie w zakresie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności decyzji nieostatecznej jest postępowaniem wpadkowym dotyczącym głównej sprawy podatkowej. Wobec czego pełnomocnik ustanowiony w postępowaniu głównym jest również automatycznie pełnomocnikiem w postępowaniu wpadkowym dotyczącym nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, chyba że w treści pełnomocnictwa wyraźnie wyłączono inne postępowania związane ze sprawą.

 

Jak wskazano w wyroku „Z uwagi na wpadkowy, szczegółowy, incydentalny charakter postępowania w sprawie nadania decyzji (nieostatecznej) rygoru natychmiastowej wykonalności, prowadzonego w czasie i w ramach toczącego się (na etapie postępowania międzyinstancyjnego a następnie drugoinstancyjnego) postępowania podatkowego, pełnomocnictwo złożone do akt sprawy podatkowej zasadniczo skuteczne będzie w postępowaniu w przedmiocie nadania rygoru natychmiastowej wykonalności, chyba że konkretna treść pełnomocnictwa, którego dokument złożony zostanie do akt postępowania podatkowego, stanowić będzie, na zasadzie wyjątku oraz umowy stron stosunku prawnego pełnomocnictwa, jednoznacznie inaczej. (…) Z tych też powodów, doręczenie postanowienia o nadaniu rygoru natychmiastowej wykonalności powinno nastąpić do rąk pełnomocnika ustanowionego i zgłoszonego w postępowaniu podatkowym, dla którego postępowanie w zakresie rygoru natychmiastowej wykonalności jest (tylko) postępowaniem wpadkowym, chyba że pełnomocnictwo to wyłącza udział wskazanego w nim pełnomocnika.”

czytaj dalej

0 komentarzy

Kontrole w zakresie nowego podatku od niektórych instytucji finansowych

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Materialne prawo podatkowe Podmioty powiązane Zmiany w przepisach podatkowych

Ministerstw Finansów w dniu 3 marca 2016 r. wydał interpretację ogólną nr PK1.8201.1.2016 w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej.

 

Interpretacja ta wyjaśnia nieprecyzyjne sformułowania zawarte w ustawie ale także stanowi swoistą instrukcję dla organów podatkowych oraz organów kontroli skarbowej w zakresie metodologii przeprowadzania kontroli dotyczących podatku od niektórych instytucji finansowych w szczególności:

– spełniania definicji podatnika,

– sposobu określania podstawy opodatkowania,

– ustalania powiązań między podatnikami będącymi zakładami ubezpieczeń lub zakładami reasekuracji,

– ustalania powiązań między podatnikami będącymi instytucjami pożyczkowymi.

 

W zakresie definicji podatnika rozstrzygnięto wątpliwości czy podatnikami w rozumieniu ustawy są pracodawcy, którzy udzielają pożyczek własnym pracownikom ze środków obrotowych lub środków z ZFŚS. W ustawie o kredycie konsumenckim szczegółowo określono zasady uznawania podmiotu za instytucję pożyczkową i podatnik udzielający pożyczek własnym pracownikom nie spełnia tych wymogów.

 

Odnośnie określenia podstawy opodatkowania – wyjaśniono, że przy ustalaniu podstawy opodatkowania podatkiem od niektórych instytucji finansowych powinny być uwzględniane wartości aktywów ustalone na podstawie obrotów i sald wszystkich kont składników aktywów oraz kont je korygujących powstałych z pionowego podziału tych kont aktywów.

czytaj dalej

0 komentarzy

Zmiany w przepisach o nadpłacie obowiązujące od 1 stycznia 2016 roku!

Katarzyna Rogowska

Materialne prawo podatkowe Zmiany w przepisach podatkowych

Najnowsza nowelizacja przepisów Ordynacji podatkowej objęła swoim zakresem także regulacje dotyczące nadpłaty. Wprowadzone na początku bieżącego roku zmiany, z jednej strony służą doprecyzowaniu już istniejących zapisów ustawy, a z drugiej wdrażają w jej zakresie nowe rozwiązania prawne. Przepisy w obecnie obowiązującym kształcie mają w rezultacie prowadzić do uproszczenia procedury oraz skrócenia postępowania, co ma się bezpośrednio przekładać na możliwość szybszego otrzymania zwrotu nadpłaty. Praktyka stosowania przepisów dotyczących nadpłaty, pokazywała na przestrzeni ostatnich lat, że występują na tym polu liczne wątpliwości interpretacyjne, co znajdowało swoje potwierdzenie również w orzecznictwie sądów administracyjnych, stąd też wychodząc naprzeciw postulowanym zmianom, zdecydowano się na podjęcie odpowiednich kroków legislacyjnych.

