Najczęściej czytane

Jakie uprawnienia przysługują organom podatkowym w toku czynności sprawdzających?

Michał Sroczyński

Czynności sprawdzające Inne Kontrola VAT

Czynności sprawdzające uregulowane zostały w Dziale V Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 274 organy podatkowe pierwszej instancji (co do zasady naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego, wójt, burmistrz, prezydent miasta) dokonują czynności sprawdzających, mających na celu:

1) sprawdzenie terminowości:

    – składania deklaracji,    

    – wpłacania zadeklarowanych podatków, w tym również pobieranych przez płatników oraz inkasentów,

2) stwierdzenie formalnej poprawności dokumentów,

3) ustalenie stanu faktycznego w zakresie niezbędnym do stwierdzenia zgodności z przedstawionymi dokumentami.

 

W przypadku stwierdzenia, że podatnik mimo obowiązku nie złożył deklaracji organ podatkowy może zażądać złożenia wyjaśnień w sprawie przyczyn niezłożenia deklaracji lub wezwać do jej złożenia, jeżeli deklaracja nie została złożona mimo takiego obowiązku. W razie wątpliwości co do poprawności złożonej deklaracji organ podatkowy może wezwać do udzielenia, w wyznaczonym terminie, niezbędnych wyjaśnień lub uzupełnienia deklaracji, wskazując przyczyny podania w wątpliwość rzetelności danych w niej zawartych.

 

Bardzo częstą praktyką organów w toku czynności sprawdzających jest telefoniczne wzywanie podatników. Nie jest ono prawidłowe i wezwany nie ma obowiązku stawienia się na takie wezwanie. Od zasady tej ustanowiono wyjątek. W sprawach uzasadnionych ważnym interesem adresata lub gdy stan sprawy tego wymaga, wezwania można dokonać telegraficznie lub telefonicznie albo przy użyciu innych środków łączności, z podaniem wszystkich obowiązkowych elementów wezwania. Wezwanie przekazane w ten sposób powoduje skutki prawne tylko wtedy, gdy nie ma wątpliwości, że dotarło do adresata we właściwej treści i w odpowiednim terminie.

 

czytaj dalej

0 komentarzy

Każdy przedsiębiorca może stać się nieświadomym uczestnikiem karuzeli podatkowych!

Michał Sroczyński

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Kontrola VAT Postępowanie karno-skarbowe Postępowanie kontrolne Postępowanie podatkowe

Karuzele podatkowe nie zostały zdefiniowane w przepisach prawa. Również w doktrynie i orzecznictwie brak jest ich jednoznacznej definicji. Najczęściej przyjmuje się, że są to transakcje odbywające się z wykorzystaniem łańcucha kilku podmiotów mających siedziby w różnych krajach Unii Europejskiej. W ramach transakcji karuzelowych część uczestniczących w nich podmiotów czerpie korzyści poprzez brak zapłaty należnego podatku VAT lub uzyskanie od organów podatkowych danego państwa zwrotu podatku VAT, który w rzeczywistości nie został uregulowany na wcześniejszych etapach obrotu.

 

Mechanizm działania karuzeli podatkowej można określić jako przepływ towarów pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej organizowany w taki sposób, że towary te najczęściej wracają do państwa pochodzenia. Dodatkowo dokonywane w łańcuchu transakcje często nie mają uzasadnienia ekonomicznego. Pierwszym i ostatnim ogniwem w transakcjach karuzelowych jest często ten sam podmiot.

Ofiarami tego procederu padają firmy, które są nieświadome swojego udziału w łańcuchu podmiotów uczestniczących w takich transakcjach.

czytaj dalej

1 komentarz

Postępowanie prowadzone przez organy administracji publicznej (przez organy inne niż podatkowe)

Michał Sroczyński

Inne Postępowanie administracyjne Prawa i obowiązki kontrolowanego Swoboda działalności gospodarczej

Kontrola u przedsiębiorcy dokonywana przez organy niepodatkowe prowadzona będzie na podstawie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz na podstawie przepisów szczególnych regulujących uprawnienia danego organu. Prawa i obowiązki uregulowane w Dziale 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej opisane zostały w jednym z wcześniejszych wpisów. Mimo iż zastosowanie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej do kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorców wynika wprost z treści tej ustawy w ustawach szczególnych zawarto również odesłanie do przepisów Działu 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Przykładowo art. 27a ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych.

