Najczęściej czytane

Nowe uprawnienia organów podatkowych związane z rejestracją VAT

Monika Wolska-Bryńska

Zmiany w przepisach podatkowych

Wpis ten jest kontynuacją mini serii wpisów poświęconych najistotniejszym zmianom w VAT, które przyniesie nowy 2017 rok. Już, bowiem od 1 stycznia nowelizacja przepisów w zakresie podatku VAT wprowadzi nowe rozwiązania związane z rejestracją podatników na potrzeby VAT.

 

 

Podkreślić należy, że najdotkliwszą instytucją związaną z całokształtem przepisów traktujących o rejestracji VAT jest wykreślenie z rejestru VAT i VAT UE. Nowe przepisy przewidują, zaś nowe okoliczności, kiedy będzie możliwe wykreślenie z urzędu podatnika z rejestru VAT
oraz wprowadzają krótszy, bo 3, a nie 6 miesięczny termin, po którym możliwe jest wykreślenie
z rejestru podatników VAT UE.

 

Zatem, naczelnik urzędu skarbowego wykreśli z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli:

 • podatnik nie istnieje lub
 • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się
  z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub
 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawda, lub
 • podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

 

Jednocześnie wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który:

 • zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub
 • będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, nie złożył stosownych deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub
 • składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, lub
 • wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub
 • prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

czytaj dalej

0 komentarzy

Szkolenie dla BCC Loża Częstochowska – „Jak przygotować się do kontroli podatkowej”.

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Prawa i obowiązki kontrolowanego

W dniu 16 grudnia 2016 r. przedstawiciele Kancelarii przeprowadzili kolejne szkolenie oraz dyżur dla członków BCC zrzeszonych w Loży Częstochowskiej pt. „Jak przygotować się do kontroli podatkowej. Podstawowe prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych.”

 

wp_20161216_12_35_59_proTematem szkolenia było skuteczne przygotowanie się do kontroli podatkowej, w tym w szczególności poznanie praw i obowiązków kontrolujących i kontrolowanych. Omówiono krajowy plan działania administracji podatkowej, rodzaje i tryby działania poszczególnych organów, nowe pełnomocnictwa ogólne i szczególne w praktyce, procedurę związaną z kontrola podatkową i postępowaniem podatkowym. Szkolenie poprowadził doradca podatkowy Michał Sroczyński z Departamentu Kontroli Podatkowych. Podczas szkolenia uczestnicy mogli zadawać pytania związane z tą tematyką. Jednocześnie dyżur dla członków BCC prowadził apl. radcowski Jakub Barwaniec.

 

Kolejne szkolenia w ramach współpracy z BCC Loża Częstochowska odbędą się już w styczniu 2017 r.

0 komentarzy

Coraz trudniej o zwrot VAT!

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Kontrola VAT

Otrzymanie przez podatnika zwrotu podatku VAT wykazanego w deklaracji jest w praktyce coraz trudniejsze. Jak pokazują statystyki przez pierwsze trzy kwartały 2016 roku organy kontroli skarbowej zatrzymały zwrot VAT w wysokości aż 566,5 mln zł. Przez poprzednie trzy lata łącznie zatrzymano zwrot VAT w łącznej wysokości 461,8 mln zł (odpowiednio 66,8 mln w roku 2013, 227,1 mln w roku 2014 oraz 167,9 mln w roku 2015).

 

Wartość zatrzymanych zwrotów VAT – w wyniku działalności kontroli skarbowej, przedstawia poniższe zestawienie:

 okres w mln zł
2013 66,8
2014 227,1
2015 167,9
I-III kwartał 2016 566,5

 

Statystyki pokazują, że coraz trudniej jest uzyskać zwrot VAT wynikający z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Działania organów mają ukrócić wyłudzenia zwrotu VAT będące następstwem karuzel podatkowych, jednak znacznie utrudniają odzyskanie VAT pozostałym przedsiębiorcom. Wstrzymanie zwrotu VAT powoduje zagrożenie dla bieżącej działalności przedsiębiorcy, który kalkulując swoje przychody i koszty nie uwzględnił podatku VAT, który w założeniu ma być dla przedsiębiorcy neutralny.

 

W związku z tym, że zwrot VAT automatycznie oznacza kontrolę, przed wystąpieniem o taki zwrot należy odpowiednio przygotować się na weryfikację rozliczeń przez organy podatkowe.Weryfikacja rozliczeń powoduje, że zakwestionowany zostanie nie tylko zwrot VAT ale także pozostałe rozliczenia w badanym okresie.

