Najczęściej czytane

Nie osiągasz przychodów z działalności? Urząd skarbowy spróbuje zarzucić Ci pozorność działalności gospodarczej!

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Kontrola VAT Materialne prawo podatkowe Postępowanie podatkowe

Nową praktyką organów podatkowych jest zarzucanie pozorności działalności gospodarczej w sytuacji gdy podatnik w prowadzonej działalności nie osiąga przychodów lub osiąga je na znacznie niższym poziomie niż koszty.

 

W tej sytuacji organ podatkowy niejako „na skróty” zamiast przeprowadzać postępowanie dowodowe zmierzające do zbadania prawidłowości rozliczeń i ewentualnie określenia zobowiązania podatkowego w prawidłowej wysokości wydaje decyzję orzekającą o obowiązku zapłaty podatku z art. 108 ustawy o podatku od towarów i usług, kwestionując jednocześnie prawo do całości podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie towarów lub usług.

 

Zgodnie z art. 108 ustawy o VAT w przypadku gdy osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna wystawi fakturę, w której wykaże kwotę podatku, jest obowiązana do jego zapłaty. Chociaż z treści przepisu może to nie wynikać ma on bardzo poważne konsekwencje w przypadku stwierdzenia pozorności prowadzenia działalności gospodarczej ponieważ podatek należny przestaje być podatkiem należnym a staje się podatkiem do zapłaty z art. 108 ustawy o VAT, podatek naliczony jest wyzerowany, a także nabywcy towarów i usług od podatnika nie mogą odliczyć podatku naliczonego z faktur wystawionych przez tego podatnika.

 

Jeżeli działalność faktycznie jest pozorna art. 108 ustawy o VAT powinien mieć zastosowanie, jednak ostatnio niektóre urzędy skarbowe idą znacznie dalej i stwierdzają pozorność działalności gospodarczej także wtedy gdy w dłuższym okresie czasu podatnik wykazuje stratę z działalności gospodarczej, lub osiąga minimalne przychody przy dużych nakładach finansowych. czytaj dalej

1 komentarz

Tajemnica zawodowa – dlaczego warto korzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika?

Michał Sroczyński

Doradztwo podatkowe Kontrola podatkowa Postępowanie egzekucyjne Postępowanie kontrolne Postępowanie podatkowe

Profesjonalnego pełnomocnika od pozostałych pełnomocników odróżnia nie tylko potwierdzona wpisem na listę doradców podatkowych, adwokatów, radców prawnych wiedza merytoryczna i przygotowanie do wykonywania zawodu ale także obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej.

 

Doradca podatkowy, adwokat, radca prawny obowiązany jest zachować w tajemnicy fakty i informacje, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaniem zawodu. Obowiązek ten obejmuje wszystkie uzyskane informacje zawarte w materiałach utrwalonych w jakiejkolwiek formie. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej nie może być ograniczony w czasie i trwa także po ustaniu stosunku prawnego, na podstawie którego profesjonalny pełnomocnik wykonywał czynności zawodowe. Obowiązek ten zawodowej obowiązuje nawet w przypadku zaprzestania wykonywania zawodu.

 

Ponadto doradca podatkowy, adwokat, radca prawny nie może być przesłuchany jako świadek co do faktów i informacji, na które rozciąga się obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej, chyba że został zwolniony z tego obowiązku przez sąd. Obowiązek ten może zostać uchylony przez sąd w drodze postanowienia tylko wtedy gdy jest to niezbędne dla dobra wymiaru sprawiedliwości, a okoliczność nie może być ustalona na podstawie innego dowodu. czytaj dalej

0 komentarzy

Przesłuchanie w charakterze podejrzanego – czyli dlaczego urząd postawi Ci zarzuty karne skarbowe przed końcem roku?

Kacper Sołoniewicz

Postępowanie karno-skarbowe Prawa i obowiązki kontrolowanego Przedawnienie zobowiązań podatkowych

Stałą praktyką organów podatkowych i organów skarbowych stało się wszczynanie postępowań karnoskarbowych z końcem roku. Nie dzieje się tak bez przyczyny. Dzięki takiemu zabiegowi organy przedłużają okres przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 

Zobowiązania podatkowe przedawniają się co do zasady z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Wszczęcie postępowania karnoskarbowego zatrzymuje bieg pięcioletniego okresu i daje organom więcej czasu na kontrole rozliczeń i zmianę ich wymiaru.

czytaj dalej

0 komentarzy

Niewynagradzani członkowie rad nadzorczych a nieodpłatne świadczenie

Aleksadra Krajewska

Materialne prawo podatkowe Orzecznictwo

W wyroku z dnia 29 października 2015 r. (II FSK 2232/13) Naczelny Sąd Administracyjny stanął na stanowisku, że pełnienie funkcji w radzie nadzorczej spółki bez wynagrodzenia stanowi dla tej spółki przychód z nieodpłatnych świadczeń. Oddalając skargę kasacyjną, NSA uznał prawidłowość stanowiska wyrażonego w zaskarżonym wyroku WSA w Gdańsku z dnia 16 kwietnia 2013 r. (I SA/Gd 306/13).