 

Natomiast do postępowania prowadzonego wobec przedsiębiorcy zastosowanie będą miały najczęściej przepisy ustaw szczególnych (np. ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawa o inspekcji sanitarnej, ustawa o jakości handlowej artykułów rolno spożywczych) oraz przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Mimo iż zastosowanie Kodeksu postępowania administracyjnego w sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej wynika wprost z przepisów kodeksu w ustawach szczególnych zawarto również odesłanie do odpowiedniego stosowania w zakresie nieuregulowanym przepisów kodeksu postępowania administracyjnego. Przykładowo art. 123 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Kodeks postępowania administracyjnego normuje postępowanie przed organami administracji publicznej w należących do właściwości tych organów sprawach indywidualnych rozstrzyganych w drodze decyzji administracyjnej.

 

Kodeks postępowania administracyjnego nie ma jednak zastosowania w sprawach uregulowanych w ustawie Ordynacja podatkowa. Postępowanie podatkowe prowadzone na podstawie Ordynacji podatkowej jest szczególnym rodzajem postępowania administracyjnego stąd postępowanie administracyjne i postępowanie podatkowe uregulowane są w podobny sposób, wykazują jednak pewne odmienności.

czytaj dalej

0 komentarzy

Kontrowersyjne orzeczenie WSA w sprawie pominięcia pełnomocnika i formułowania zarzutów odwołania

Michał Sroczyński

Orzecznictwo Postępowanie podatkowe

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 30 kwietnia 2015 r. sygn. akt II SA/Go 143/15 (orzeczenie prawomocne) stwierdził, że skuteczne wniesienie przez stronę odwołania od decyzji organu pierwszej instancji doręczonej stronie, a nie jej pełnomocnikowi, wyłącza możliwość uznania doręczenia tej decyzji za nieprawidłowe.

 

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej jeżeli strona ustanowiła pełnomocnika pisma doręcza się pełnomocnikowi. Doręczenie decyzji stronie z pominięciem pełnomocnika należy zatem traktować jako pominięcie strony.

Sam skład orzekający stwierdził w wyroku, że w danej sprawie decyzja nie została skutecznie doręczona jednak wyprowadził on daleko idący wniosek, że sporządzenie przez stronę odwołania od nieprawidłowo dostarczonej decyzji, w której nie podniesiono zarzutu braku skutecznego doręczenia sankcjonuje tak poważne naruszenie proceduralne organu jak pominięcie strony postępowania.

Kontrowersyjne jest zarówno uznanie przez sąd administracyjny, że brak sformułowania danego zarzutu w odwołaniu sankcjonuje daną czynność jak i uznanie przez sąd, że wniesienie odwołania sankcjonuje nieprawidłowe doręczenie decyzji.

 

Wprawdzie w danej sprawie będącej przedmiotem rozstrzygnięcia sądu stronie zależało na tym by decyzja mimo wad proceduralnych weszła do obrotu jednak dużo częściej sytuacja wygląda odwrotnie i wyrok ten jest dla podatników bardzo niekorzystny ponieważ daje organom przyzwolenie na obchodzenie przepisów prawa.

 

Dla pełnej ochrony swoich praw w toku kontroli lub postępowania należy korzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Jak pokazuje powyższe orzeczenie dla uniknięcia negatywnych konsekwencji należy także niezwłocznie przekazywać pełnomocnikowi wszystkie pisma wysłane bezpośrednio do strony, ponieważ każde działanie strony może zostać uznane za usankcjonowanie błędów organu.

2 komentarzy

Fiskus dokładniej prześwietli podmioty powiązane.