 

W przygotowaniu do kontroli niezastąpionym rozwiązaniem jest audyt podatkowy. Kancelaria przygotowała w tym zakresie również Raport „Czy jesteś przygotowany do kontroli podatkowej”

 

czytaj dalej

0 komentarzy

Sankcje w podatku VAT od 1 stycznia 2017 r.

Monika Wolska-Bryńska

Kontrola VAT Zmiany w przepisach podatkowych

Od 1 stycznia 2017 roku w wyniku nowelizacji ustawy o VAT, pojawią się nowe sankcje podatkowe. Będą one miały związek z nierzetelnym rozliczaniem podatku VAT przez podatników oraz z wystawianiem i posługiwaniem się tzw. pustymi fakturami.

 

Ustawodawca w przepisach nowelizujących wprowadził dwie stawki sankcyjne, tj. 30% od stwierdzonej nieprawidłowości wynikającej z faktury oraz 100% od wartości VAT-u w przypadku podatników dopuszczających się oszustw podatkowych, w tym z tzw. pustych faktur.

 

Nałożenie na podatnika stawki sankcyjnej w wysokości 30% może być podyktowane tym, że podatnik:

1) w złożonej deklaracji podatkowej wykazał:

 • kwotę zobowiązania podatkowego niższą od kwoty należnej,
 • kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego wyższą od kwoty należnej,
 • kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe wyższą od kwoty należnej,
 • kwotę zwrotu różnicy podatku, kwotę zwrotu podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku do obniżenia kwoty podatku należnego za następne okresy rozliczeniowe, zamiast wykazania kwoty zobowiązania podatkowego podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego.

2) nie złożył deklaracji podatkowej oraz nie wpłacił kwoty zobowiązania podatkowego.

 

Jednocześnie ustawodawca przewidział możliwość obniżenia 30% stawki sankcyjnej do 20%, w przypadku, gdy po zakończeniu kontroli podatkowej albo w trakcie prowadzonego postępowania kontrolnego podatnik:

 • złożył korektę deklaracji uwzględniającą stwierdzone nieprawidłowości i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego lub zwrócił nienależną kwotę zwrotu;
 • złożył deklarację podatkową i wpłacił kwotę zobowiązania podatkowego.

czytaj dalej

0 komentarzy

Pełnomocnik odpowie za zaległości podatkowe swojego klienta

Kacper Sołoniewicz

Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym Zmiany w przepisach podatkowych

Wprowadzenie solidarnej odpowiedzialności pełnomocnika za zaległości podatkowe podatnika, którego reprezentował w czasie składania wniosku o zarejestrowanie na potrzeby podatku VAT, to jedna z bardziej kontrowersyjnych zmian, jakie niesie za sobą nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług.

 

Ministerstwo Finansów – jak zostało to zapowiedziane podczas wrześniowej konferencji w Krynicy, podjęło zintensyfikowane działania, które mają na celu doprowadzenie do uszczelnienia systemu podatkowego. Owocem tych działań stał się Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, który zawiera szereg kontrowersyjnych zmian.

 

Na szczególne omówienie i skomentowanie zasługują te zamiany, które zostaną wprowadzone poprzez nadanie nowego brzmienia art. 96 u.p.t.u. i dodaniu do niego ust. 4b i ust. 4c. – powoływane przepisy wprowadzają bowiem mechanizm solidarnej odpowiedzialności, jaką ponosić będą nowopowstały podatnik i pełnomocnik działający przy jego rejestracji. Jak wynika z projektu, przedmiot odpowiedzialności będzie obejmował zaległości podatkowe powstałe w okresie 6 miesięcy od dnia zarejestrowania podatnika VAT czynnego.  Zakres odpowiedzialności pełnomocnika ograniczony będzie do kwoty 500.000 zł.

czytaj dalej

0 komentarzy

Szkolenie „Jak przygotować się do kontroli? – Branża medyczna po raz pierwszy w Krajowym Planie Działania Administracji Podatkowej”

Monika Wolska-Bryńska

Inne Kontrola podatkowa Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym Prawa i obowiązki kontrolowanego

W dniach 17 i 18 listopada 2016 roku w Warszawie odbył się II Kongres Zarządzania w Ochronie Zdrowia. Jeden z jego paneli poświęcony był warsztatom: „Jak przygotować się do kontroli? – Branża Medyczna po raz pierwszy w Krajowym Planie Działania Administracji Podatkowej”. Szkolenie prowadziła radca prawny Monika Wolska-Bryńska z Departamentu Kontroli Podatkowych z Kancelarii Mariański Group.

