Najczęściej czytane

Czy można dowolnie przedłużać kontrolę celno-skarbową?

Monika Wolska-Bryńska

kontrola celno-skarbowa

Zachęcamy do lektury artykułu naszego kolegi z Departamentu – doradcy podatkowego Mikołaja Dudy, który traktuje o sytuacjach, w jakich kontrolujący są uprawnieni do przedłużenia kontroli celno-skarbowej.

Poniżej link:

http://www.rp.pl/Firma/305229996-Czy-mozna-dowolnie-przedluzac-kontrole-celno-skarbowa.html#ap-1

 

0 komentarzy

Uchwała NSA II FPS 1/17 – Spółka jawna nie jest spółką kapitałową na gruncie PCC

Monika Wolska-Bryńska

Orzecznictwo

Naczelny Sąd Administracyjny 15 maja 2017 r. odpowiedział w poszerzonym 7 osobowym składzie na pytanie: „Czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., opodatkowaniu PCC podlegały, na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 w zw. z ust 1 pkt 1 lit. k) ustawy o PCC czynności prawne zmiany umowy spółki, polegające na przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną, a w konsekwencji czy zastosowanie do tych operacji znajdował również art. 6 ust. 1 pkt 8 lit. f i art. 9 pkt 11 lit. a tej ustawy?”.

Z podjętej w tym zakresie uchwały wynika, iż: w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2009 r., opodatkowaniu PCC podlegają, na podstawie art. 1 ust. 3 pkt 3 w zw. z ust 1 pkt 1 lit. k) ustawy o PCC czynności prawne zmiany umowy spółki, polegające na przekształceniu spółki akcyjnej w spółkę jawną.

czytaj dalej

0 komentarzy

Udowodnienie dobrej wiary ofiary oszustwa w VAT jest możliwe

Monika Wolska-Bryńska

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Kontrola VAT Orzecznictwo Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym

W ostatnim czasie zapadło kilka istotnych rozstrzygnięć sądowych, w których uznano, że podatnik dochował dobrej wiary i należytej staranności w transakcjach z nieuczciwymi kontrahentami – co więcej, sprawy dotyczyły towarów wrażliwych, takich jak stal, złom czy paliwa, w przypadku których organy rzadko dają wiarę, że podatnik został nieświadomą ofiarą oszustwa w podatku VAT.

 

Obecnie szeroko znana jest praktyka fiskusa, który kwestionuje podatnikom prawo do odliczenia VAT z faktur wystawionych przez podmiot, który – jak później się okazało – działał w celu wyłudzenia podatku VAT. W świetle orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej podatnik może obronić się przed zarzutem udziału w nierzetelnych transakcjach, jeśli udowodni, że zachował należytą staranność w kontaktach z nieuczciwym podmiotem.

 

W wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 23 grudnia 2016 r. z organem podatkowym wygrała spółka zajmująca się obrotem stalą. Spółka w momencie zawierania transakcji nie wiedziała, że tak naprawdę zawiera umowę z osobą, która – jak się później okazało – firmowała swoim imieniem i nazwiskiem działalność innej osoby. Sąd uznał, że spółka działała w dobrej wierze zawierając ww. transakcje, ponieważ zweryfikowała wcześniej swojego kontrahenta. Wzięto tez pod uwagę fakt, że rzeczywiście doszło do obrotu stalą, a towar był ważony i posiadał ważny atest. Za środki ostrożności świadczące o zachowaniu przez przedsiębiorcę dobrej wiary NSA uznał ostatnio również wizytowanie kontrahentów w ich siedzibach.

czytaj dalej

0 komentarzy

„Skarbówka ciśnie jak nigdy” – wywiad z prof. Adamem Mariańskim

Monika Wolska-Bryńska

Inne Kontrola podatkowa

Wobec licznych zmian legislacyjnych, a także organizacyjnych (w tym w kontekście tzw. reformy KAS), zachęcamy do zapoznania się z wywiadem z prof. Adamem Mariańskim – „Skarbówka ciśnie jak nigdy” (źródło: Gazeta Wyborcza)

http://marianskigroup.pl/skarbowka-cisnie-jak-nigdy/

 

0 komentarzy

Wygrana przed sądem w sprawie zmiany pozytywnej interpretacji

Michał Sroczyński

Interpretacje indywidualne Orzecznictwo

Miło jest nam poinformować o kolejnej wygranej przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie w dniu 15 marca 2017 r. Sprawa dotyczyła skargi na zmianę korzystnej dla podatnika interpretacji indywidualnej sygn. akt III SA/WA 793/16 w przedmiocie  podatku dochodowego od osób prawnych, na interpretację niekorzystną.