Kacper Sołoniewicz

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Podmioty powiązane

11 września 2015 r. odbyło się w Sejmie trzecie czytanie projektu ustawy zmieniającej dotychczasowy zakres obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych. Proces legislacyjny powinien zakończyć się jeszcze za obecnej kadencji parlamentu, a sama nowelizacja prawdopodobnie wejdzie w życie z początkiem 2017 roku.

 

Zgodnie z rządowym projektem zmian ustaw PIT i CIT firmy o kosztach lub przychodach powyżej 10 mln euro będą musiały przygotowywać analizy porównawcze, w których będą musiały uzasadnić rynkowy poziom cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.

 

Nowela przewiduje też, że największe grupy – o przychodach powyżej 750 mln euro – powinny przygotowywać także raporty o wysokości dochodów i zapłaconym podatku oraz miejscach prowadzenia działalności gospodarczej jednostek zależnych, a także zakładów zagranicznych należących do grupy kapitałowej.

 

Ustawa przewiduje też wyłączenia osób fizycznych nieprowadzących działalności oraz mikroprzedsiębiorców (przychody poniżej 2 mln euro) z obowiązku sporządzania dokumentacji pomiędzy podmiotami powiązanymi oraz zróżnicowania istniejącego obecnie obowiązku dla pozostałych przedsiębiorców.

 

Nowe regulacje mają zapewnić większą transparentność transakcji wewnątrzgrupowych dla polskiego fiskusa, a tym samym pomóc w bardziej trafnym typowaniu podmiotów gospodarczych do kontroli TP.

 

Celem regulacji jest także przesunięcie odpowiedzialności za rynkowość rozliczeń wewnątrzgrupowych z poziomu grupy kapitałowej na spółki lokalne, w czym ma pomóc wprowadzenie oświadczenia podatnika o kompletności dokumentacji cen transferowych, które będzie składane razem z deklaracją CIT.

 

Aby uniknąć kłopotów z fiskusem w przyszłości, podatnicy już teraz powinni zacząć przygotowywać się na istotne zmiany mogące niebawem wejść w życie. W tym zakresie pomocne może okazać się wsparcie specjalistów z zakresu cen transferowych.

0 komentarzy

Samodzielne rozwiązywanie problemów podatkowych – błąd mający bardzo poważne konsekwencje.

Michał Sroczyński

Inne Interpretacje indywidualne Kontrola podatkowa Materialne prawo podatkowe Orzecznictwo

Podatnicy często próbują rozwiązywać samodzielnie skomplikowane problemy dotyczące prawa podatkowego. Jest to jeden z poważniejszych błędów, do tego na ogół bardzo trudno jest naprawić jego negatywne skutki.

Samodzielnie znalezione informacje mogą być nierzetelne, nieaktualne, dotyczyć zupełnie innego stanu faktycznego i prawnego, który dla osoby nie mającej wiedzy fachowej wydaje się podobny lub stanowić prywatną opinię autora. Znalezienie i przeczytanie przepisów nie gwarantuje prawidłowej ich wykładni, czy zastosowania w połączeniu z innymi przepisami prawa podatkowego a nawet innych gałęzi prawa. Często konieczna jest także analiza orzecznictwa, treści interpretacji ogólnych i indywidualnych, rozporządzeń i dyrektyw unijnych czy umów międzynarodowych. To tylko przykładowe wyliczenie, gdyż nie sposób wszystkich czynników, które mogą wpływać na wykładnię przepisów.

Samodzielna analiza dostępnych w internecie wyroków i interpretacji przez osobę nie znająca się na prawie podatkowym jest jednym z najpoważniejszych błędów. Na ogół wyroki dotyczą zupełnie innego stanu faktycznego który tylko na pierwszy rzut oka wygląda podobnie. Często podatnik czyta tylko tezę wyroku, która wydaje się być dla niego korzystna, jednak analiza całej treści wyroku prowadzi do wniosków zupełnie odwrotnych. Teza orzeczenia może dotyczyć możliwości skorzystania z jakiegoś uprawnienia, natomiast z treści wyroku, której podatnik nie doczyta lub samodzielnie nie jest w stanie zinterpretować, może wynikać szereg warunków koniecznych do spełnienia, jak również szereg okoliczności wyłączających możliwość skorzystania z uprawnienia wskazanego w tezie wyroku.