 

W sprawie zakończonej wskazanymi orzeczeniami, w toku przeprowadzonej kontroli podatkowej organy podatkowe ustaliły, że niektórzy członkowie rady nadzorczej kontrolowanej spółki pełnili swoje funkcje bez wynagrodzenia. Zdaniem organów podatkowych obydwu instancji fakt ten uzasadnia zwiększenie przychodów o wartość nieodpłatnego świadczenia z tego tytułu.

 

Sądy administracyjne, dokonując kontroli wydanych decyzji, stwierdziły brak naruszenia prawa. Zarówno WSA w Gdańsku, jak i NSA przyznały rację organom podatkowym, które uznały, że spółka uzyskała nieodpłatne świadczenie, przysporzenie mające konkretny wymiar finansowy. Wymiar ten wiąże się z możliwością dysponowania kwotą równą wynagrodzeniu, które byłoby kosztem spółki w sytuacji, gdyby zostało one wyznaczone i wypłacane członkom rad nadzorczych. Zdaniem sądów administracyjnych przysporzenie to obejmuje zaoszczędzone wydatki, które spółka zobowiązana byłaby ponieść, gdyby świadczenie miało charakter ekwiwalentny (tak jak ma to miejsce w przypadku świadczeń uiszczanego na rzecz pozostałych, wynagradzanych członków rady nadzorczej.

 

czytaj dalej

0 komentarzy

W jakiej sytuacji i w jakim zakresie urząd może zajać wynagrodzenie za pracę?

Michał Sroczyński

Postępowanie egzekucyjne

Organ egzekucyjny może stosować środki przymusu służące doprowadzeniu do wykonania obowiązków wynikających z decyzji ostatecznych w administracyjnym toku instancji lub z decyzji nieostatecznych, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

 

Zajęcie wynagrodzenia za pracę oraz zajęcie rachunku bankowego są najczęściej stosowanymi środkami egzekucyjnymi w egzekucji należności pieniężnych czyli najczęściej przymusowej egzekucji zaległości podatkowych.

 

Organ egzekucyjny dokonuje zajęcia wynagrodzenia za pracę przez przesłanie pracodawcy zobowiązanego zawiadomienia o zajęciu tej części wynagrodzenia, która nie jest zwolniona spod egzekucji, na pokrycie egzekwowanych należności pieniężnych wraz z odsetkami z tytułu niezapłacenia należności w terminie i kosztami egzekucyjnymi. Jednocześnie organ egzekucyjny wzywa pracodawcę aby nie wypłacał zajętej części wynagrodzenia zobowiązanemu, lecz przekazał ją organowi egzekucyjnemu aż do pokrycia egzekwowanych należności pieniężnych.

Zajęcie wynagrodzenia za pracę jest dokonane z chwilą doręczenia pracodawcy zawiadomienia o zajęciu.

Wynagrodzenie obejmuje także niewyłączone spod egzekucji inne świadczenia pieniężne związane z praca lub funkcją wykonywaną przez zobowiązanego na podstawie stosunku pracy oraz innej podstawie, jeżeli z tego tytułu zobowiązany otrzymuje okresowe świadczenia pieniężne. Egzekucja z wynagrodzenia za pracę obejmuje wszelkie wynagrodzenie przysługujące pracownikowi od pracodawcy, u którego jest on zatrudniony. Nie tylko z tytułu umowy o pracę, ale także z umowy zlecenia, umowy o dzieło a także wynagrodzenie z innych tytułów związanych ze świadczeniem pracy np. premie, dodatki. czytaj dalej

0 komentarzy

Jak prawidłowo udokumentować wewnątrzwspólnotową dostawę, aby zastosować stawkę 0% podatku?

Kacper Sołoniewicz

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Kontrola VAT Orzecznictwo Postępowanie kontrolne Postępowanie podatkowe

Plany legislacyjne nowego rządu są jasne – 19 mld złotych rocznie – o tyle powinna podnieść się „wydajność podatkowa z podatku VAT” na skutek wprowadzenia od 2016 roku nowej ustawy o VAT.

 

Nie trudno domyślić się, że plany zwiększenia ściągalności podatków oznaczają częstsze i bardziej szczegółowe kontrole rozliczeń podatku VAT, w szczególności transakcji wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT), która uprawnia podatnika do zastosowania stawki 0% podatku.

czytaj dalej

0 komentarzy

Czy urząd skarbowy może podważyć operat szacunkowy nieruchomości?

