Najczęściej czytane

Dochody nieujawnione – Prezydent podpisał nowelę regulującą opodatkowanie ukrywanych dochodów.  

Kacper Sołoniewicz

Nieujawnione źródła dochodu

W dniu 24 lutego 2015 roku w Dzienniku Ustaw RP ogłoszono ustawę z dnia 16 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy – Ordynacja podatkowa.

 

Znowelizowane przepisy ustawy kompleksowo regulują zasady opodatkowania podatkiem PIT przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych przez podatnika źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych. Regulacje te są wynikiem wykonania dwóch orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego (z 29 lipca 2014 r. i 18 lipca 2013 r.).

 

W projekcie nowelizacji ustawy o PIT zdefiniowano przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach i przychody ze źródeł nieujawnionych.

 

Do przychodów, które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach, będą zaliczane przychody ze źródła ujawnionego przez podatnika, ale w nieprawidłowej wysokości. Przykładowo, za niewiarygodne będzie uznane tłumaczenie podatnika, że prowadzona przez niego osobiście firma, czynna 2 razy w tygodniu i nie zatrudniająca innych pracowników (np. zakład fryzjerski), przynosi przychody w wysokości 200 tys. zł tygodniowo, przy czym nie posiada on żadnych dokumentów na potwierdzenie tych przychodów.

czytaj dalej

0 komentarzy

Nie powołuj się na „prostytucję”!

Michał Sroczyński

Nieujawnione źródła dochodu

W świadomości społecznej utrwalił się mit, że w przypadku kontroli dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach wystarczy powołać się na przychody z „prostytucji” by zalegalizować te przychody i nie płacić sankcyjnej stawki 75%.

 

Nie jest to prawdą. Aby urząd uznał takie źródło przychodów trzeba podać dane klientów, daty, miejsca, kwoty. Urząd przesłucha wskazanych klientów. Tylko jeśli ich zeznania będą wiarygodne oraz z ich deklaracji podatkowych będzie wynikało, że dysponowali nadwyżką środków pieniężnych a także z całokształtu materiału dowodowego będzie wynikało, że takie czynności miały miejsce urząd może uznać taki dowód za wiarygodny. W praktyce to się w zasadzie nie zdarza.

 

Czasem podatnicy mimo, iż dysponują wiarygodnymi dowodami dokumentującymi uzyskany przychód powołują się na prostytucję ponieważ w ich ocenie to natychmiastowo zakończy postępowanie w sposób dla nich korzystny.

Powołanie się na takie źródło przychodów niesie za sobą dalsze konsekwencje. W przypadku gdy nie mamy danych klientów, lub ich zeznania okażą się niewiarygodne wpływa to negatywnie na wiarygodność pozostałych dowodów zgłoszonych w postępowaniu. Negatywne skutki takiego działania są później trudne do naprawienia.

Próby samodzielnego prowadzenia sprawy w przypadku kontroli dochodów z nieujawnionych źródeł przychodów lub nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach najczęściej skutkują popełnieniem szeregu błędów. Niektóre z nich, jak właśnie powoływanie się na „prostytucję”, zmniejszają szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy. Zwłaszcza w przypadku nieujawnionych źródeł przychodów bardzo duże znaczenie ma etap, w którym profesjonalny pomocnik przejmie prowadzenie postępowania. Im wcześniejszy etap tym większe szanse na pozytywne rozstrzygnięcie sprawy.

 

0 komentarzy

Zwróć uwagę na rodzaj postępowania!

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Postępowanie podatkowe Prawa i obowiązki kontrolowanego UKS – zasady prowadzenia kontroli

Urząd Skarbowy zgodnie z Ordynacją podatkową może prowadzić wobec podatnika postępowanie podatkowe, czynności sprawdzające lub kontrole podatkową uregulowane odpowiednio w dziale IV, V i VI Ordynacji podatkowej. Podobnie Urząd Kontroli Skarbowej na podstawie ustawy o kontroli skarbowej może prowadzić wobec podatnika postępowanie kontrolne lub kontrolę podatkową (prowadzoną w toku postępowania kontrolnego).

 

Postępowania nie różnią się tylko nazwą ale także trybem oraz zakresem uprawnień i obowiązków zarówno organów podatkowych (kontroli skarbowej) jak i zakresem uprawnień i obowiązków podatnika.

 

Organy podatkowe mają tendencję do interpretowania przepisów w taki sposób, który przyznaje im uprawnienia przewidziane dla wszystkich trybów a obowiązki tylko w zakresie jednego. Odwrotnie gdy chodzi o podatnika, organy potrafią interpretować przepisy w taki sposób by maksymalnie rozszerzyć obowiązki podatnika na wynikające ze wszystkich trybów i ograniczyć uprawnienia do przewidzianych tylko dla jednego trybu.