 

Na wstępie warto zwrócić uwagę, że na gruncie znowelizowanego art. 72 § 2 o.p. rozszerzono katalog  przypadków (nowy pkt 2), w których dokonana na rzecz organu podatkowego wpłata, będzie traktowana na równi z nadpłatą – i tak zostały nią objęte także nienależnie zapłacone zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek oraz opłata prolongacyjna.

 

Ponadto uściślono, że w zakresie podatników podatku od towarów i usług składających deklaracje kwartalne, momentem powstania nadpłaty jest dzień złożenia takiej deklaracji, z tym jednak zastrzeżeniem, że będzie to dotyczyć wyłącznie podatników dokonujących wpłat zaliczki na ten podatek.

 

Jedną z najistotniejszych zmian, jaka pojawia się w związku z wprowadzoną nowelizacją, jest przyznanie uprawnienia do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty spółkom, które tworzyły podatkową grupę kapitałową w rozumieniu przepisów ustawy o CIT. Mogą one wystąpić z takim wnioskiem w zakresie zobowiązań grupy, w razie utraty przez nią statusu podatnika (dodany § 2a do art. 75 o.p.). Ważna zmiana dotyczy również przyznania obecnym lub byłym wspólnikom spółki cywilnej prawa do złożenia wniosku o zaliczenie nadpłaty powstałej w spółce cywilnej na poczet ich zobowiązań podatkowych. W zakresie istniejącej spółki cywilnej wymagana jest w takim wypadku zgoda wszystkich wspólników.

W kontekście kwot, na poczet których nadpłata podlega zaliczeniu z urzędu, od tego momentu przewiduje się taką możliwość również w stosunku do odsetek za zwłokę od nieterminowych zaliczek na podatek oraz kosztów upomnienia.

 

Jednocześnie na tle obecnie obowiązujących przepisów kładzie się nacisk na wyraźne określenie wzajemnych relacji pomiędzy postępowaniem w sprawie stwierdzenia nadpłaty, a postępowaniem wymiarowym dotyczącym określenia wysokości zobowiązania podatkowego. Otóż, aby usunąć wątpliwości interpretacyjne w tej materii, postanowiono iż od tej chwili w decyzji stwierdzającej nadpłatę organ podatkowy określa wysokość zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości w takim zakresie, w jakim powstanie nadpłaty jest związane ze zmianą wysokości zobowiązania podatkowego. Natomiast w zakresie, w jakim wniosek okaże się nieuzasadniony, organ odmówi stwierdzenia nadpłaty. Taka zmiana jest zbieżna z podejściem prezentowanym w orzecznictwie, zgodnie z którym postępowanie wszczęte w przedmiocie stwierdzenia nadpłaty podatku nie może w jego trakcie przekształcić się w postępowanie w przedmiocie określenia wysokości zobowiązania podatkowego (por. uchwała NSA z dnia 27 stycznia 2014 r. sygn. akt II FPS 5/13). Uznaje się bowiem, że zakres postępowania w sprawie stwierdzenia nadpłaty nie powinien wykraczać poza treść wniosku oraz ramy dokonanej korekty. Celem takiego postępowania ma być wyjaśnienie wyłącznie kwestii nadpłaty żądanej przez podatnika, objętej zakresem opisanego we wniosku stanu faktycznego. Oczywiście nie wyklucza to w przyszłości wydania przez organ podatkowy decyzji wymiarowej właśnie za ten okres, za który podatnik otrzymał zwrot nadpłaty. Przy czym podatnik ma zostać poinformowany już na etapie wydania decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłaty, że organ  podatkowy dysponuje takim prawem. czytaj dalej

0 komentarzy

Zmiana podejścia administracji podatkowej do cen transferowych

Łukasz Chmielecki

Podmioty powiązane

W obliczu rosnącego zainteresowania instytucji międzynarodowych oraz polskich organów podatkowych problematyką cen transferowych, podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi powinni przygotować się do funkcjonowania w nowej rzeczywistości.