Spółka świadczyła usługę, która miała charakter ciągły i zgodnie z umową rozliczana była w okresach rozliczeniowych. Spółka otrzymała pozytywną interpretację – organ wydający interpretację zgodził się ze stanowiskiem Spółki, że usługa ta może być rozliczana w okresach rozliczeniowych, a w związku z tym uznał że otrzymana zapłata może zostać zarachowana na poczet przyszłych okresów rozliczeniowych. Jednak po kilku latach pozytywna interpretacja została zmieniona przez Ministra Finansów. Spółka zaskarżyła zmianę interpretacji do sądu. Wojewódzki sąd administracyjny ponownie uznał stanowisko strony za prawidłowe.

0 komentarzy

„Ordynacja podatkowa 2017 Poradnik dla praktyków” – najnowsza publikacja ekspertów Mariański Group

Michał Sroczyński

Czynności sprawdzające Interpretacje indywidualne Interpretacje ogólne Kontrola podatkowa Pełnomocnik w postępowaniu podatkowym Postępowanie podatkowe Prawa i obowiązki kontrolowanego Przedawnienie zobowiązań podatkowych Zmiany w przepisach podatkowych

Z przyjemnością informujemy, że  do sprzedaży trafiła najnowsza publikacja ekspertów kancelarii Mariański Group „Ordynacja podatkowa 2017 Poradnik dla praktyków”. Książka została wydana we współpracy z wydawnictwem C.H. Beck i jest dostępna do kupienia m.in. na stronie internetowej księgarni wydawnictwa pod adresem: https://www.ksiegarnia.beck.pl/serie-wydawnicze/podatkowe-teksty-ustaw-becka/15915-ordynacja-podatkowa-2017-poradnik-dla-praktykow-plyta-cd-adam-m15915-ordynacja-podatkowa-2017-poradnik-dla-praktykowarianski

 

W 2015 i 2016 r. kilkukrotnie nowelizowano ustawę Ordynacja podatkowa wprowadzając obowiązujące m.in. od 1.1.2016 r., 1.7.2016 r. i 15.7.2016 r. zmiany w zakresie istoty zobowiązania podatkowego oraz postępowania podatkowego, czynności sprawdzających, prowadzenia kontroli podatkowej, wydawania zaświadczeń oraz indywidualnych interpretacji przepisów prawa podatkowego. W życie weszły również zapowiadane od dawna przepisy regulujące przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania. Całkowicie przebudowano również zasady udzielania pełnomocnictw.

Istotnymi wyróżnikami tej książki są:

 • 43 praktyczne artykuły omawiające poszczególne zagadnienia Ordynacji podatkowej z uwzględnieniem zmian w przepisach, które obowiązują od 1.1.2016 r., 1.7.2016 r., 15.7.2016 r., 1.1.2017 r.,
 • 39 wzorów dokumentów na płycie CD,
 • omówienie trudnych i kontrowersyjnych tematów, takich jak: klauzula przeciwko unikaniu  opodatkowania, rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika, zmiany w zakresie wydawania interpretacji prawa podatkowego, nowe pełnomocnictwa w praktyce,
 • praktyczne ujęcie stosowania przepisów zarówno z punktu widzenia podatników, pełnomocników, jak i organów,
 • tekst ustawy – Ordynacja podatkowa w wersji na 1.1.2017 r. z uwzględnieniem zmian, jakie wchodzą w życie od 1.3.2017 r. oraz 1.7.2017 r.

 

czytaj dalej

0 komentarzy

Skutki procesowe rozwiązania spółki cywilnej po wniesieniu odwołania

Monika Wolska-Bryńska

odpowiedzialność osób trzecich Orzecznictwo Postępowanie podatkowe

NSA przekazał składowi siedmiu sędziów do rozstrzygnięcia zagadnienie prawne sprowadzające się do odpowiedzi na następujące pytanie: „Czy w sprawie podatku od towarów i usług rozwiązanie spółki cywilnej po wniesieniu odwołania powoduje umorzenie postępowania odwoławczego na podstawie art. 233 § 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, czy uchylenie decyzji organu pierwszej instancji i umorzenie postępowania w sprawie na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a tej ustawy?”