 


Przykład:

Podatnik sam wyszukał w internecie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, który idealnie pasował do jego stanu faktycznego. Zgodnie z treścią wyroku przychody podatnika były wolne od opodatkowania. Podatnik nie wykazał ich w zeznaniu podatkowym i nie zapłacił od nich podatku. W toku kontroli okazało się, że znaleziony przez podatnika wyrok był sprzed wielu lat, a od tego czasu zmieniły się i przepisy i orzecznictwo. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie uzyskania przychodów podlegały one opodatkowaniu. Podatnik musiał zapłacić zaległy podatek wraz z odsetkami za zwłokę. Dodatkowo wszczęto wobec podatnika postępowanie karno-skarbowe.


czytaj dalej

0 komentarzy

Firmy przerzucające dochody do rajów podatkowych na świeczniku Ministra Finansów

Kacper Sołoniewicz

Kontrola podatkowa Kontrola skarbowa Podmioty powiązane Postępowanie kontrolne Postępowanie podatkowe Zmiany w przepisach podatkowych

Minister Finansów wykłada karty na stół. W dniu 30 lipca 2015 roku udzielono odpowiedzi na skierowaną do Prezesa Rady Ministrów interpelację nr 33545. Odpowiedź urzędników Ministerstwa Finansów ujawnia kuluary przeprowadzanych przez organy kontroli w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, w szczególności w aspekcie cen transferowych.

 

Poseł Maks Kraczkowski w kierowanym piśmie podnosił, że choć podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) to źródło dochodu budżetu państwa zapewniające 10% wszystkich wpływów, w czołówce przedsiębiorców, płacących najwyższe podatki dochodowe od osób prawnych, próżno szukać zagranicznych korporacji. Prawie 6% dochodów z podatku CIT pochodzi od KGHM. Na kolejnych miejscach znajdują się Orlen, PGNiG oraz PGE – zatem spółki kontrolowane przez Państwo. Wyjątkiem jest Jeronimo Martins, właściciel sieci Biedronka.

 

Od 2008 roku zaobserwowano wzrost liczby podatników CIT o prawie jedną trzecią, przy jednoczesnym podwojeniu ich przychodów. W tym czasie wpływy z podatku spadły o 5 mld złotych. Poseł wnosi więc o udzielenie odpowiedzi na temat ilości kontroli skarbowych przeprowadzonych w międzynarodowych koncernach i grupach holdingowych, dotyczących zawyżania kosztów i stosowania cen transferowych.

  czytaj dalej

0 komentarzy

Duże zmiany w postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Michał Sroczyński

Postępowanie egzekucyjne Zmiany w przepisach podatkowych

31 sierpnia 2015 r. ogłoszony został tekst ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej. (Dz. U. z 2015 r. poz. 1269).

W art. 39 ustawy o administracji podatkowej wprowadzono liczne zmiany w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (dalej: u.p.e.a.).

W nowych przepisach zaakcentowano pierwszeństwo dobrowolnego wykonania obowiązku. Zgodnie z dodanym do art. 6 u.p.e.a. § 1b oraz § 2 pkt 1 przed podjęciem czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych wierzyciel może podejmować działania informacyjne wobec zobowiązanego zmierzające do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia formy działań informacyjnych, przypadki, w których mogą być te działania podejmowane.

 

Na podstawie dodanego do art. 6 u.p.e.a § 1d wierzyciel przed wszczęciem postępowania w sprawie odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej wzywa zobowiązanego do złożenia oświadczenia o posiadanym majątku lub źródłach dochodu, w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania. W przypadku gdy w wyniku wezwania nie zostanie złożone oświadczenie lub w złożonym oświadczeniu nie zostanie wykazany majątek lub źródła dochodu zobowiązanego przewyższające kwotę wydatków egzekucyjnych, z którego możliwe jest prowadzenie egzekucji administracyjnej, za dzień odstąpienia przyjmuje się dzień doręczenia tego wezwania.