 

 

davWstęp dotyczył Krajowego Planu Działania Administracji na 2016 r. Wskazano cel planu i scharakteryzowano hierarchię podobszarów ryzyka. Następnie, omówiono obszary ryzyka w branży medycznej oraz najczęściej identyfikowane w niej błędy podatkowe, z odwołaniem się do przykładów z praktyki. Kolejnym zagadnieniem była kwestia dochodów nieujawnionych oraz źródeł wiedzy organu o majątku podatnika. Kluczowym tematem były podstawy prawne do przeprowadzania kontroli u przedsiębiorców, prawa i obowiązki kontrolowanych i kontrolujących, a także odpowiedzialność karno-skarbowa. Wykład zakończono omawiając zasady wnoszenia sprzeciwu oraz zastrzeżeń do protokołu kontroli. Ponadto, zwrócono uwagę słuchaczy na możliwość ustanowienia przez podatnika pełnomocnika ogólnego, która to instytucja funkcjonuje od 1 lipca 2016 roku, a także omówiono zmiany w zakresie udzielania pełnomocnictw.

 

 

W kontekście zaś samej branży medycznej, warto wskazać, iż zgodnie z ww. planem obejmuje ona następujące podobszary, które winny być szczególnie przez organy kontrolowane:

 • Porady lekarskie, diagnostyka i leczenie świadczone przez lekarzy;
 • Praktyka dentystyczna o charakterze ogólnym lub specjalistycznym, włączając działalność ortodontyczną;
 • Praktyka pielęgniarek i położnych;
 • Działalność paramedyczna;
 • Działalność szpitali ogólnych i specjalistycznych, sanatoriów, prewentoriów, centrów rehabilitacyjnych oraz pozostałych placówek medycznych zapewniających pacjentom zakwaterowanie i wyżywienie.

czytaj dalej

0 komentarzy

Dwie kolejne wygrane przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym!

Michał Sroczyński

Materialne prawo podatkowe nadpłata Orzecznictwo

Miło jest nam poinformować, że w dniu 17 listopada2016 r. Kancelaria wygrała przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Łodzi dwie kolejne sprawy ze skargi na decyzję dyrektora izby skarbowej w Łodzi w zakresie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od czynności cywilno-prawnych o sygnaturach I SA/Łd 795/16, I SA/Łd 796/16

 

W obu sprawach wojewódzki sąd administracyjny uchylił zaskarżoną decyzję oraz orzekł o zasądzeniu kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

czytaj dalej

0 komentarzy

Kolejny sukces Kancelarii już na etapie zastrzeżeń do protokołu

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Kontrola VAT

Miło jest nam poinformować o kolejnym sukcesie Kancelarii w sporze z fiskusem w sprawie dotyczącej zwrotu podatku od towarów i usług. Tym razem już na etapie zastrzeżeń do protokołu co spowodowało brak wszczęcia postępowania  oraz uznanie prawa do zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego

 

W stosunku do podatnika została przeprowadzona kontrola podatkowa w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług. Z protokołu kontroli podatkowej wynikało, że Podatnik w kontrolowanym okresie nie wykonywał żadnych czynności opodatkowanych ponieważ jego działalność polegała w głównej mierze na refakturowaniu. Przez to zdaniem organu podatnik niezasadnie obniżył podatek należny o kwotę podatku naliczonego z faktur dokumentujących poniesione koszty.

czytaj dalej

0 komentarzy

Szkolenie dla BCC – Loża w Częstochowie – „Nowe i planowane rozwiązania w zakresie odpowiedzialności członków zarządu i osób trzecich”

Monika Wolska-Bryńska

Inne odpowiedzialność osób trzecich

W dniu 27 października 2016 roku Kancelaria rozpoczęła cykl szkoleń i dyżurów dla członków BCC, zrzeszonych w Częstochowskiej Loży.

 

 

Pierwszym tematem były zagadnienia związane z odpowiedzialnością członków zarządu i osób trzecich, w kontekście wprowadzonych i planowanych zmian. Wykład poprowadziła radca prawny Dorota Tarnowska z Departamentu Doradztwa Podatkowego i Prawnego oraz radca prawny Monika Wolska-Bryńska z Departamentu Kontroli Podatkowych.