 

Poszerzony skład w uchwale podjętej 30 stycznia 2017 r., sygn. akt: I FPS 5/16 przesądził, iż w sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług rozwiązanie spółki cywilnej po wniesieniu odwołania powoduje konieczność umorzenia postępowania odwoławczego na podstawie art. 233 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej.

 

Problematyka ta, pomimo czysto proceduralnego charakteru sporu, niesie za sobą poważne konsekwencje dla podatników. Do czasu podjęcia ww. uchwały zdarzało się w praktyce, że urzędy w przypadku rozwiązania spółki cywilnej po wniesieniu odwołania w sprawie podatku VAT uchylały decyzję organu pierwszej instancji i umarzały postępowanie w sprawie na podstawie art. 233 § 1 pkt 2 lit. a Ordynacji podatkowej. Powyższe znalazło odzwierciedlenie w wyrokach wojewódzkich sądów administracyjnych (wyrok WSA w Poznaniu z dnia 6 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Po 515/14). Argumentacja w tym przypadku koncentrowała się na dwóch aspektach:

 • umorzenie postępowania odwoławczego uniemożliwiłoby wspólnikom kwestionowanie decyzji wymiarowej, co z kolei narusza zasadę praworządności, a również zasadę dwuinstancyjności postępowania podatkowego,
 • z drugiej strony umorzenie postępowania odwoławczego doprowadziło do pojawienia się w obrocie prawnym decyzji wadliwej, która wobec braku strony postępowania mogącej skutecznie wnieść odwołanie zyskała status decyzji ostatecznej, pociągając za sobą określone w Ordynacji podatkowej konsekwencje.

NSA przychylił się więc do mniej korzystnego rozstrzygnięcia dla podatników. Pierwotna decyzja staje się przy uwzględnieniu wydźwięku przedmiotowej uchwały ostateczna i jest tym samym podstawą do orzeczenia o odpowiedzialności byłych wspólników za zaległości podatkowe rozwiązanego podmiotu.

 

Pozostaje więc wskazać, że w takim stanie rzeczy następnym etapem będzie postępowanie w zakresie odpowiedzialności byłych wspólników za zaległości rozwiązanej spółki, gdzie przydatna będzie pomoc profesjonalnego pełnomocnika, który pomoże ustalić najbardziej odpowiedni sposób postępowania.

0 komentarzy

Nowe uprawnienia organów podatkowych związane z rejestracją VAT

Monika Wolska-Bryńska

Zmiany w przepisach podatkowych

Wpis ten jest kontynuacją mini serii wpisów poświęconych najistotniejszym zmianom w VAT, które przyniesie nowy 2017 rok. Już, bowiem od 1 stycznia nowelizacja przepisów w zakresie podatku VAT wprowadzi nowe rozwiązania związane z rejestracją podatników na potrzeby VAT.

 

 

Podkreślić należy, że najdotkliwszą instytucją związaną z całokształtem przepisów traktujących o rejestracji VAT jest wykreślenie z rejestru VAT i VAT UE. Nowe przepisy przewidują, zaś nowe okoliczności, kiedy będzie możliwe wykreślenie z urzędu podatnika z rejestru VAT
oraz wprowadzają krótszy, bo 3, a nie 6 miesięczny termin, po którym możliwe jest wykreślenie
z rejestru podatników VAT UE.

 

Zatem, naczelnik urzędu skarbowego wykreśli z urzędu podatnika z rejestru jako podatnika VAT bez konieczności zawiadamiania o tym podatnika, jeżeli:

 • podatnik nie istnieje lub
 • mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania się
  z podatnikiem albo jego pełnomocnikiem, lub
 • dane podane w zgłoszeniu rejestracyjnym okażą się niezgodne z prawda, lub
 • podatnik albo jego pełnomocnik nie stawia się na wezwania organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

 

Jednocześnie wykreśleniu z urzędu z rejestru jako podatnik VAT podlega także podatnik, który:

 • zawiesił wykonywanie działalności gospodarczej na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej na okres co najmniej 6 kolejnych miesięcy lub
 • będąc obowiązanym do złożenia deklaracji, nie złożył stosownych deklaracji za 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały, lub
 • składał przez 6 kolejnych miesięcy lub 2 kolejne kwartały deklaracje, o których mowa w art. 99 ust. 1, 2 lub 3, w których nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia, lub
 • wystawiał faktury lub faktury korygujące, dokumentujące czynności, które nie zostały dokonane, lub
 • prowadząc działalność gospodarczą wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że dostawcy lub nabywcy biorący udział pośrednio lub bezpośrednio w dostawie tego samego towaru lub usługi uczestniczą w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej.

czytaj dalej

0 komentarzy

Szkolenie dla BCC Loża Częstochowska – „Jak przygotować się do kontroli podatkowej”.

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Prawa i obowiązki kontrolowanego

W dniu 16 grudnia 2016 r. przedstawiciele Kancelarii przeprowadzili kolejne szkolenie oraz dyżur dla członków BCC zrzeszonych w Loży Częstochowskiej pt. „Jak przygotować się do kontroli podatkowej. Podstawowe prawa i obowiązki kontrolujących i kontrolowanych.”

 

wp_20161216_12_35_59_proTematem szkolenia było skuteczne przygotowanie się do kontroli podatkowej, w tym w szczególności poznanie praw i obowiązków kontrolujących i kontrolowanych. Omówiono krajowy plan działania administracji podatkowej, rodzaje i tryby działania poszczególnych organów, nowe pełnomocnictwa ogólne i szczególne w praktyce, procedurę związaną z kontrola podatkową i postępowaniem podatkowym. Szkolenie poprowadził doradca podatkowy Michał Sroczyński z Departamentu Kontroli Podatkowych. Podczas szkolenia uczestnicy mogli zadawać pytania związane z tą tematyką. Jednocześnie dyżur dla członków BCC prowadził apl. radcowski Jakub Barwaniec.

 

Kolejne szkolenia w ramach współpracy z BCC Loża Częstochowska odbędą się już w styczniu 2017 r.

0 komentarzy

Coraz trudniej o zwrot VAT!

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Kontrola VAT

Otrzymanie przez podatnika zwrotu podatku VAT wykazanego w deklaracji jest w praktyce coraz trudniejsze. Jak pokazują statystyki przez pierwsze trzy kwartały 2016 roku organy kontroli skarbowej zatrzymały zwrot VAT w wysokości aż 566,5 mln zł. Przez poprzednie trzy lata łącznie zatrzymano zwrot VAT w łącznej wysokości 461,8 mln zł (odpowiednio 66,8 mln w roku 2013, 227,1 mln w roku 2014 oraz 167,9 mln w roku 2015).

 

Wartość zatrzymanych zwrotów VAT – w wyniku działalności kontroli skarbowej, przedstawia poniższe zestawienie:

 okres w mln zł
2013 66,8
2014 227,1
2015 167,9
I-III kwartał 2016 566,5

 

Statystyki pokazują, że coraz trudniej jest uzyskać zwrot VAT wynikający z nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. Działania organów mają ukrócić wyłudzenia zwrotu VAT będące następstwem karuzel podatkowych, jednak znacznie utrudniają odzyskanie VAT pozostałym przedsiębiorcom. Wstrzymanie zwrotu VAT powoduje zagrożenie dla bieżącej działalności przedsiębiorcy, który kalkulując swoje przychody i koszty nie uwzględnił podatku VAT, który w założeniu ma być dla przedsiębiorcy neutralny.

 

W związku z tym, że zwrot VAT automatycznie oznacza kontrolę, przed wystąpieniem o taki zwrot należy odpowiednio przygotować się na weryfikację rozliczeń przez organy podatkowe.Weryfikacja rozliczeń powoduje, że zakwestionowany zostanie nie tylko zwrot VAT ale także pozostałe rozliczenia w badanym okresie.

 

W przygotowaniu do kontroli niezastąpionym rozwiązaniem jest audyt podatkowy. Kancelaria przygotowała w tym zakresie również Raport „Czy jesteś przygotowany do kontroli podatkowej”

 

czytaj dalej

0 komentarzy
Strona 1 z 1612345...10...Ostatnia »