Odrębne uregulowanie poszczególnych trybów miało służyć podkreśleniu ich odrębności i nadaniu im odmiennego charakteru – w praktyce polega na ograniczeniu praw podatnika.

Wszystko za sprawą niejasnych przepisów odsyłających w sprawach nieuregulowanych do odpowiedniego stosowania przepisów zawartych w innym dziale Ordynacji podatkowej.

 

Ustalenie zakresu praw i obowiązków w każdym z trybów postępowania nie należy do prostych zadań, dlatego bez pomocy profesjonalnego pełnomocnika podatnik może mieć problem ze skutecznym dochodzeniem swoich praw.

0 komentarzy

Nie przegap terminu na zgłoszenie zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego!

Michał Sroczyński

Inne Postępowanie egzekucyjne

Niezgłoszenie w terminie 7 dni od otrzymania tytułu wykonawczego zarzutów rodzi bardzo poważne konsekwencje.

 

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego następuje z chwilą zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego (najczęściej zajęcie rachunku bankowego lub wynagrodzenia za pracę). Zobowiązanemu doręcza się zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego wraz z odpisem tytułu wykonawczego.

 

Dużo ważniejszym dokumentem jest załączony do zawiadomienie o zajęciu odpis tytułu wykonawczego. Musi on spełniać rygorystyczne wymogi określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jak również zawierać pouczenie o przysługującym w terminie 7 dni od otrzymania tytułu wykonawczego prawie do zgłoszenia do organu egzekucyjnego zarzutów w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego.

Co ważne po upływie tego terminu nie można już skutecznie podnosić okoliczności dotyczących prowadzenia postępowania egzekucyjnego a jedynie skarżyć poszczególne czynności egzekucyjne.

Skarga na poszczególne czynności egzekucyjne może spowodować jedynie uchylenie danej czynności, nie wstrzymuje jednak postępowania egzekucyjnego oraz nie wpływa na możliwość dalszego prowadzenia egzekucji i dokonywania kolejnych czynności egzekucyjnych.

 

Zgłoszenie się do profesjonalnego pełnomocnika przed upływem 7 dniowego terminu do zgłoszenia zarzutów uchroni przed przykrymi i trudnymi do odwrócenia konsekwencjami.

0 komentarzy

Czy urząd może wysłać oficjalne pismo mailem?

Michał Sroczyński

Inne Postępowanie podatkowe

Od czasu zmiany Ordynacji podatkowej w roku 2006 urzędy mają możliwość wysyłania pism za pośrednictwem poczty elektronicznej, ale nie w każdej sytuacji.

 

Przypadki kiedy urzędy mogą to zrobić są jednak ściśle uregulowane przez przepisy Ordynacji podatkowej i co ważne zmieniły się w roku 2014. Wysłanie podatnikowi pisma za pośrednictwem poczty internetowej możliwe jest tylko pod warunkiem gdy podatnik:

 

1) złoży podanie w formie dokumentu elektronicznego przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu podatkowego lub portal podatkowy,

 

2) wniesie o doręczenie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny,

 

3) wyrazi zgodę na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej i wskaże organowi podatkowemu adres elektroniczny.

 

Nowością jest zapis o złożeniu przez podatnika podania w formie dokumentu elektronicznego. Złożenie takiego podania wywołuje taki skutek jak wniesienie o doręczenie pism lub zgoda na doręczanie pism za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 

Nie ma więc możliwości by urząd wysłał nam pismo w ten sposób bez naszej zgody. Co więcej zgoda na doręczanie pism w ten sposób nie może być wywnioskowana z samego faktu podania przez podatnika w piśmie lub deklaracji adresu email. Zgoda musi być wyraźna i dotyczyć doręczania pism w ten sposób. Zgoda na doręczanie pism w ten sposób może być w każdym czasie cofnięta przez podatnika.

W przypadku gdy urząd wyśle nam pismo w ten sposób bez naszej zgody nie wywoła ono skutków prawnych.

Jeśli zdaniem urzędu takie pismo mimo braku wyraźnej zgody podatnika zostało doręczone prawidłowo konieczna będzie pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże w uniknięciu negatywnych konsekwencji tak doręczonego pisma.

0 komentarzy

Wiemy kto będzie na celowniku skarbówki w 2015 r.