 

W przypadku gdy wierzycielem jest organ jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z dodanym art. 17b u.p.e.a może on upoważnić kierownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej tej jednostki samorządu terytorialnego do wykonywania w jego imieniu praw i obowiązków wierzyciela. Na wniosek kierownika upoważnienie może być udzielone również pracownikowi tej jednostki.

 

Na podstawie art. 19 § 2a u.p.e.a. właściwy organ gminy o statusie miasta może upoważnić kierownika nieposiadającej osobowości prawnej jednostki organizacyjnej gminy do działania w jego imieniu jako organ egzekucyjny. Na wniosek kierownika upoważnienie może być udzielone również pracownikowi tej jednostki.

 

Zmienia się treść art. 27 ust. 1 pkt 2 u.p.e.a. dotycząca wymogów formalnych tytułu wykonawczego. W tytule wykonawczym zamiast określenia zatrudniającego zobowiązanego pracodawcy i jego adresu wierzyciel musiał wskazać numer identyfikacji podatkowej (NIP) lub numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) jeżeli zobowiązany taki numer posiada.

czytaj dalej

0 komentarzy

Czym różni się postępowanie podatkowe od postępowania kontrolnego?

Michał Sroczyński

Kontrola skarbowa Postępowanie kontrolne Postępowanie podatkowe Prawa i obowiązki kontrolowanego UKS – zasady prowadzenia kontroli

Postępowanie podatkowe i postępowanie kontrolne chociaż nazywają się podobnie prowadzone są przez różne organy, w różnym trybie na podstawie różnych ustaw.

 

Podstawowym trybem jest postępowanie podatkowe prowadzone przez organy podatkowe (wymienione w art. 13 Ordynacji podatkowej) na podstawie przepisów Działu IV Ordynacji podatkowej. Postępowanie kontrolne jest szczególnym rodzajem postępowania prowadzonym przez organy kontroli skarbowej na podstawie ustawy o kontroli skarbowej. Jednak z uwagi na to, że postępowanie kontrolne zostało w ustawie o kontroli skarbowej uregulowane w bardzo ograniczonym zakresie, w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy Działu IV ustawy Ordynacja podatkowa dotyczące postępowania podatkowego.

 

Postępowanie podatkowe wszczyna się z urzędu lub na wniosek. Postępowanie podatkowe dotyczy szerszego katalogu spraw np. wniosku o stwierdzenie nadpłaty podczas gdy postępowanie kontrolne wszczynane jest wyłącznie z urzędu w zakresie wskazanym w art. 2 ustawy o kontroli skarbowej.

Postępowanie podatkowe co do zasady wszczynane jest po przeprowadzeniu kontroli podatkowej lub czynności sprawdzających jeśli w toku tych czynności stwierdzono nieprawidłowości. W ustawie o kontroli skarbowej niejako odwrócono kolejność ponieważ najpierw wszczynane jest postępowanie kontrolne i dopiero w toku tego postępowania może być przeprowadzona kontrola podatkowa. W związku z odmienną kolejnością wszczynania organy podatkowe zawiadamiają o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej natomiast organy kontroli skarbowej zawiadamiają o zamiarze wszczęcia postępowania kontrolnego stosując odpowiednio przepisy Ordynacji podatkowej dotyczące zawiadomienia o wszczęciu kontroli podatkowej.

Zgodnie z art. 81 ustawy Ordynacja podatkowa jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej, podatnicy, płatnicy i inkasenci mogą skorygować uprzednio złożoną deklarację.