Kacper Sołoniewicz

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Orzecznictwo Postępowanie kontrolne Postępowanie podatkowe Prawa i obowiązki kontrolowanego

Operaty szacunkowe z wyceny wartości rynkowej nieruchomości odgrywają istotną rolę w rozliczeniach podatników z fiskusem. Pozwalają określić wartość początkową środka trwałego (np. nieruchomości), stanowiącą podstawę do ustalania wysokości odpisu amortyzacyjnego. Wartość odpisów amortyzacyjnych stanowi natomiast koszt uzyskania przychodu podatnika zmniejszający jego zobowiązanie podatkowe.

 

Jeżeli zatem organ podatkowy zakwestionuje wartość początkową nieruchomości przyjętą przez podatnika na podstawie operatu szacunkowego i wykaże, że wartość ta powinna być niższa, skutkować to będzie przyjęciem, że podatnik zaniżył podstawę opodatkowania i jest zobowiązany do uregulowania podatku w prawidłowej wysokości wraz z należnymi odsetkami.

 

W obecnym stanie prawnym ustalenie wartości początkowej środków trwałych według ich wartości rynkowej jest możliwe m.in. w przypadku nabycia środka trwałego w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób (art. 22g ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT).

 

Do 1 stycznia 2011 roku ustawodawca przewidywał również możliwość ustalenia wartości początkowej aportu wniesionego do spółki cywilnej lub do osobowej spółki handlowej w wysokości nie wyższej od wartości rynkowej (art. 22g ust. 1 pkt 4 ustawy o PIT).

 

W jednej ze spraw podatnik w 2009 wniósł do spółki jawnej aport w postaci nieruchomości, która została wyceniona w operacie szacunkowym przez rzeczoznawcę majątkowego na kwotę 26 mln. złotych. Wycena nastąpiła w oparciu o kryterium dochodowe (zysk jaki nieruchomość przynosiła z tytułu wynajmu lokali). Wartość ta została przyjęta przez podatnika jako wartość początkowa, stanowiąca podstawę do ustalenia wysokości odpisów amortyzacyjnych. W toku wszczętej kontroli podatkowej urząd skarbowy zakwestionował wartość początkową środka trwałego stwierdzając, że jest ona wyższa od wartości rynkowej aż o 15 mln. złotych. W związku z powyższym w ocenie organu podatkowego podatnik zawyżył wartość odpisów amortyzacyjnych tylko w jednym roku podatkowym o około 800 tys. złotych.

 

W treści protokołu kontroli organ podatkowy nie odniósł się w jakimkolwiek zakresie do treści operatu szacunkowego, na którym oparł się podatnik ustalając wartość początkową nieruchomości na potrzeby amortyzacji. Zamiast tego ustalił średnią cenę nieruchomości w oparciu ceny dwóch transakcji sprzedaży nieruchomości położonych w obrębie tej samej dzielnicy. Organ nie wskazał przy tym żadnych szczegółowych danych dotyczących tych nieruchomości np. przeznaczenia czy funkcjonalności, które wskazywałyby na to, że ceny ze sprzedaży tych nieruchomości mogą stanowić adekwatną podstawę do weryfikacji wartości początkowej przyjętej przez podatnika.

 

Czy takie postępowanie organu podatkowego jest prawidłowe?

czytaj dalej

1 komentarz

Twój dostawca okazał się oszustem? Masz szanse odliczyć VAT!

Kacper Sołoniewicz

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Kontrola VAT Orzecznictwo Swoboda działalności gospodarczej

Jeżeli okaże się, że Twój kontrahent jest oszustem podatkowym fiskus na pewno będzie chciał pozbawić Twoją firmę prawa do odliczenia podatku VAT. Nie w każdym wypadku ma do tego prawo! Warto wiedzieć kiedy fiskus nie może odmawiać Ci zwrotu podatku.

 

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) wydał ważny wyrok dla wszystkich, którzy zostali nieświadomie wplątani w przestępczy proceder wyłudzania podatku VAT. Wynika z niego, że przekręty sprzedawcy nie zamykają drogi do odzyskania VATu.

 

W sprawie rozpoznawanej przez TSUE ustalono, że dostawca podatnika, który zajmował się handlem paliwami:

 

  1. Był podmiotem nieistniejącym w świetle przepisów krajowych,
  2. Nie był zarejestrowany dla celów podatku VAT,
  3. Nie składał deklaracji podatkowych i nie płacił podatków,
  4. Nie ogłaszał rocznych sprawozdań finansowych,
  5. Nie posiadał koncesji na obrót paliwami ciekłymi,
  6. Nieruchomość wskazana w rejestrze handlowym jako siedziba dostawcy była zdewastowana w stopniu uniemożliwiającym prowadzenie tam jakiejkolwiek działalności gospodarczej,
  7. Wszelkie próby skontaktowania się przez organ podatkowy z dostawcą bądź osobą wpisaną do rejestru jako prezes okazały się bezskuteczne.