Kacper Sołoniewicz

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa

Ministerstwo Finansów opublikowało plan działania administracji podatkowej na rok 2015 r. Wyszczególniono w nim branże, w których organy podatkowe i skarbowe wykryły największe uszczuplenia podatku w kontrolach prowadzonych na przestrzeni ostatnich dwóch lat. Przedsiębiorstwa z tych obszarów są narażone na wzmożone kontrole ze strony urzędów skarbowych i urzędów kontroli skarbowej w nadchodzącym roku. Na baczności powinni mieć się przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie:

 

 1. Doradztwa i innych usług niematerialnych,
 2. Produkcji materiałów budowlanych i usług budowlanych,
 3. Nieruchomości,
 4. Handlu hurtowego,
 5. Produkcji i obrotu metalami i produktami metalowymi,
 6. Paliw,
 7. Recyklingu,
 8. Motoryzacji,
 9. Transportu i logistyki,
 10. E-handlu i usług informatycznych,
 11. Produkcji i handlu elektroniką,
 12. Oraz agenci prowadzący działalność sprzedaży towarów.

 

Chcesz wiedzieć jak przygotować się do kontroli. Na blogu kontrolepodatkowe.pl znajdziesz odpowiedzi na nurtujące Cię pytania i przydatne wskazówki. Możesz zacząć od zapoznania się z Dekalogiem kontrolowanego. Pamiętaj jednak, że ochronę na najwyższym poziomie zapewni Ci profesjonalny pełnomocnik.

0 komentarzy

W jakich przypadkach możliwe są oględziny mieszkania w ramach kontroli podatkowej?

Aleksadra Krajewska

Kontrola podatkowa Prawa i obowiązki kontrolowanego

Przepisy dotyczące kontroli podatkowej przyznają podmiotom kontrolującym uprawnienie do wstępu na grunt oraz do budynków, lokali, czy też innych pomieszczeń kontrolowanego, niezależnie od jego zgody. Ordynacja podatkowa przewiduje jednocześnie osobną regulację w odniesieniu do nieruchomości mieszkalnych. Istotna różnica polega na tym, że wstęp na teren, do budynku lub lokalu mieszkalnego kontrolowanego w celu dokonania oględzin zasadniczo wymaga zgody samego kontrolowanego lub – w określonych przypadkach – prokuratora rejonowego. To, czyja zgoda jest konieczna, zależy od charakteru i przebiegu czynności, które mają zostać podjęte.

czytaj dalej

0 komentarzy

Kiedy organ może odmówić podatnikowi wglądu w akta sprawy podatkowej?

Bartosz Rodak

Postępowanie podatkowe Prawa i obowiązki kontrolowanego

Znajomość zawartości akt sprawy podatkowej ma dla podatnika niebagatelne znaczenie. Od tego, co znajduje się w aktach sprawy podatkowej zależy jaka decyzja zostanie wydana. Jeśli w aktach nie ma dowodu korzystnego dla podatnika, organ nie będzie mógł oprzeć się na nim w rozstrzygnięciu sprawy.

 

Sprawy podatkowe, z uwagi na zakres czasowy i charakter obowiązków związanych z podatkami, to sprawy w których akta są bardzo obszerne – ilość dokumentów, pism, stanowisk, analiz, wyliczeń, może przyprawić o ból głowy. Zapamiętanie wszystkich dokumentów, liczb, dowodów może być niemożliwe. Dlatego też przepisy przewidują, że podatnik ma prawo wglądu w akta sprawy w każdej chwili, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów (w tym uwierzytelnionych).

 

W praktyce zdarza się, że organy podatkowe utrudniają zapoznanie się z aktami (twierdząc, że można tego dokonywać np. w określonych terminach), a nawet odmawiają do nich wglądu, lub też sporządzenia kopii. W większości sytuacji taka odmowa jest całkowicie bezprawna. Wynika to z tego, że odmowa ze strony organu dla prób zapoznania się z aktami sprawy może mieć miejsce w stosunku do dokumentów zawierających informacje niejawne, a także do innych dokumentów, które organ podatkowy wyłączy z akt sprawy ze względu na interes publiczny. W każdej innej sytuacji odmowa jest niedopuszczalna.

 

Co ma zrobić podatnik gdy organ odmawia mu wglądu w akta? W pierwszej kolejności powinien się domagać wydania pisemnego postanowienia w przedmiocie odmowy. Postanowienie to powinno określać, dlaczego niemożliwy jest wgląd w akta, albo sporządzenie ich kopii. Od postanowienia takiego stronie przysługuje zażalenie.

 

W przygotowaniu zażalenia niezbędna może się okazać profesjonalna pomoc – określenie co jest informacją niejawną lub co może zostać wyłączone z akt sprawy wymaga wiedzy prawniczej i przeanalizowania szeregu okoliczności. Zawodowiec, który zajmuje się sprawami podatkowymi jest w stanie ocenić, czy odmowa udostępnienia akt była zgodna z prawem i w razie potrzeby podjąć potrzebne kroki w celu ochrony podatnika.

0 komentarzy

Sprzedajesz na Allegro? Możesz być na celowniku urzędu.