Od co najmniej kilku lat na forum międzynarodowym podejmowane są kroki mające prowadzić do ujednolicenia reguł dokumentowania transakcji i zdarzeń występujących pomiędzy podmiotami powiązanymi. Aktami o najbardziej doniosłym znaczeniu w tym zakresie są:

  • Rezolucja Rady i przedstawicieli rządów Państw Członkowskich zebranych w Radzie z dnia 27 czerwca 2006 r. dotycząca kodeksu postępowania w sprawie dokumentacji cen transferowych dla przedsiębiorstw stowarzyszonych w Unii Europejskiej (DCT UE),
  • Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (ang. OECD) oraz G20 w sprawie dokumentacji cen transferowych i raportowania country-by-country (Działanie 13 w ramach planu przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków, ang. BEPS).

 

Działania organów Unii Europejskiej oraz OECD wpływają na posunięcia polskich władz. W dniu 20. kwietnia 2015 roku Prezes NIK wydał obszerną Informację o wynikach kontroli pt. „Nadzór organów podatkowych i organów kontroli skarbowej nad prawidłowością rozliczeń z budżetem państwa podmiotów z udziałem kapitału zagranicznego”. Generalną konkluzją wynikającą z treści Informacji jest fakt, że w kontrolowanym okresie, tj. od 1. stycznia 2012 roku do 30. czerwca 2014 roku, urzędy kontroli skarbowej oraz urzędy skarbowe skupiały swoje działania przede wszystkim na zwalczaniu nieprawidłowości w podatku od towarów i usług, a Minister Finansów nie posiadał instrumentów prawnych do skutecznego zapobiegania erozji podatkowej i przenoszeniu dochodów, m.in. w drodze niewłaściwego stosowania cen transferowych.

 

Od dnia otrzymania zaleceń pokontrolnych, Ministerstwo Finansów podjęło szereg działań mających na celu poprawę pozycji administracji podatkowej w eliminowaniu uchybień w obszarze cen transferowych: powołanie Zespołu Zadaniowego ds. Kontroli Podmiotów Powiązanych oraz Centrum Kompetencyjnego, przygotowanie szczegółowych wytycznych dla urzędów skarbowych w zakresie kontroli podmiotów powiązanych, nabycie systemów informatycznych i baz danych pozwalających na analizę i weryfikację cen transferowych.

 

Skutkiem tych prac jest umieszczenie weryfikacji cen transferowych wśród priorytetów Ministra Finansów na 2016 rok. W komunikacie MF z dnia 18. grudnia 2015 roku wynika, że resort planuje zmiany strukturalne i zaangażowanie większych zasobów do przeprowadzania kontroli rozliczeń podmiotów powiązanych, a w kolejnym komunikacie – z dnia 5. lutego br. – informuje o kontrolach, które zakończyły się w ostatnich miesiącach wykryciem przypadków nieuzasadnionego braku wykazywania dochodów albo wykazywaniem dochodów w zaniżonej wysokości. Źródłem nieprawidłowości po stronie podatników były m.in. zastosowanie nierynkowej wysokości opłaty licencyjnej czy też ustalenie niewłaściwego klucza podziału kosztów i alokacji zysków w podmiocie krajowym. Ponadto, Minister Finansów zachęca do korygowania podatku za ubiegłe lata do końca pierwszego kwartału br., jednocześnie zapowiadając na drugi kwartał kontrole podmiotów, które nie zapłaciły podatku dochodowego w ostatnich latach.

 

Podsumowując, w związku z opisanym podejściem administracji podatkowej do badania cen transferowych, zalecanym rozwiązaniem dla podatników, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości co do prawidłowości swoich rozliczeń z podmiotem powiązanym jest przeprowadzenie rzetelnej i wnikliwej oceny polityki cen transakcyjnych, w tym przygotowanych dokumentacji cen transferowych.

 

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że w kontekście ryzyka zintensyfikowanych kontroli już w drugim kwartale 2016 r., najdogodniejszym czasem do dokonania takiej oceny są najbliższe tygodnie.

 

Ponadto, zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy z dnia 10. września ub. r. nowelizującej Ordynację podatkową korekta podatku dokonana – za jeszcze nieprzedawnione lata podatkowe przed 2015 rokiem – do końca czerwca będzie uprawniać do zapłaty odsetek za zwłokę w wysokości obniżonej (do 50%).

0 komentarzy
Strona 1 z 1312345...10...Ostatnia »