 

W ocenie Trybunału Sprawiedliwości UE wystąpienie powyższych nieprawidłowości po stronie dostawcy nie daje jeszcze prawa do pozbawienia podatnika prawa do odzyskania podatku VAT.

czytaj dalej

2 komentarzy

Ile kosztuje postępowanie przed sądami administracyjnymi?

Michał Sroczyński

Postępowanie sądowo-administracyjne

Od pism wszczynających postępowanie przed sądem administracyjnym (skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania) pobiera się wpis stosunkowy lub stały. Wpis stosunkowy pobiera się w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia są należności pieniężne. W innych sprawach pobiera się wpis stały.

 

Wysokość wpisu określona została w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

 

Ogólną zasadą jest stosunkowa wysokość wpisu, która zależy od wysokości należności pieniężnej objętej zaskarżonym aktem i wynosi:

– do 10.000 zł – 4% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 100 zł,

– ponad 10.000 do 50.000 zł – 3% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 400 zł,

– ponad 50.000 do 100.000 zł – 2% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 1.500 zł,

– ponad 100.000 zł – 1% wartości przedmiotu zaskarżenia, nie mniej jednak niż 2.000 zł i nie więcej niż 100.000 zł.

 

Bez względu na przedmiot zaskarżonego aktu lub czynności wnosi się wpis stały w sprawach:

– skarg na postanowienia wydane w postępowaniu administracyjnym, egzekucyjnym i zabezpieczającym – 100 zł,

– skarg na akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa – 200 zł

– skarg na akty organów jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, inne niż akty prawa miejscowego, podejmowane w sprawach z zakresu administracji publicznej – 300 zł

– skarg na bezczynność organów administracji publicznej – 100 zł

– zażaleń na postanowienia wojewódzkich sądów administracyjnych – 100 zł.

 

Wpis stały wynosi w sprawach skarg, nieobjętych wpisem stosunkowym z zakresu:

– zobowiązań podatkowych – 500 zł,

– prawa celnego – 500 zł.

Wpis stały w sprawach dotyczących postanowienia lub decyzji wydanych w trybie wznowienia postępowania administracyjnego, stwierdzenia nieważności, uchylenia lub zmiany albo wygaśnięcia aktu, bez względu na przedmiot sprawy pobiera się w wysokości 200 zł.

 

Wpis od skargi kasacyjnej oraz od skargi o wznowienie postępowania wynosi połowę wpisu od skargi, nie mniej jednak niż 100 zł. Wpis stały od wniosku o wszczęcie postępowania, bez względu na przedmiot sprawy, wynosi 100 zł.

Przy uiszczaniu wpisu – zarówno gotówką do kasy właściwego sądu administracyjnego, jak i na rachunek bankowy tego sądu – należy wskazać tytuł wpłaty, rodzaj pisma, od którego wpis jest uiszczany, oraz sygnaturę akt sądowych.

czytaj dalej

0 komentarzy

Miejsce świadczenia usług – zwiększone ryzyko kontroli w branży TLS

Michał Sroczyński

Kontrola VAT Materialne prawo podatkowe

Ustalenie miejsca świadczenia usług w branży TLS (Transport–Logistyka-Spedycja, zwana też TSL) bywa problematyczne. Stwierdzenie w toku kontroli nieprawidłowości w zakresie ustalania miejsca świadczenia usług w tej branży skutkuje najczęściej zakwestionowaniem całości rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług.

 

W przypadku świadczenia usług transportu towarów na rzecz innego podatnika obowiązują zasady ogólne. Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 28b ustawy o podatku od towarów i usług miejscem świadczenia usług w przypadku świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym podatnik będący usługobiorcą posiada siedzibę działalności gospodarczej. Zatem miejscem świadczenia usług będzie Polska, jeśli odbiorcą usług jest polski podatnik.

 

Jeżeli natomiast usługi są świadczone dla stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej podatnika, które znajduje się w innym miejscu niż jego siedziba działalności gospodarczej, miejscem świadczenia tych usług jest to stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Oznacza to, że w przypadku usługi świadczonej dla zakładu lub oddziału przedsiębiorcy, który znajduje się w Polsce, miejscem świadczenia takiej usługi będzie Polska.

 

W przypadku gdy podatnik będący usługobiorcą nie posiada siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejscem świadczenia usług jest miejsce, w którym posiada on stałe miejsce zamieszkania lub zwykłe miejsce pobytu.

 

Od reguły tej wprowadzono jednak w ustawie o podatku od towarów i usług kilkanaście wyjątków, które znacząco utrudniają prawidłowe określenie obowiązków w zakresie wystawiania faktur, sporządzania deklaracji oraz rozliczania podatku VAT. czytaj dalej

0 komentarzy
Strona 1 z 812345...Ostatnia »