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Nieujawnione źródła dochodu

Sprzedający towary przez Internet bez zarejestrowanej działalności gospodarczej mogą spodziewać się kontroli przez organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej.

 

Internet uchodził za anonimowy, ale taki już nie jest. Na portalach aukcyjnych zostają wszystkie informacje o posiadanych kontach, dokonanych transakcjach, posiadanych rachunkach bankowych.

Urzędy mają możliwość ustalenia za pośrednictwem portalu aukcyjnego z jakich kont korzystaliśmy, jakie mieliśmy na nich obroty, jakie przedmioty sprzedawaliśmy oraz jakie wpływy uzyskaliśmy z tego tytułu, na jakie rachunki bankowe.

Informacje te dotyczą całej historii działalności na portalu aukcyjnym.

 

Dodatkowo, zarówno organy podatkowe jak i organy kontroli skarbowej mają możliwość wystąpienia do banków o przekazanie informacji o uzyskanych obrotach na rachunkach bankowych wskazanych przez portal aukcyjny.

 

Jeżeli ilość, rodzaj i zorganizowany sposób dokonywania sprzedaży wskazują na prowadzenie niezgłoszonej do opodatkowania działalności gospodarczej dochody z takiego tytułu, jako dochody pochodzące ze źródeł nieujawnionych podlegają opodatkowaniu stawką 75%. Dodatkowo od dokonanych transakcji trzeba będzie zapłacić podatek VAT.

 

Jeżeli jednocześnie z prowadzoną działalnością gospodarczą dokonujemy, za pośrednictwem portalu aukcyjnego, sprzedaży prywatnych rzeczy używanych narażamy się na ryzyko zaliczenia, przez urząd, uzyskanych z tego tytułu środków za związane z działalnością gospodarczą.

 

Warto mieć również na uwadze, że e-handel został wytypowany przez Ministerstwo Finansów w „Krajowym Planie Działania Administracji Podatkowej na rok 2015” jako jeden z głównych podobszarów ryzyka uszczupleń podatkowych, który cechuje wysoki poziom skuteczności kontroli sięgający ponad 74%.

 

Ustalenia dokonane przez urząd w zakresie sprzedaży dokonywanej przez Internet są bardzo trudne do zakwestionowania przez podatnika. Pomoc profesjonalnego pełnomocnika jest w tym zakresie niezbędna. Warto również skonsultować z prawnikami zamiar rozpoczęcia prowadzenia takiej działalności by uniknąć w przyszłości przykrych konsekwencji.

 

0 komentarzy

Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką ulegną przedawnieniu

Kacper Sołoniewicz

Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Obecnie, zobowiązanie podatkowe przedawnia się, co do zasady, z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Jednocześnie przepisy przewidują szereg wyjątków od tej zasady w postaci zawieszenia lub przerwania biegu terminu przedawnienia. Ordynacja podatkowa określa również sytuacje, w których zobowiązania podatkowe w ogóle się nie przedawniają – dzieje się tak wtedy, gdy urząd skarbowy lub urząd kontroli skarbowej uzyskał wcześniej zabezpieczenie na majątku podatnika. Przykładem takiego zabezpieczenia jest hipoteka lub zastaw skarbowy. Kwestię przedawnienia w takim wypadku reguluje art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej, zgodnie z którym „nie ulegają przedawnieniu zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym, jednakże po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu„.

 

Powyższy przepis zawiera normę prawną, którą Trybunał Konstytucyjny wyrokiem z dnia 8 października 2013 r. (sygn. akt 40/12) uznał za niezgodną z Konstytucją.  Wyrok dotyczy jednak przepisu, który obowiązywał do 2003 (ówczesny art. 70 § 6 Ordynacji podatkowej). Od 2003 r. zasada ta została przeniesiona do art. 70 § 8 Ordynacji podatkowej, który nie został objęty skutkiem w postaci stwierdzenia niekonstytucyjności. Trybunał podkreślił jednak, że obecny odpowiednik zakwestionowanego przepis budzi podobne wątpliwości i musi być pilnie zmieniony przez ustawodawcę.

 

Odpowiedzią na powyższy wyrok jest projekt ustawy o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw przygotowany przez Kancelarię Prezydenta RP. Projekt, który miałby wejść w życie 1 stycznia 2016 r.  zakłada wprowadzenie wielu zmian, które wydatnie przyczynią się do poprawy sytuacji podatników. Jedną z nich jest całkowite wykreślenie art. 70 § 8 z Ordynacji podatkowej.

 

Wejście zmian w życie nie jest jednak przesądzone. Projekt musi przejść jeszcze drogę legislacyjną, dlatego zachęcamy do śledzenia informacji na temat losów projektu, które będą pojawiać się na blogu kontrolapodatkowa.pl.

0 komentarzy
Previous Posts