 

 

dsc_0007Szkolenie rozpoczęto od omówienia odpowiedzialności wynikającej z prawa cywilnego i karnego, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie zakazu prowadzenia działalności. Następnie, scharakteryzowano zmiany i różnice pomiędzy postępowaniem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, poprzez pryzmat celów nowelizacji prawa w tym aspekcie. Natomiast, warsztat zamknięto wskazując na nowe rozwiązania w zakresie odpowiedzialności osób trzecich w prawie podatkowym, a także propozycje
co do tzw. rozszerzonej konfiskaty mienia.

 

Podczas spotkania eksperci odpowiadali na pytania uczestników, które wywiązały się
w dyskusji, szczególnie w kontekście kierunku proponowanych zmian.

 

 

Zapraszamy na kolejne szkolenia w tym cyklu, które odbędą się w siedzibie Loży
w Częstochowie:

10 listopada 2016 roku, godz. 10.00 – „Ceny transferowe – nowe obowiązki podmiotów powiązanych”;

29 listopada 2016 roku, godz. 10.00 – „Bezpieczne dokumentowanie sprzedaży, czyli transakcje bez ryzyka”.

 

0 komentarzy

Warsztaty dla ŁIPH oraz spotkania transportowe – Wrocław – szkolenia z zakresu: „Jak przygotować się do kontroli?” i Kontrole podatkowe – kluczowe aspekty dotyczące branży TSL – ujęcie praktyczne”

Monika Wolska-Bryńska

Inne Kontrola podatkowa Prawa i obowiązki kontrolowanego

W dniu 24 października 2016 roku odbyła się kolejna edycja szkolenia: „Jak przygotować się do kontroli?”, organizowanego przy współudziale Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej, w ramach cyklu spotkań „Fabryka kompetencji”. Szkolenie poprowadzili prawnicy z Departamentu Kontroli Podatkowych – doradca podatkowy Kacper Sołoniewicz oraz radca prawny Monika Wolska-Bryńska.

 

 

Wobec kolejnych planów i projektów nowelizacyjnych, przypomniano i zaktualizowano wiedzę słuchaczy w zakresie podstawowych obowiązków kontrolujących oraz praw kontrolowanych, co poparto praktycznymi przykładami. Ponadto, zwrócono uwagę na obecnie obowiązujące rodzaje pełnomocnictw, a także zasady ustanawiania poszczególnych pełnomocników. Omówiono również obszary ryzyka w obrocie gospodarczym na przykładzie tzw. karuzeli vat.

 

 

wp_20161027_15_21_54_proNatomiast, w dniu 27 października 2016 roku we Wrocławiu odbyło się następne z cyklu Spotkań transportowych. Kancelarię reprezentowali prawnicy z Departamentu Kontroli Podatkowych – doradca podatkowy Kacper Sołoniewicz oraz z Departamentu Doradztwa Podatkowego i Prawnego – aplikant radcowski Jakub Barwaniec, którzy dyżurowali przy stoisku eksperckim. Ponadto, doradca podatkowy Kacper Sołoniewicz poprowadził szkolenie o tematyce: „Kontrole podatkowe – kluczowe aspekty dotyczące branży TSL – ujęcie praktyczne”.

 

 

Wykład rozpoczęto od scharakteryzowania podobszarów ryzyka najczęściej identyfikowanych w branży TSL, według Krajowego Planowi Działania Administracji na 2016 r. W dalszej kolejności wskazano na obowiązki związane z ewidencjami i rejestrami. Zagadnieniem, które wzbudziło największe zainteresowanie były najczęściej identyfikowane błędy w branży TSL. W tym zakresie omówiono na czym polega proceder karuzel vat i jak można stać się nieświadomym uczestnikiem takiej karuzeli. Ponadto, wyjaśniono różnicę pomiędzy nierzetelną a pustą fakturą. Wymieniono także podstawowe obowiązki, jakie ciążą na podatniku, potwierdzone aktualnym orzecznictwem.

 

 

Podczas spotkania eksperci odpowiadali na pytania uczestników, które odnosiły się głównie do kwestii dokumentacji oraz obowiązków podatnika w związku z kontrolą.

 

 

Zapraszamy na kolejne szkolenie w tym cyklu, które odbędzie się z udziałem Kancelarii w Warszawie (9 listopada 2016 roku). Poniżej podano również link do strony głównej, poświęconej tym spotkaniom, gdzie można znaleźć ich szczegółowy plan i agendę:

http://spotkania.tsl-biznes.pl/

0 komentarzy
Strona 1 z 1712345...10...Ostatnia »