 

Uprawnienie do skorygowania deklaracji:

1) ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą;

2) przysługuje nadal po zakończeniu:

  1. kontroli podatkowej,
  2. postępowania podatkowego – w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

 

Uprawnienie do skorygowania deklaracji przewidziane w ustawie Ordynacja podatkowa, ulega zawieszeniu na czas trwania postępowania kontrolnego w zakresie objętym tym postępowaniem. Kontrolowany może jednak w terminie wyznaczonym przez organ kontroli skarbowej skorygować w zakresie objętym postępowaniem kontrolnym uprzednio złożoną deklarację podatkową. Na możliwość skorygowania deklaracji organ kontroli skarbowej wskazuje, wyznaczając stronie termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Uprawnienie do skorygowania deklaracji przysługuje nadal po zakończeniu postępowania kontrolnego w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

czytaj dalej

0 komentarzy

Wiara w „mity” utrwalone w świadomości społecznej – jeden z najczęstszych błędów podatników.

Michał Sroczyński

Inne Materialne prawo podatkowe

W świadomości społecznej utrwaliły się pewne mity dotyczące prawa podatkowego nie mające oparcia w przepisach prawa. Klasycznym przykładem „mitu” jest zwolnienie z opodatkowania wydatków na cele mieszkaniowe w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości. W świadomości społecznej utrwaliło się, że aby skorzystać z pełnego zwolnienia wystarczy przeznaczyć na cele mieszkaniowe kwotę podatku wynikającą z deklaracji. Nie jest to jedyny „mit” w tym zakresie. Kolejne dotyczą m.in 5 letniego okresu, który podatnicy liczą od dnia nabycia zamiast od końca roku w którym nastąpiło nabycie oraz kosztów uzyskania przychodów odpłatnego zbycia nieruchomości, które uregulowane zostały odmiennie niż w pozostałych przypadkach. W przepisach prawa wygląda to zupełnie inaczej niż w świadomości społecznej. Przykładowo zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Udokumentowane wydatki na te cele uwzględnia się do wysokości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. Jak widać nie jest to takie proste jak się powszechnie podatnikom wydaje.

 


Przykład:

Podatnik uwierzył w mit, że w przypadku sprzedaży nieruchomości aby skorzystać ze zwolnienia z opodatkowania należy przeznaczyć na własne cele mieszkaniowe kwotę podatku. Natomiast zgodnie z przepisem art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku dochodowego są dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości w wysokości, która odpowiada iloczynowi tego dochodu i udziału wydatków poniesionych na własne cele mieszkaniowe w przychodzie z odpłatnego zbycia nieruchomości, jeżeli począwszy od dnia odpłatnego zbycia, nie później niż w okresie dwóch lat od końca roku podatkowego, w którym nastąpiło odpłatne zbycie, przychód uzyskany ze zbycia tej nieruchomości został wydatkowany na własne cele mieszkaniowe. Organ wszczął kontrolę. Ostatecznie podatnik musiał zapłacić 19% podatku wraz z odsetkami za zwłokę od dochodu nie przeznaczonego na własne cele mieszkaniowe.


Przykład 2:

Podatnik uwierzył w mit, że w przypadku sprzedaży nieruchomości zwolnione z opodatkowania są dochody ze sprzedaży przeznaczone na cele mieszkaniowe. Podatnik nie dotarł do treści przepisu i dochody ze sprzedaży przeznaczył na cele mieszkaniowe swoich dzieci. Po kilku latach urząd wszczął kontrolę. Ostatecznie podatnik musiał zapłacić 19% podatku od dochodu ze sprzedaży wraz z odsetkami za zwłokę wynoszącymi prawie drugie tyle co należność główna.


 

 

To nie jedyny przykład „mitu”. Kolejnym przykładem będzie postępowanie dotyczące wydania zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach i możliwe warianty postępowania w przypadku gdy wobec podatnika wydana została decyzja określająca zobowiązanie podatkowe. W tym przypadku „mitem” utrwalonym w świadomości społecznej jest przekonanie, że wystąpienie o rozłożenie na raty zaległości podatkowej jest „przyznaniem się do winy” i uniemożliwia zaskarżenie decyzji. Tymczasem obie czynności są od siebie całkowicie niezależne. Zgodnie z art. 67a Ordynacji podatkowej organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym, może:

1) odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

2) odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

3) umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

czytaj dalej

7 komentarzy
Strona 1 z 812345...Ostatnia »